Polityka personalna

Grupa Banku Millennium realizuje politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby biznesowe Grupy Banku Millennium, tworzy przyjazne, sprzyjające rozwojowi i bezpieczne miejsce pracy.

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku.

Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród:

 • 2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”

Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking  300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.

 • Złoty Listek CSR

Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

 • Millennium z tytułem „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023” Financial Times

W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank Millennium otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich krajów

 • Bank Millennium z tytułem Solidny Pracodawca 2022.

W 2022 roku Bank Millennium otrzymał nagrodę Solidny Pracodawca Roku. To nagroda przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.

 • Bank Millennium na podium w konkursie Gazety Bankowej.

Bank Millennium zajął 3 miejsce w konkursie na „Najlepszy Bank 2022 roku” organizowanym przez „Gazetę Bankową”. W 30 edycji konkursu oceniano nie tylko wyniki finansowe, lecz również szeroko rozumiany Customer Experience oraz kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Grupa Banku Millennium również nagradza swoich pracowników.

Kontynuowany jest Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. Program integruje społeczność, buduje kulturę współpracy i wzajemnego docenienia. W 2022 roku wyróżnionych zostało 51 pracowników za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych. Gala programu oraz rozdanie nagród odbyły się w Hotelu Intercontinental w Warszawie i uczestniczyło w niej 120 osób.

Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2022 roku trafiły one do 12 pracowników z centrali i sieci sprzedaży.

W Banku działa, powołany już w momencie rozpoczęcia pandemii, specjalny komitet, którego zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa pracowników pod katem epidemiologicznym, monitorowanie sytuacji pandemicznej w kraju i rozporządzeń właściwych władz, podejmowanie decyzji w zakresie procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne w Banku i ocena wpływu pandemii na funkcjonowanie obszarów biznesowych.

W okresie zagrożenia pandemicznego prowadzona była systematyczna akcja komunikacyjna mająca na celu zapobieganie zakażeniom, informowania o sposobie postępowania w przypadku infekcji. Pracownicy regularnie otrzymywali informacje o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, dostępnych środkach ochrony i sposobach postępowania w przypadku infekcji. Utrzymywany był obowiązek zachowania dystansu i korzystania z masek a podróże służbowe były ograniczone do niezbędnych. Zmieniona została także organizacja pracy. Bank umożliwił pracownikom pracę zdalną.

Od kwietnia 2020 do kwietnia 2022 działał także fundusz wsparcia kosztów leczenia COVID-19 pracowników i ich najbliższych.

Bank kontynuował realizację rozbudowanych programów szkoleniowych dla linii biznesowych, w szczególności które umożliwiają zarówno on-boarding nowych pracowników, jak i zapewniają ich rozwój w trakcie pracy w organizacji. Szkolenia kierowane były w szczególności do pracowników sieci detalicznej i franczyzowej, doradców bankowości przedsiębiorstw, bankowości klienta zamożnego oraz osób zajmujących się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych. Obejmowały one bardzo różnorodne zagadnienia niezbędne do skutecznej realizacji zadań, w szczególności zagadnienia związane z technikami sprzedaży, modelami obsługi klientów oraz znajomością produktów i systemów Banku.

W szerokim zakresie oferowane są szkolenia specjalistyczne dla obszarów technologicznych. W 2022 pracownicy korzystali między innymi ze szkoleń w ramach Cloud DIN Campus, ESI – Cloud oriented e-learning, Pluralsight oraz DataCamp i wielu innych zewnętrznych szkoleń.

Bank przykłada szczególną wagę do jakości zarządzania. Konsekwentnie, od kilku lat, jest realizowany program rozwoju umiejętności przywódczych M#leaders. Program bazuje na stosowanej w Grupie Banku Millennium metodologii Johna Maxwella i jest obejmuje kilkadziesiąt godzin warsztatów na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Odrębny program certyfikacji menedżerskiej, wspierający menedżerów placówek detalicznych  jest realizowany w bankowości detalicznej.

Bank wspiera także rozwój menedżerów poprzez dostęp do serwisu Leanovatica.com. Menedżerowie rozwijają swoje kompetencje, korzystając z dostępu do usługi streamingowej i wiedzy z ponad 57 obszarów tematycznych przydatnych menedżerowi. Nowe seriale i video kursy pojawiają się nawet kilka razy w miesiącu.

Bank prowadził, cieszący się dużym uznaniem pracowników, program wykładów w ramach Millennium Campus. Wykładowcami w tym programie byli uznani eksperci ze świata nauki oraz biznesu, jak również wysokiej klasy specjaliści z Banku. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników i pozwala spojrzeć na wiele tematów z innej perspektywy. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”. We wrześniu 2022 roku rozpoczęliśmy cykl wykładów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym.

Celem powołania programu „Rozwojowe Piątki” było wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników. Prelegentami są specjaliści Grupy Banku Millennium a propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”.

Grupa Banku Millennium wspiera rozwój pracowników także poprzez szeroką paletę szkoleń e-learningowych. Bank korzysta ze specjalistycznej platformy, która umożliwia zarządzanie zarówno treścią jak i przebiegiem procesów szkoleniowych.

Zainteresowani pracownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z dostępu do platformy Legimi, która pozwala na korzystanie z oferty ponad 75 000 e-booków i audiobooków. Platforma jest dostępna dla pracowników na urządzeniach mobilnych (tablety, e-czytniki, smartfony) oraz komputerach prywatnych.

Bank Millennium jest jednym z najnowocześniejszych banków na rynku i od lat bazuje w swoim rozwoju na technologiach informatycznych. Są one podstawą postępującej digitalizacji klientów poprzez rozwój zdalnych systemów obsługi klienta – bankowości elektronicznej i mobilnej. Bank utrzymuje i rozwija duże zespoły specjalistów IT z różnych dziedzin.

* w tym Bezpieczeństwo IT, Informatyka, Komunikacja i Rozwój Aplikacji; wzrost liczby pracowników w 2019 był spowodowany połączeniem zespołów w wyniku fuzji z Euro Bankiem SA

Bank realizując Politykę różnorodności, działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Bank jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Kwestie poszanowania różnorodności w Grupie Banku reguluje także „Kodeks Etyczny”, „Regulamin Pracy” oraz regulacje dotyczące rekrutacji. Efektem wdrożenia tych polityk jest szereg działań:

 • Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo kadra menedżerska szkolona jest z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Bank posiada procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Istnieje system zgłaszania nadużyć, który jest niezależny od hierarchii służbowej.
 • Przy rekrutacji pracowników nie stosuje się kryteriów narażających na zachowania dyskryminacyjne. Zasady te dotyczą także rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak w szczególności: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu.
 • Bank na bieżąco analizuje strukturę wynagrodzeń i równość w dostępie do zarobków i stanowisk ze względu na płeć, wiek oraz narodowość. Okresowo prowadzone są wywiady z osobami odchodzącymi z Banku, aby ustalić przyczyny odejść.
 • Szeroka komunikacja i wsparcie jest kierowane do pracowników – rodziców. Bank informuje o przysługujących im prawach rodzicielskich w ramach programu Rodzice na Tak.
 • Benefity, takie jak opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do sportu i rekreacji są oferowane dla wszystkich pracowników, również tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze. Bank zachęca pracowników do wykorzystywania urlopów.
 • Bank wspiera osoby w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej poprzez istniejący system pomocy socjalnej oparty o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dostosowanej do ich możliwości infrastruktury biurowej.
 • Bank systematycznie prowadzi szkolenia menadżerskie, których celem jest wzmacnianie odpowiednich postaw – w tym przełamywania stereotypów i promowanie otwartości na zróżnicowane przekonania pracowników oraz kształtowanie odpowiedzialności własnej i podwładnych.
 • Pracownicy mają możliwość swobodnego prezentowania swoich opinii na wewnętrznych forach internetowych

W Banku Millennium kobiety stanowią większość zatrudnionych – około 66%. Ich udział w szeroko rozumianej kadrze zarządzającej Banku (począwszy od stanowiska managera placówki) wynosił około 54%. Mimo, że w ciągu ostatnich lat udział kobiet wśród pracowników wyższej kadry zarządzającej rośnie, są one nadal niedoreprezentowane i stanowią jedynie 31% tej grupy.

Strategia Banku, w tym np. budowanie komórek obsługi cudzoziemców pracujących w Polsce, służy również zwiększeniu różnorodności pracowników pod względem narodowości: w 2022 zatrudnionych było 52 cudzoziemców.

Struktura wiekowa pracowników jest stosunkowo zrównoważona, zatrudniane są osoby zarówno wchodzące na rynek pracy jak i osoby na końcu swojej kariery zawodowej. Największą grupę pracowników stanowią osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia – prawie 65%. Młode osoby do 30 roku życia – 23%.

W związku z długookresową strategią rozwoju Bank w swojej polityce zarządzania zasobami ludzkimi będzie dążył do dalszego uwzględniania różnorodności w zakresie kompetencji i doświadczenia zawodowego pracowników. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników w obszarze nowych technologii, komunikacji i nowych strategii marketingowych posiadających różnorodne doświadczenia zawodowe.

Wyniki wyszukiwania