Perspektywy na 2023 rok

Jak wspomniano na początku tego raportu, po okresie negatywnych wyników, 4kw22 przyniósł długo oczekiwany dodatni wynik netto. Wierzymy, iż ten pozytywny wynik jest początkiem powrotu do trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń.

Rok 2023 będzie dla Grupy BM rokiem równoważenia a jednej strony koncentracji na wskaźnikach kapitałowych, MREL i zarządzaniu ryzykiem z utrzymaniem wzrostu biznesu z drugiej strony. Planujemy dalsze podwyższenie wskaźników kapitałowych przez połączenie generowania dodatnich wyników ze ścisłą kontrolą zarządzania aktywami ważonymi ryzkiem (RWA), włączając sekurytyzacje należności. W odniesieniu do wymogów MREL, zamierzamy zlikwidować deficyt do końca roku 2023 poprzez organicznie generowanie kapitału oraz emisję instrumentów dłużnych jeśli zajdzie taka potrzeba a warunki rynkowe będą sprzyjające.

Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby aktywnych klientów, zgodnie ze średnioterminowymi celami strategicznymi. Wzrost portfela kredytów prawdopodobnie pozostanie umiarkowany z uwagi na nienajlepsze perspektywy dla hipotek w PLN i ścisłą kontrolę RWA przez Bank. Spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów z wynikiem odsetkowym będącym beneficjentem niskiej bazy pierwszej połowy 2022 r. Koszty operacyjne powinny generalnie pozostać na niezmienionym poziomie dzięki spodziewanemu spadkowi kosztów regulacyjnych, podczas gdy koszty rzeczowe i płac powinny dalej być napędzane dwucyfrową inflacją. Koszt ryzyka, przeciwnie, może wzrosnąć, z segmentem detalicznym, zwłaszcza w części niehipotecznej prawdopodobnie najbardziej wyeksponowanym na trudniejsze otoczenie makroekonomiczne.

Wyniki wyszukiwania