Wyniki segmentów biznesu

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie nowego segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako „Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla czterech podstawowych segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny, segment walutowych kredytów hipotecznych oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i pozostałej. Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa, zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych, działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do trzech pierwszych segmentów.

Segment detaliczny
(mln zł)
2022 2021 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* 3 088,6 1 847,1 67,2%
Wynik z prowizji 597,2 640,0 -6,7%
Pozostałe dochody 114,3 91,7 24,7%
Przychody operacyjne ogółem 3 800,1 2 578,7 47,4%
Koszty operacyjne ogółem (1 620,8) (1 246,4) 30,0%
Dochód przed uwzględnieniem rezerw 2 179,3 1 332,4 63,6%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (386,3) (298,0) 29,6%
Wynik operacyjny 1 793,0 1 034,4 73,3%
* część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego
** w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (12.5 mln zł w 2022r.i 39,9 mln zł w 2021r.), przeniesiona z pozostałych przychodów do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2022 wyniosły 3 800 mln zł, co oznacza bardzo silny wzrost o 47% r/r. Wynik z tytułu odsetek segmentu detalicznego bardzo mocno wzrósł o 67% w efekcie wzrostu wolumenów biznesowych i poprawy marży, głównie dzięki korzystnemu wpływowi podwyżek rynkowych stóp procentowych wspomnianych wcześniej w niniejszym tekście. Wynik z tytułu prowizji wykazał spadek o 7% r/r. na skutek zwrotu niektórych prowizji oraz głównie negatywnym trendom w zakresie prowizji od produktów inwestycyjnych, co było omówione wyżej przy okazji komentarza do wyniku prowizyjnego Grupy. Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły o 30% r/r w wyniku wzrostu składek na BFG/IPS oraz wzrostu pozostałych pozycji kosztowych, co było już wcześniej komentowane.

W wyniku zaprezentowanych zmian przychodów i kosztów operacyjnych, łączny dochód segmentu detalicznego przed uwzględnieniem rezerw wzrósł bardzo mocno o 64% w porównaniu z poziomem w 2021r. Koszty ryzyka segmentu wzrosły również istotnie o 30% r/r.

Zysk operacyjny segmentu detalicznego za 2022r. – po uwzględnieniu rezerw – wyniósł 1 793 mln zł i wykazał wyjątkowo wysoki wzrost o 73% w skali roku.

Segment korporacyjny
(mln zł)
2022 2021 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* 836,1 335,3 149,3%
Wynik z prowizji 197,0 186,4 5,7%
Pozostałe dochody 93,8 70,0 34,0%
Przychody operacyjne ogółem 1 126,9 591,8 90,4%
Koszty operacyjne ogółem (268,0) (235,4) 13,9%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 858,9 356,4 141,0%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (3,2) (1,2) 160,3%
Wynik operacyjny 855,7 355,1 140,9%
* Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego
** Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2022 wyniosły 1 127 mln zł i odnotowały bardzo wysoki wzrost o 90% w porównaniu z 2021 rokiem. Było to rezultatem znacznie wyższych przychodów we wszystkich liniach przychodów zaprezentowanych powyżej, z czego wynik z tytułu odsetek wzrósł nadzwyczaj wysoko: +149% r/r, wynik z tytułu prowizji: +6% r/r a pozostałe przychody pozaodsetkowe o 34% r/r. Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały wzrost o 14% r/r. W rezultacie dochody przed uwzględnieniem rezerw wzrosły bardzo mocno o 141% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw wykazała niewielką wartość 3 mln zł w 2022r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował bardzo wysoki wzrost o 141% r/r osiągając poziom 856 mln zł w 2022 roku.

Działalność skarbu, ALM i pozostałe

(mln zł)

2022 2021 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* (681,1) 431,0
Wynik z prowizji 0,0 4,2
Pozostałe dochody (47,5) 7,4
Przychody operacyjne ogółem (728,5) 442,7
Koszty operacyjne ogółem (145,7) (110,9) 31,5%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw (874,2) 331,8 -363,5%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka (3,5) (7,7) -54,2%
Wynik operacyjny (877,7) 324,1
* Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w tym segmencie zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2022 spadły do wartości ujemnych i wyniosły -728 mln zł, głównie z powodu specyfiki wewnętrznych cen transferowych. Również niższe były przychody z operacji ALM (zarządzania aktywami/ pasywami), w tym z portfela obligacji. Koszty operacyjne wzrosły o 31% r/r. Strata operacyjna całego segmentu osiągnęła wartość 878 mln zł za rok 2022.

Walutowe kredyty hipoteczne
(mln zł)
2022 2021 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* 93,6 99,7 -6,1%
Wynik z prowizji 14,1 0,0
Pozostałe dochody (297,7) (154,7) 92,4%
Przychody operacyjne ogółem (190,0) (55,0) 245,4%
Koszty operacyjne ogółem (58,6) (49,7) 17,9%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw (248,6) (104,7) 137,5%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka (2 084,0) (2 297,3) -9,3%
Wynik operacyjny (2 332,6) (2 402,0) -2,9%
* Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

Strata operacyjna ogółem segmentu walutowych kredytów hipotecznych w roku 2022 wyniosła 2 333 mln zł ze względu na wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem tych kredytów oraz koszty ugód wykazane w wyniku z modyfikacji (razem koszty ryzyka wyniosły 2 084 mln zł). Ponadto wpływ kosztów dobrowolnych ugód z klientami w wyniku z pozycji wymiany i kosztów prawnych w kosztach operacyjnych dodatkowo niekorzystnie oddziaływał na wynik. Strata operacyjna w 2022r. była o 69 mln zł niższa niż w roku poprzednim.

Wyniki wyszukiwania