Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, działając na podstawie przepisów prawa, w tym Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu Rady dostępnego na stronie internetowej Banku w zakładce „Władze banku i ład korporacyjny.

Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Do kompetencji Rady należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez WZA na 3-letnią kadencję.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Banku był następujący:

 • Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej,
 • Olga Grygier-Siddons – Członek Rady Nadzorczej,
 • Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej,
 • Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
 • José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej,
 • Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej,
 • Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej,
 • Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Od dnia 24 października 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Bogusław Kott jest, od 1994 r., Członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od maja 2020 r. Członkiem Honorowym. Od dnia 1 września 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego.

Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja).

Od roku 1980 pracował w firmie audytorskiej (KPMG) i bankach międzynarodowych (Citibank, Deutsche Bank i Banco Santander) w Portugalii, w tym w latach 2006 – 2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). W latach 2012 – 2018 był Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego (CEO) Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od lipca 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BCP.

Od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 – 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 – 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 – 1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 – 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 r. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2001 – 2004 Członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2004 – 2009 oraz 2014 – 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP VII kadencji – pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych – oraz IX kadencji, wybrany ponownie w 2019 r. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym sześciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą.

Od 27 maja 2004 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Autor ponad 250 prac naukowych i publicystycznych, w tym ośmiu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą i finansami.

Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança posiada tytuł  magistra w dziedzinie zarządzania i administracji uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Portugalii oraz tytuł MBA uzyskany w INSEAD (Francja).

Karierę zawodową rozpoczął w 1989 na rynkach kapitałowych i bankowości inwestycyjnej , będąc od 1993 członkiem zarządu instytucji finansowych w Portugalii, Brazylii (Santander Brazil) i Wielkiej Brytanii (Abbey National). W latach 2008-2012 był Dyrektorem odpowiedzialnym za Obszary Finansowe, Księgowe i Kontroli Zarządczej, Marketingu i Produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negoecios (Portugalia). Od 2012 roku jest Dyrektorem Finansowym, członkiem zarządu i Wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Od 20 kwietnia 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od 2019 roku Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Activobank.

Od 2018 r. dyrektor niewykonawczy SIBS, SGPS, SA i SIBS Forward Payment Solutions, SA oraz dyrektor niewykonawczy BofD UNICRE- Instituição Financeira de Crédito, SA, jako przedstawiciel Banco Comercial Português, SA.

Pani Olga Grygier-Siddons jest absolwentką University of Manchester na wydziale Nauk Komputerowych oraz Księgowości. Posiada również tytuł FCA Fellow Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Pani Olga Grygier-Siddons po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii związała swoją karierę zawodową z sektorem firm doradczych. W roku 1991 dołączyła do PwC w obszarze Corporate Finance. W roku 1998 otrzymała awans na pozycję Partnera i była odpowiedzialna za realizację zróżnicowanych projektów dla sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. W roku 2004 zdecydowała się na przeniesienie się do Polski i w 2014 roku objęła funkcję Partnera Zarządzającego na Centralną i Środkową Europę w PwC. Przez 15 lat była odpowiedzialna za rozwój biznesu i nadzorowanie projektów w 29 krajach, w firmie zatrudniającej 12 000 pracowników. Pani Olga Grygier-Siddons była pierwszą kobietą zaproszoną do bycia członkiem PwC Strategy Council – top 20 liderów PwC.

Po opuszczeniu PwC w 2019 pełni rolę doradcy strategicznego i Mentora.

Ponadto, do dziś pełni między innymi funkcje: Członka Rady Uniwersytetu Śląskiego, Członka Rady Nadzorczej Żabka Group; Jest założycielką i CEO Experiential Learning Hub – Villa Poranek.

Od 24 marca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.

Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G – Europa Środkowo-wschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS. W roku 2018 zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Life Institute Sp. z o.o. Sp. K. oraz jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Artic Paper S.A.

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).

Od dnia 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto, był słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 – 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od dnia 11 kwietnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. W dniu 9 lipca 2020 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Pan Alojzy Nowak w 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1991 r. uzyskał stopień doktora, a w 1995 r. – doktora habilitowanego. Ponadto, w 1992 r. – w ramach rocznego stypendium Fundacji A. Mellona – studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. , jako stypendysta rządu Wielkiej Brytanii w ramach Funduszu Know-How, studiował bankowość, finanse i rynki kapitałowe na Uniwersytecie w Exeter; w 1996 r. , w ramach semestralnego stypendium rządu Niemiec, studiował ekonomię na Freie Universitat w Berlinie, a w 1997 r., w ramach semestralnego stypendium rządu Belgii, studiował ekonomię międzynarodową na Uniwersytecie RUCA w Antwerpii.

W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 r.), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju”. Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of Interdiscciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”. Autor ponad 300 publikacji opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując, m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania UW, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie jako dziekan Wydziału Zarządzania UW oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2020 r. został rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.

Ponadto, pełnił i pełni funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PZU S.A., PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., Cyfrowy Polsat S.A., ZE PAK S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym w jej skład przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Obecnie w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach NRR. Od grudnia 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, gdzie zasiada w gronie 22 wybitnych naukowców z całego świata, w tym 4 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych.

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha posiada tytuł magistra ekonomii na Université Catholique de Louvain oraz tytuł magistra w dziedzinie badań operacyjnych  (część akademicka) w Instituto Superior Técnico, a także licencjat z ekonomii, Universidade Católica Portuguesa. Uczestniczył w PADE (Program dla wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw) w Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE), programie Eureko w INSEAD, otrzymał stypendium Invotan (NATO) i otrzymał stypendium związane z nagrodą Joseph Bech, przyznaną przez rząd Luksemburga za zaangażowanie na rzecz Unii Europejskiej.

W latach 1982-1989 pracował jako doradca ds. usług finansowych  – Banco Português do Atlântico, Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, Manufacturers Hannover Trust, w latach 1982 – 1995 był wykladowcą, prowadzącym kursy Statystyki I i II oraz Ekonometrii – Universidade Católica Portuguesa. W latach 1989–1995 był odpowiedzialny za  kontrolę ryzyka, zarządzanie aktywami i pasywami (ALM), badania rynków finansowych i obszarów rynków kapitałowych w Pionie Finansowym – Banco Português do Atlântico, S.A. w okresie 1989 – 1995, a w latach 1990–1993 doradca przewodniczącego Krajowej Rady Planu. W latach 1993-2002 był Członkiem Rady Dyrektorów Corretora Atlântico – Soc. Financeira de Corretagem S.A. i Servimédia – Sociedade Mediadora de Capitais, S.A. oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów Servimédia – Sociedade Corretora S.A. i Szefem Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami BPA (1995 – 1998) i BCP (1998 – 2000). W Banco Comercial Português, S.A. był kierownikiem projektu „Rok 2000” Grupy BCP (1999 – 2000) i był odpowiedzialny za zaprojektowanie, rozwój i uruchomienie strony internetowej banku „cidadebcp” (2000 – 2002). W latach 1998-2003 koordynował Dział Produktów Inwestycyjnych Banco Comercial Português, S.A. W latach 2003-2015 pełnił funkcję Group Risk Officer w Banco Comercial Português, S.A.  W 2014 roku był wykładowcą odpowiedzialnym za kurs bankowości w kontekście globalnym na Universidade Católica Portuguesa.

Obecnie jest Członkiem Rady Dyrektorów i Komitetu Wykonawczego Banco Comercial Português, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu Ageas – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões,  S.A. (dawniej Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.).

Jest również Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A. oraz Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu Banco Millennium Atlântico, S.A.

Od 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył  Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) z tytułem licencjata  w dziedzinie organizacji i zarządzania biznesem, po ukończeniu   programu zarządzania wyższego szczebla (PADE) w AESE, zaawansowanego programu zarządzania w INSEAD oraz programu ładu korporacyjnego –  w AESE.

W latach 1987-1990 pełnił funkcje handlowe i finansowe w produkcyjnej spółce z sektora MŚP. Dołączył do Banco Português do Atlântico w 1990  roku, instytucji, w której objął funkcje w obszarze bankowości korporacyjnej i kierował koordynacją Biura Badań Ekonomicznych i Finansowych.

W latach 1996-2007 objął kilka wyższych stanowisk kierowniczych w Grupie BCP zarówno w Portugalii, jak i Hiszpanii, a mianowicie szefa Pionu Marketingu Bankowości Korporacyjnej BCP, Koordynatora sieci bankowości detalicznej NovaRede, prezesa Manager Land w Barcelonie, kierującego Działem Innowacji i Handlu BCP. W latach 2007-2009  był szefem  sztabu Prezesa Wykonawczej Rady Dyrektorów BCP.

W 2009 roku  Miguel Maya został mianowany Członkiem Wykonawczej Rady Dyrektorów BCP oraz Członkiem Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP.

W latach 2012-2016  był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A i w roku 2016, po połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku którego powstał Banco Millennium Atlantico, S.A., pan Miguel Maya został mianowany Wiceprezesem i Członkiem Rady Dyrektorów nowego podmiotu – stanowisko, które  zajmuje od 2022.

W latach  2012-2019 pan Miguel Maya był Prezesem Rady Dyrektorów Interfundos – Gestao de Fundos de Investimento Imobiliario, S.A.

Obecnie pan Miguel Maya zajmuje następujące stanowiska w organach zarządzających Grupy BCP: Dyrektor Generalny (CEO) i Wiceprezes Rady Dyrektorów BCP, Prezes Rady Dyrektorów ActivoBank, S.A., Manager BCP Africa, SGPS, Lda. oraz Członek Rady Nadzorczej Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Od 21 maja 2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pani Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz w INSEAD.

Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, następnie pełniła funkcje zarządzające w podmiotach rynku kapitałowego, w tym MCI Capital TFI SA, Intrum Justitia TFI SA, stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (obecnie Przewodnicząca RN SEG). Pani B. Stelmach posiada również doświadczenie menadżerskie w innych branżach: w latach 2001 – 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz Dyrektora Generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018 – 2020 pełniła funkcję Prezesa PZL Świdnik SA.

Ponadto sprawowała funkcje doradcze w Banku Światowym, zasiadała także w radach nadzorczych m.in. w Banku BPH SA oraz HSBC BANK POLSKA SA; obecnie także w Radzie Nadzorczej Kruk SA.

W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną.

Pani B. Stelmach została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej.

Od 24 marca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Lingjiang Xu uzyskał tytuł licencjata na wydziale germanistyki Uniwersytetu Studiów Zagranicznych w Pekinie, tytuł magistra Ekonomii Światowej na Uniwersytecie Nan Kai University, Tianjin oraz tytuł magistra finansów w London Business School.

Od lipca 1993 r. do lutego 1995 r. pracował jako Referent w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie. Był Trzecim Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu w okresie od lutego 1995 r. do października 1998 r. Od października 1998 r. do lutego 2006 r. był Dyrektorem Pionu w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu w Pekinie. Od lutego 2006 r. do stycznia 2010 r. był Pierwszym Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiej Ambasady w Londynie. We wrześniu 2011 r. został wybrany na stanowisko Dyrektora Stowarzyszonego w Vermilion Partner LLP (Londyn) (do marca 2012 r.). Od marca 2012 r. do grudnia 2013 r. był Wspólnikiem w RH Regent Investment Management Co Ltd (Szanghaj). W okresie 2015 – 2017 był dyrektorem niewykonawczym w Luz Saúde, S.A. oraz dyrektorem niewykonawczym w Multicare – Seguros de Saúde, S.A., a także dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros S.A. Od 18 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. zajmował stanowisko niewykonawczego Członka Rady Dyrektorów Chiado (Luksemburg) S.à.r.l. Od roku 2015 do roku 2018 zajmował również stanowisko menadżerskie w Fosun Management (Portugalia), Lda. Obecnie jest niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów, Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i Postępowania Zawodowego w Banco Comercial Português, S.A. Jest także niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., Przewodniczącym Rady Dyrektorów Longrun Portugal, SGPA, S.A. i od listopada 2019 r. Członkiem Rady Dyrektorów Luz Saúde, S.A.

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Stałe Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety, złożone z członków Rady, dla wykonywania określonych czynności nadzorczych. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka.

Szczegółowa informacja dotycząca składów osobowych komitetów oraz zagadnień poruszanych podczas obrad komitetów w roku 2022, znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Rocznym Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.

Stałym komitetem Rady Nadzorczej, funkcjonującym w Banku od 2000 roku i wspierającym Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Banku, jest Komitet Audytu. Ponadto, obszarami szczególnego zainteresowania Komitetu są obszary sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży bankowej, co potwierdza przebieg ich kariery zawodowej i dotychczas pełnione funkcje. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależny od Banku. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, natomiast w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:

 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 4. sporządzanie dla Rady Nadzorczej opinii, będących podstawą dokonywania przez Radę ocen w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego, oraz
 5. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdania finansowego.

W roku 2022 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w następujących terminach: 27.01.2022 r., 18.02.2022 r., 21.04.2022 r., 21.07.2022 r., 20.10.2022 r., 15.12.2022 r.

Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad Komitetu w roku 2022 znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2022 r.” w części „Czynności Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym”.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. funkcjonował w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komitetu: Pan Grzegorz Jędrys – członek niezależny
 2. Członek Komitetu: Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança
 3. Członek Komitetu: Pani Olga Grygier-Siddons – członek niezależny
 4. Członek Komitetu: Pani Anna Jakubowski – członek niezależny
 5. Członek Komitetu: Pan Alojzy Nowak – członek niezależny
 6. Członek Komitetu: Pan José Miguela Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Personalny istnieje w Banku od 2000 roku. Do jego zadań należy w szczególności:

 1. ocena kandydatów na Członków Zarządu Banku,
 2. określanie warunków zatrudnienia nowo powołanych Członków Zarządu Banku,
 3. negocjowanie zmian warunków zatrudnienia Członków Zarządu Banku,
 4. w odniesieniu do Członków Zarządu określanie kryteriów oceny, ocena pracy oraz podejmowanie decyzji o premiach rocznych,
 5. ustalanie warunków rozwiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Banku,
 6. ocena polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń, a ponadto wydawanie rekomendacji dotyczących
  1. wysokości i składników wynagrodzenia, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz długoterminowymi korzyściami Banku
  2. wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz zgodnością działania Banku z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:

 1. Alojzy Nowak – Przewodniczący
 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 3. Bogusław Kott
 4. Olga Grygier-Siddons
 5. Anna Jakubowski

Komitet Strategiczny istnieje w Banku od 2013 roku. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w szczególności:

 1. badanie trendów makroekonomicznych,
 2. badanie nowych trendów, wydarzeń i nowych rozwiązań w sektorze bankowym,
 3. analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku i wzorców referencyjnych,
 4. analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Anna Jakubowski
 5. Miguel Maya Dias Pinheiro
 6. Dariusz Rosati
 7. Lingjiang Xu

Komitet do Spraw Ryzyka został powołany w dniu 4 grudnia 2015 roku. Jego kompetencje obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych, a w szczególności:

 1. wydawanie opinii na temat ogólnej, obecnej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,
 2. wydawanie opinii na temat strategii zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku, opracowanej przez Zarząd Banku oraz na temat informacji dotyczących realizacji przedmiotowej strategii przedłożonych przez Zarząd Banku,
 3. wspieranie Rady Nadzorczej Banku w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem odpowiedniej do działalności Banku prowadzonej przez kadrę zarządzającą wyższego szczebla,
 4. wydawanie opinii na temat oceny funkcji zarządzania ryzykiem oraz funkcji walidacyjnej, a także w zakresie transakcji okazjonalnych które mogą mieć wpływ na profil ryzyka Banku,
 5. wydawanie opinii czy zachęty przewidziane w politykach oraz praktykach w zakresie wynagrodzeń biorą pod uwagę ryzyko instytucji, wymogi kapitałowe oraz płynność, jak również prawdopodobieństwo oraz czas wypracowywania zysków,
 6. weryfikowanie, czy ceny aktywów i pasywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku, jego strategię ryzyka, a także – jeśli ceny nie uwzględniają należycie rodzajów ryzyka w sposób właściwy i zgodnie z przedmiotowym modelem i strategią – zgłaszanie propozycji Zarządowi Banku w celu zapewnienia adekwatności cen aktywów i pasywów w odniesieniu do określonych rodzajów ryzyka.

W 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:

 1. Dariusz Rosati – Przewodniczący
 2. Beata Stelmach
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Grzegorz Jędrys
 5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Zgodnie z przyjętą przez WZA „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez WZA przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów stałych Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2022 roku (w tys. zł):

Imię i nazwisko Wynagrodzenie
za pełnienie funkcji
w  Radzie Nadzorczej
Wynagrodzenie
za uczestnictwo
w Komitetach
Inne świadczenia Łącznie
Bogusław Kott 240 15 41,06 296,06
Nuno Manuel Da Silva Amado 120 0 0 120
Dariusz Rosati 120 50 0 170
Miguel De Campos Pereira De Bragança 120 60 0 180
Anna Jakubowski 120 45 0 165
Grzegorz Jędrys 120 90 0 210
Alojzy Nowak 120 60 0 180
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 120 55 0 175
Miguel Maya Dias Pinheiro 120 0 0 120
Lingjiang Xu 120 0 0 120
Olga Grygier-Siddons 120 45 0 165
Beata Stelmach 120 30 0 150
TOTAL 1 560 450 41,06 2 051,06

W 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali dodatkowe wynagrodzenie od spółek zależnych Banku (w tys. zł)

Imię i nazwisko Wynagrodzenie
za pełnienie funkcji
w  Radzie Nadzorczej
Wynagrodzenie
za uczestnictwo
w Komitetach
Inne świadczenia Łącznie
Grzegorz Jędrys 120 20 0 140

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2022 roku):

Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji 31.12.2022 Liczba akcji 31.12.2021
Bogusław Kott Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 000 1 000
Nuno Manuel da Silva Amado Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 0 0
Dariusz Rosati Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej 0 0
Miguel de Campos Pereira de Bragança Członek Rady Nadzorczej 0 0
Olga Grygier-Siddons Członek Rady Nadzorczej 0 0
Anna Jakubowski Członek Rady Nadzorczej 0 0
Grzegorz Jędrys Członek Rady Nadzorczej 0 0
Alojzy Nowak Członek Rady Nadzorczej 0 0
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha Członek Rady Nadzorczej 0 0
Miguel Maya Dias Pinheiro Członek Rady Nadzorczej 0 0
Beata Stelmach Członek Rady Nadzorczej 0 0
Lingjiang Xu Członek Rady Nadzorczej 0 0

Wyniki wyszukiwania