Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałowe odnosi się do dwóch obszarów: zarządzania adekwatnością kapitałową i alokacji kapitału. Dla obydwu z tych obszarów określone zostały cele zarządcze.

Celami zarządzania adekwatnością kapitałową są: (a) spełnienie wymagań określonych w przepisach zewnętrznych (regulacyjna adekwatność kapitałowa) oraz (b) zapewnienie wypłacalności w warunkach normalnych i w warunkach skrajnych (ekonomiczna adekwatność kapitałowa/kapitał wewnętrzny). Realizując te cele, Grupa dąży do osiągnięcia wewnętrznych długookresowych limitów (celów) kapitałowych, określonych w Strategii Ryzyka.

Z kolei celem alokacji kapitału jest kreowanie wartości dla właścicieli poprzez maksymalizację zwrotu z działalności obciążonej ryzykiem, biorąc pod uwagę ustalony apetyt na ryzyko.

W ramach zarządzania kapitałowego realizowany jest również proces planowania kapitału. Celem tego procesu jest określenie funduszy własnych (baza kapitałowa określająca możliwość podjęcia ryzyka) i wykorzystania kapitału (wymogi kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego) w taki sposób, aby zapewnić spełnienie limitów (celów) kapitałowych, przy założeniu realizacji przewidywanej strategii biznesowej i profilu ryzyka – w normalnych i skrajnych warunkach makroekonomicznych.

Regulacyjna adekwatność kapitałowa

Grupa jest zobowiązana na mocy prawa do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w art. 92 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). Jednocześnie przy ustalaniu limitów/celów kapitałowych uwzględniono:

 • Bufor P2R (Bufor II Filara kredytów walutowych) – decyzja KNF nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, wynikające z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe. Wysokość tego bufora jest ustalana dla poszczególnych banków corocznie przez KNF w wyniku procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) i obejmuje ryzyko niedostatecznie pokryte – zdaniem KNF – przez minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych, określone w art. 92 CRR. Aktualnie bufor ten został ustalony w wydanych pod koniec 2022 roku decyzji KNF, w wysokości 1,95 p.p. (Bank) i 1,94 p.p. (Grupa) dla łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,47 p.p. (Bank) i 1,46 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik Tier1 oraz 1,10 p.p. (Bank) i 1,09 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik CET1*;
 • Wymóg połączonego bufora – określony w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym – który składa się z:
  • Bufora zabezpieczenia kapitału w wysokości 2,5%;
  • Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) – w wysokości 0,25%, przy czym wysokość jest ustalana przez KNF**;
  • Bufor ryzyka systemowego w wysokości 0% obowiązujący od marca 2020 roku, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju;
  • Bufor antycykliczny w wysokości 0%.

* Decyzja ta zastępuje poprzednie zalecenie z 2021 r. dotyczące utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego poziomie 2,82 p.p. (Bank) i 2,79 p.p. (Grupa) dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu 2,11 p.p. dla Banku i 2,09 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik Tier 1 oraz co odpowiada wymogowi kapitałowemu 1,58 p.p. dla Banku i 1,56 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik CET1
**W listopadzie 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zidentyfikowaniu Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego, Grupa ustaliła minimalne wymagane regulacyjnie poziomy współczynników kapitałowych, będące jednocześnie podstawą ustalenia limitów kapitałowych.

Poniższa tabela prezentuje te wielkości według stanu na 31 grudnia 2022 roku. O każdej zmianie poziomów wymaganego kapitału Bank poinformuje zgodnie z przepisami.

Wskaźnik kapitałowy 31.12.2022
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) Bank Grupa
Minimum 4,50% 4,50%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 1,10% 1,09%
TSCR CET1 (Łączne wymogi SREP/BION) 5,60% 5,59%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,25% 0,25%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 2,75% 2,75%
OCR CET1 (Łączne wymogi kapitałowe CET1) 8,35% 8,34%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) Bank Grupa
Minimum 6,00% 6,00%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 1,47% 1,46%
TSCR T1 (Łączne wymogi SREP/BION) 7,47% 7,46%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,25% 0,25%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 2,75% 2,75%
OCR T1 (Łączne wymogi kapitałowe T1) 10,22% 10,21%
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Bank Grupa
Minimum 8,00% 8,00%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 1,95% 1,94%
TSCR TCR (Łączne wymogi SREP/BION) 9,95% 9,94%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,25% 0,25%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 2,75% 2,75%
OCR TCR (Łączne wymogi kapitałowe TCR) 12,70% 12,69%

Bank otrzymał w grudniu 2022 roku zalecenie dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego („P2G”) w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 1,72 p.p. oraz 1,75 p.p. (na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym) ponad wartość OCR. Zgodnie z zaleceniem, dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Ryzyko kapitałowe mierzone przy pomocy powyższych wskaźników kapitałowych jest przedmiotem regularnego pomiaru i monitoringu. Na bazie minimalnych wymaganych regulacyjnie poziomów kapitału ustalono limity kapitałowe. Są one podstawą ustalonych stref bezpieczeństwa i apetytu na ryzyko. Wskaźniki kapitałowe w danej strefie determinują konieczność podjęcia odpowiednich decyzji lub działań zarządczych. Regularny monitoring ryzyka kapitałowego opiera się na klasyfikacji wskaźników kapitałowych do odpowiednich stref, a następnie przeprowadza się ocenę trendów i czynników mających wpływ na poziom adekwatności kapitałowej.

Wymogi w zakresie funduszy własnych

Grupa jest w trakcie realizacji projektu stopniowego wdrażania metody ratingów wewnętrznych (IRB) w celu obliczania minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego i oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych przy użyciu metody IRB oraz metody standardowej dla ryzyka kredytowego oraz metod standardowych dla innych rodzajów ryzyka.

Pod koniec 2012 r. Banco de Portugal (będący nadzorcą konsolidującym) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) udzielił zezwolenia na stosowanie metody IRB w odniesieniu do następujących portfeli kredytowych: (i) ekspozycje detaliczne wobec klientów indywidualnych zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) odnawialne ekspozycje detaliczne (QRRE). Zgodnie z przedmiotową zgodą, minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone z wykorzystaniem metody IRB musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% (tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową.

Pod koniec 2014 roku Bank uzyskał kolejną decyzję wydaną przez Organy Nadzoru w zakresie stosowania metody IRB. Zgodnie z jej treścią dla portfeli RRE i QRRE, wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego powinny być utrzymywane tymczasowo na poziomie nie mniejszym niż 70% (floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową, dopóki Bank nie wypełni dodatkowych warunków zdefiniowanych przez Nadzorcę. W lipcu 2017 r. Bank otrzymał zezwolenie Organów Nadzoru (Europejski Bank Centralny we współpracy z KNF) na zastosowanie istotnych zmian w stosowanych modelach IRB (modele LGD) i zniesienie flooru nadzorczego.

Od 2018 roku Grupa sukcesywnie realizuje wieloetapowy proces implementacji zmian w metodzie IRB, związany z wymogami w zakresie nowej definicji niewykonania zobowiązania. W pierwszej fazie zgodnie z zaakceptowanym przez Nadzór podejściem („two-step approach”) Grupa Banku Millennium w 2020 z sukcesem wdrożyła rozwiązania dla nowej definicji niewykonania zobowiązania na środowisko produkcyjne. Grupa zobowiązana jest do uwzględniania dodatkowego narzutu konserwatywnego na oszacowania wartości RWA dla ekspozycji zakwalifikowanych do metody IRB. Poziom tego narzutu, wyliczony w oparciu o algorytm nadzorczy został określony w wysokości 5% ponad wartość wynikającą z metody IRB.

W roku 2021 wykonano rekalibrację i przebudowę wszystkich modeli ryzyka kredytowego, wchodzących w skład systemu ratingowego objętego aktualną zgodą nadzorczą. Grupa uzyskała również w 2021 roku decyzję Organów Nadzoru dotyczącą zatwierdzenia istotnych zmian stosowanych modeli IRB (LGD, LGD in-default i ELBE) dla systemów ratingowych objętych zezwoleniem IRB.

W 2022 roku prowadzono dalsze prace związane z modelami ryzyka kredytowego dotyczącymi pozostałych portfeli kredytowych objętych planem wdrożenia metody IRB: pozostałe ekspozycje detaliczne i ekspozycje wobec przedsiębiorstw.

Kapitał wewnętrzny

Grupa definiuje kapitał wewnętrzny zgodnie z ustawą Prawo bankowe jako kwotę niezbędną do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka w przyszłości.

Kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w zarządzaniu kapitałowym, w procesach zarządzania ekonomiczną adekwatnością kapitałową oraz alokacji kapitału. Grupa zdefiniowała proces wyliczania kapitału wewnętrznego (ekonomicznego). W tym celu dla mierzalnych rodzajów ryzyka wykorzystywane są modele i metody matematyczno-statystyczne.

Utrzymanie ekonomicznej adekwatności kapitałowej oznacza pokrycie (zabezpieczenie) kapitału wewnętrznego (zagregowanej miary ryzyka) przez dostępne zasoby finansowe (fundusze własne). Obowiązek takiego zabezpieczenia ryzyka wynika wprost z ustawy Prawo bankowe, co znalazło odzwierciedlenie w celach/limitach kapitałowych Grupy – buforze kapitału ekonomicznego oraz buforze kapitału ekonomicznego w warunkach skrajnych.

W 2022 roku obydwa powyższe cele kapitałowe zostały spełnione z nadwyżką. Nadwyżka funduszy własnych nad kapitałem wewnętrznym umożliwia dalszy wzrost skali działalności, szczególnie w kierunku produktów generujących wysoki zwrot z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka.

Równolegle kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w procesie alokacji kapitału, do przydzielenia kapitału wewnętrznego na produkty/linie biznesowe, obliczenia miar efektywności uwzględniających ryzyko, ustalenia limitów na ryzyko i realokacji kapitału wewnętrznego.

Ocena adekwatności kapitałowej

Adekwatność kapitałowa dla Grupy i dla Banku w 2022 roku przedstawiona jest w poniższej tabeli:

 

Adekwatność kapitałowa
(mln zł)
31.12.2022
Grupa
31.12.2021
Grupa
31.12.2022
Bank
31.12.2021
Bank
Aktywa ważone ryzykiem 48 497,3 49 442,8 48 046,0 48 895,7
Wymogi w zakresie funduszy własnych, w tym: 3 879,8 3 955,4 3 843,7 3 911,7
 • z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta
3 380,6 3 479,8 3 386,7 3 477,7
 • z tytułu ryzyka rynkowego
18,0 32,3 18,0 32,3
 • z tytułu ryzyka operacyjnego
474,5 433,0 432,3 391,4
 • z tytułu korekty wartości godziwej dla ryzyka kredytowego (CVA)
6,7 10,3 6,7 10,3
Fundusze własne, w tym: 6 991,1 8 436,3 6 980,1 8 397,1
 • Kapitał podstawowy Tier 1
5 469,9 6 906,3 5 458,9 6 867,1
 • Kapitał Tier 2
1 521,2 1 530,0 1 521,2 1 530,0
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 14,42% 17,06% 14,53% 17,17%
Minimalny wymagany poziom 12,69% 13,54% 12,70% 13,57%
Nadwyżka (+) / Niedobór (-) wsk. TCR (p.p.) 1,73 3,52 1,83 3,60
Wskaźnik kapitału Tier 1 11,28% 13,97% 11,36% 14,04%
Minimalny wymagany poziom 10,21% 10,84% 10,22% 11,31%
Nadwyżka (+) / Niedobór (-) wsk. T1 (p.p.) 1,07 3,13 1,14 2,73
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 11,28% 13,97% 11,36% 14,04%
Minimalny wymagany poziom 8,34% 8,81% 8,35% 8,83%
Wskaźnik dźwigni finansowej 4,72% 6,46% 4,74% 6,45%

Na koniec 2022 roku adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier I oraz łącznym wskaźnikiem kapitałowym spadła w ciągu roku odpowiednio o około 2,69 p.p. i około 2,64 p.p.

W 2022 r. aktywa ważone ryzykiem (RWA) spadły o ok. 945 mln zł (o 1,9%). Największa roczna zmiana dotyczyła RWA na ryzyko kredytowe (spadek o ok. 1.240 mln zł, o 2,9%). Jednym z czynników tego spadku były przeprowadzone transakcje sekurytyzacji kredytów, które zostały częściowo zneutralizowane przez wzrost RWA na ryzyko operacyjne (o ok. 519 mln zł), co wynikało z uwzględnienia w kalkulacji wyższych wyników operacyjnych z ostatnich trzech lat (bez rezerw). Zmiany RWA na ryzyko rynkowe i na CVA nie były tak istotne.

W marcu 2022 roku Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF). Portfel objęty transakcją dotyczył należności od małych i średnich przedsiębiorstw (SME) o wartości ok. 1,5 mld zł. Bank uzyskał gwarancję EIF dotyczącą transzy senior (ok. 1,2 mld zł) i junior (ok. 300 mln zł), która jest nierzeczywistą ochroną kredytową w rozumieniu CRR. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostał w bilansie Banku.

W grudniu 2022 r., Bank dokonał rozliczenia transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu wierzytelności korporacyjnych i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości 2,5 mld zł. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostał w bilansie Banku. Transfer ryzyka został zrealizowany przez uznany instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (ang. Credit Linked Notes czyli CLN). Wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 242,5 mln zł objęte zostały przez fundusz Christofferson Robb & Company, LLC.

Fundusze własne spadły w 2022 roku o ok. 1,445 mln zł (o 17,1%), głównie w rezultacie straty finansowej netto spowodowanej rezerwami na ryzyko prawne oraz rezerwami na skutki programu pomocowego „Wakacje kredytowe”, a także zmniejszeniem rezerwy rewaluacyjnej wynikającym z obniżenia wartości papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (tzw. FVOCI).

Minimalne wymagane przez KNF wielkości wskaźników kapitałowych w zakresie łącznych wymogów kapitałowych zostały osiągnięte na koniec 2022 roku.

Bank i Grupa nie osiągały w drugiej połowie 2022 roku (do grudnia) wszystkich limitów kapitałowych w zakresie łącznych wymogów kapitałowych i wymogu połączonego bufora, co zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 21/2022. Zgodnie z przepisami, Bank opracował Plan Ochrony Kapitału, który został złożony do UKNF i zatwierdzony 28 października 2022 r. Plan zakładał odzyskanie adekwatności kapitałowej do drugiej połowy 2023 roku.

Wskaźnik dźwigni kształtuje się na bezpiecznym poziomie 4,72% dla Grupy (4,74% dla Banku), wyraźnie przekraczając regulacyjne minimum 3%.

Bank otrzymał w kwietniu b.r. wspólną decyzję organów do spraw restrukturyzacji i porządkowanej likwidacji, zobowiązującą do spełnienia wymogów MREL. Na moment zakomunikowania decyzji, Bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,60% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Na poziomie jednostkowym minimalny wymóg MRELtrea wynosi 15,55% oraz MRELtem 3,00%. Dodatkowo w decyzji wyznaczono zaktualizowane minimalne wymogi, które muszą być spełnione do 31 grudnia 2023 roku, wraz ze ścieżką ich stopniowego osiągnięcia.

Bank nadal nie spełnia wymogów MREL z powodu straty finansowej netto zaksięgowanej w ostatnich okresach oraz ze względu na fakt, że emisja podrzędnego długu uprzywilejowanego (SNP) na polskim rynku planowana początkowo na 4 kwartał 2021 roku nie była możliwa do przeprowadzenia w związku z luką w prawie, a potem w związku kombinacją niekorzystnych warunków rynkowych (rynki były praktycznie zamknięte dla emitentów SNP z regionu Europy Środkowej i Wschodniej) oraz z powodu powstającego ryzyka wprowadzenia kosztownych dla sektora bankowego, nadzwyczajnych państwowych rozwiązań prawnych (w tym wakacje kredytowe, zastąpienie WIBOR). W związku ze zmianą prawa w maju tego roku, Bank również rozpoczął przygotowania do emisji na rynku krajowym, lecz w związku z wymienionymi powyżej czynnikami zewnętrznymi, decyzja o oficjalnym rozpoczęciu oferty krajowej została odłożona.

W związku z powyższym Bank przygotował program emisji euroobligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld EUR, o czym informował w styczniu 2022 roku w raporcie bieżącym.

Bank monitoruje sytuację i przedstawi ofertę emisji, o ile warunki na to pozwolą.

Odbudowa wskaźników kapitałowych do wymaganych poziomów jest obecnie priorytetem dla Banku. Po dokonaniu tego, Bank podejmie dalsze potrzebne kroki w kierunku spełnienia wymogów MREL.

Wyniki wyszukiwania