Czynniki niepewności dla gospodarki i Grupy Banku Millennium

Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze w ocenie Banku Millennium negatywne czynniki ryzyka dla Grupy Banku Millennium związane z sytuacją makroekonomiczną.

  • Pogorszenie sytuacji geopolitycznej. Dotyczy to w szczególności intensyfikacji działań wojennych między Rosją a Ukrainą. Skutkowałoby to ponownym wzrostem niepewności i premii za ryzyko, co przekładałoby się na pogorszenie wyceny krajowych aktywów, a także słabszy kurs złotego. Jego efektem byłaby wyższa inflacja cen towarów i usług importowanych. Niepewność geopolityczna wpływałaby negatywnie także na perspektywy inwestycji w kraju i gospodarce światowej.
  • Zaprzestanie bądź silniejsze zaburzenia dostaw surowców energetycznych z Rosji, co skutkowałoby silnymi wzrostami ich cen na rynkach międzynarodowych oraz ewentualną koniecznością wstrzymania lub zmniejszenia skali działalności gospodarczej, głównie za granicą.
  • Gwałtowny rozwój pandemii COVID-19 np. odporne na szczepienia mutacje wirusa SARS-CoV-2.
  • Nieoptymalna polityka gospodarcza w Polsce w związku z wyborami w latach 2023-2024. Mogłaby ona utrwalać presję inflacyjną i sprzyjać narastaniu nierównowag w gospodarce, w tym zewnętrznej i fiskalnej. Skutkowałoby to wyższymi kosztami obsługi długu, słabszym kursem walutowym, wyższą inflacją oraz silniejszym od oczekiwań zacieśnieniem polityki pieniężnej.
  • Bardziej uporczywa od założeń inflacja na świecie, skutkująca mocniejszym od przyjętych zacieśnianiem polityki pieniężnej przez władze monetarne najważniejszych gospodarek, co przekładałoby się na słabszy wzrost w gospodarce światowej.
  • Silniejsze od oczekiwań spowolnienie gospodarcze w kraju i za granicą w wyniku wyższej od oczekiwań inflacji oraz mocniejszego pogorszenia nastrojów firm i gospodarstw domowych. Wiązałoby się to z większym niż założono spadkiem popytu na pracę i wzrostem bezrobocia.

W wyniku materializacji tych negatywnych czynników ryzyka pogorszeniu uległaby kondycja finansowa klientów Grupy BM, zmniejszając popyt na jej ofertę i zwiększając ryzyko kredytowe. Jednocześnie zaburzenia na rynkach finansowych mogłyby skutkować pogorszeniem wyceny aktywów w portfelu Grupy.

Istnieje również możliwość lepszych niż w scenariuszu bazowym Banku wyników gospodarczych w Polsce, które mogłyby wynikać m.in. z szybszego od założeń wygaśnięcia działań militarnych na Ukrainie skutkującego niższą presją na ceny surowców, zwiększeniem ich podaży, szybszym udrożnieniem wąskich gardeł w sieciach dostaw oraz silniejszym popytem inwestycyjnym. W takich warunkach obniżyłaby się premia za ryzyko i umocnił kurs złotego względem scenariusza bazowego. Stabilizowaniu się gospodarki sprzyjałoby także zwiększenie liczby pracowników z zagranicy oraz szybszy napływ środków z Unii Europejskiej na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i w ramach nowej perspektywy budżetu UE.

Wyniki wyszukiwania