Oświadczenia Zarządu Banku

Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej w sprawozdaniach finansowych

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Banku Millennium zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku oraz Grupy Kapitałowej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

PODPISY:
Data Imię i nazwisko Stanowisko/ Funkcja Podpis
15.02.2023 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
15.02.2023 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
15.02.2023 Wojciech Haase Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
15.02.2023 Andrzej Gliński Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
15.02.2023 Wojciech Rybak Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
15.02.2023 António Pinto Júnior Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
15.02.2023 Jarosław Hermann Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Wyniki wyszukiwania