Zatrudnienie i koszty osobowe

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie
(w pełnych etatach)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Liczba pracowników Banku 6 578 6 598 -20
– w tym stanowisk kluczowych 173 156 17
Spółki zależne 282 345 -63
Razem Grupa Banku 6 860 6 942 -83

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2022 roku osiągnęło wielkość 6 860 etatów, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2021 roku o 83 etaty (tj. o 1,2%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2022 roku 6 578 etatów. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 282 etaty (Millennium Dom Maklerski został włączony w struktury Banku), w tym największe znaczenie miały spółki: Millennium Leasing, Millennium TFI oraz, nowa, Millennium Bank Hipoteczny.

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 4 105 4 213 -108
Centrala 2 473 2 385 88
Razem Bank Millennium 6 578 6 598 -20

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w sieci placówek Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia 814 704 110
Technologie cyfrowe 644 645 -1
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 3 291 3 509 -218
Jednostki wsparcia 1 829 1 740 89
Razem Bank Millennium 6 578 6 598 -20

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności.

W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2022 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe
(w mln zł)
2022 2021 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 865,4 768,8 12,6%
Spółki zależne 50,8 47,4 7,1%
Razem Grupa Banku Millennium 916,1 816,2 12,2%

Wyniki wyszukiwania