Strategia 2022-2024 i jej realizacja

W Strategii 2022 - 2024 (Strategia) ogłoszonej przez grupę Banku Millennium 6 grudnia 2021 roku (szczegóły tutaj: Zarys strategii 2022-2024 i Strategia 2022-2024 - prezentacja), Grupa Banku Millennium koncentruje się na odpowiedzi na rosnące post-pandemiczne oczekiwania klientów i akcjonariuszy.

Naszą aspiracją jest by do 2024 roku osiągnąć 2 mld zł zysku netto (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) oraz ROE (bez tych kosztów) na poziomie ok. 14%. Poprawa wskaźników efektywności i wzrost biznesu mają być napędzane przez dalszy wzrost liczby aktywnych klientów (do ponad 3 mln w 2024 roku) oraz rozwój efektywnego kosztowo i skalowalnego modelu operacyjnego(wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 37% w 2024 roku).

Ambicje strategii 2024 w skrócie

Rentowny wzrost, podwojenie powtarzalnego zysku Banku Millennium przy jednoczesnym wzroście skali, pogłębiona diagnoza klienta

Nasza ambicje do 2024 r:

Wraz z wystartowaniem nowego cyklu strategicznego, Bank opracował intensywny plan operacyjny składający się z wzajemnie powiązanych projektów i działań strategicznych zgrupowanych w 17 obszarach (Portfel Strategiczny), które wspólnie przyczyniają się do osiągnięcia wyżej wymienionych celów strategicznych. Ponadto Portfel Strategiczny objęty został stałym monitoringiem, będącym częścią wewnętrznego systemu zarządzania Banku.

Bank uważnie przygląda się również czynnikom zewnętrznym (tj. otoczeniu rynkowemu i biznesowemu), które mogą mieć wpływ na Strategię. Najistotniejsze i zidentyfikowane czynniki zostały opisane w poprzednim rozdziale Raportu. Czynniki te mają zarówno potencjalne pozytywne jak i negatywne oddziaływanie, dlatego Bank na ten moment podtrzymuje założenia i cele przyjęte w Strategii.

W zakresie rozwoju Portfela Strategicznego, w 2022 roku prace rozpoczęły się we wszystkich 17 obszarach. Niektóre z produktów zostały już wdrożone i zakomunikowane rynkowi:

  • efektywny proces negocjacji kredytów hipotecznych FX,
  • nowa oferta Millennium 360 dla klientów detalicznych,
  • stały rozwój oferty usług dla mikroprzedsiębiorstw,
  • nowy model sprzedaży i obsługi dla klientów zamożnych,
  • usługa płatności odroczonych opracowana w ramach BLIKa,
  • proces pożyczki gotówkowej dla nowych dla banku klientów w oparciu o mechanizmy PSD2.

Prowadzone działania, wspierane przez otoczenie zewnętrzne (nie uwzględniając nadzwyczajnych zdarzeń, tj. tzw. wakacji kredytowych) przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanych wyników w większości zdefiniowanych celów strategicznych. Na podkreślenie zasługuje, znacznie szybszy niż zakładano w Strategii, wzrost liczby aktywnych klientów detalicznych (w ciągu roku Bank osiągnął 63% oczekiwanego wzrostu), na co znaczący wpływ miało wprowadzenie oferty Millennium 360.

*Bez kosztów związanych z portfelem kredytów walutowych (w 2022 r. również z wyłączeniem kosztów związanych z tzw. wakacjami kredytowymi oraz hipotetycznym podatkiem bankowym w II poł. 2022 r.), (**) udział kredytów brutto bez pomniejszenia o alokowaną rezerwę na ryzyko kredytowe

Wyniki wyszukiwania