Działalność spółek zależnych

Millennium Goodie

W roku 2022 aplikacja goodie, którą pobrało już ponad 3,1 mln osób, zanotowała dalsze rekordy w zakresie zainteresowania użytkowników zakupami w sieci i programem goodie cashback. Od początku działania usługi goodie cashback użytkownicy dokonali zakupów za jej pośrednictwem na kwotę ponad 1,7 mld zł robiąc przy tym ponad 13 mln transakcji i uzyskując prawie 37 mln naliczonego cashbacku.

Za pośrednictwem  goodie cashback w całym 2022 r. dokonano ponad 5,2 mln transakcji online ze zwrotem części wydatków (+20% r/r) na kwotę prawie 750 mln zł (+30% r/r). Na konta użytkowników goodie cashback naliczono  prawie 14 mln zł (+20% r/r).

Wyjątkowym okresem dla goodie cashback był 4 kwartał 2022r. Usługa cashback w tym czasie odnotowała rekordowe wyniki w zakresie wartości transakcji i sięgnęła prawie 230 mln zł (+21% r/r). Systematycznie rosła również ilość dokonanych transakcji, która w tym okresie wyniosła ponad 1,5 mln (+23% r/r). Przełożyło się to na naliczenie na konta użytkowników prawie 4,3 mln zł cashback (+25% r/r).

Usługa cashback jest rozwijana o dodatkowe funkcjonalności. W 3 kwartale 2022r. zostały wprowadzone Superoferty, dzięki którym goodie może przyznawać użytkownikom czasowo podwyższony cashback w określonych markach.

Ponadto w 2 kwartale 2022r. wdrożono usługę „Zwroty za zakupy” w aplikacji Banku Millennium oraz w Millenecie, która cieszy się dużą popularnością wśród Klientów Banku.  Od momentu wdrożenia usługi, nowi klienci mogą otrzymać w ramach promocji 20 zł za zrobienie swojej pierwszej transakcji za pośrednictwem usługi „Zwroty za Zakupy”. W usłudze funkcjonują również oferty z czasowo podwyższonym cashbackiem tzw. Superoferty.

Dobre wyniki w roku 2022 przyniosła również sprzedaż eKart podarunkowych, których ilość wzrosła o 15% r/r.

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 r. i jest jedną z najdłużej funkcjonujących firm leasingowych na polskim rynku. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), a także nieruchomości.

Wartość uruchomionych przez Spółkę w 2022 r. umów leasingu wyniosła ogółem 3,54 mld zł, tj. 8,6% mniej w porównaniu do roku 2021, co jest efektem sytuacji gospodarczej w kraju, w tym szybko rosnących stóp procentowych oraz inflacji. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,96 mld zł, tj. 3,2% powyżej poziomu na koniec roku 2021.

Za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Spółka osiągnęła 4,9% udziału w rynku leasingu w porównaniu do 5,0% w roku 2021.

Spośród przedmiotów leasingu wzrost sprzedaży w 2022 r. Millennium Leasing odnotowała w grupie maszyn i urządzeń o 3%.

Millennium Leasing aktywnie rozwijała ofertę „zielonych” produktów leasingowych. W trzecim kwartale  oferta  została rozszerzona o finansowanie pomp ciepła. Produkt ten jest oferowany w procedurze uproszczonej, a dodatkowym ułatwieniem w pozyskaniu finansowania jest dla klientów możliwość wyboru autoryzowanego dostawcy Millennium Leasing. W trzecim kwartale Spółka przystąpiła do programu „Mój Elektryk”, dzięki któremu klienci mogą skorzystać z leasingu z dotacją na zakup nowych aut elektrycznych. Celem przedsięwzięcia jest promocja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Program ma być realizowany do połowy 2026 roku.

Spółka kontynuowała aktywne oferowanie klientom umowy leasingu zabezpieczonej gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki której, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach, m.in.: w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i wymaganych zabezpieczeń. Oferta jest skierowana dla klientów z sektora MŚP leasingujących pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny, szczególnie o niższym stopniu zbywalności. Millennium Leasing w ramach umowy portfelowej z BGK dysponowała w 2022 r.  linią gwarancyjną w wysokości 400 mln zł. Instrument ten został przygotowany we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia i ochrony przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

Spółka aktywnie promowała wśród swoich klientów usługę MilleFlota, która pozwala na wygodne, szybkie i korzystne kosztowo serwisowanie pojazdów do 3,5 t. W ramach programu klienci mogą bezgotówkowo kupować części i usługi serwisowe po atrakcyjnych (i stałych w całej Polsce) cenach, także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów, a ponadto mogą otrzymać specjalny rabat flotowy.

W 2022 r. Millennium Leasing kontynuowała wprowadzoną w 2020 r. możliwość podpisywania dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Spółka kontynuowała proces cyfryzacji usług, aktywnie promując elektroniczną obsługę umów leasingowych za pośrednictwem serwisu eBOK. Na koniec 2022 r. ponad 85% klientów korzysta z eBOK-a. Serwis został rozszerzony o możliwość składania wniosków, dzięki którym klient może zlecić online większość spraw dotyczących umów leasingu. Millennium Leasing wdraża także kolejne funkcjonalności i usprawnienia, tworząc z eBOK-a wygodną platformę do kompleksowej operacyjnej współpracy z klientami.

Sprzedaż usług Millennium Leasing jest realizowana przez doradców leasingowych w 81 placówkach w całej Polsce. Ponadto Spółka aktywnie współpracuje z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. Dzięki temu Spółka oferuje przedsiębiorcom pełny zakres usług finansowych, obejmujący zarówno produkty leasingowe, jak i produkty bankowe.

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 r. jako podmiot zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Na koniec 2022 roku Towarzystwo zarządzało aktywami klientów o wartości 3,7 mld zł. Liczba Uczestników funduszy Millennium na koniec 2022 r. wyniosła ponad 140 tys.

Podstawowym celem działalności Millennium TFI jest dostarczanie klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi. Zarządzający funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych.

W 2022 roku Towarzystwo zarządzając funduszami zanotowało spadek wartości aktywów o 28,9%, nieco wyższy w stosunku do średniej całego rynku funduszy niededykowanych przeznaczonych dla szerokiego grona Klientów detalicznych. Było to konsekwencją wojny w Ukrainie i szoku podażowego dla surowców energetycznych, gwałtownego wzrostu inflacji i następujących silnych podwyżek stóp procentowych przez banki centralne, co miało bardzo negatywny wpływ na zachowanie rynków akcji i obligacji na całym świecie. W Polsce, w świetle wzrostu rentowności obligacji skarbowych do najwyższych od 20 lat poziomów ok 9% w październiku – byliśmy świadkami ponadprzeciętnie negatywnych wyników funduszy obligacji i stałych, silnych odpływów z funduszy dłużnych na całym rynku.

Rynki akcji także były pod silną presją w roku 2022 z wynikami wielu indeksów akcyjnych powyżej minus 20% w skali całego roku. Polski rynek akcji zanotował spektakularny spadek o ponad 40% od swoich szczytów z początku roku 2022 ale w 4 kwartale silnie wzrósł, redukując ponad 50% wcześniejszych strat. Jednak ujemne zachowanie rynków akcji w skali całego roku  miało negatywny wpływ na napływy do funduszy akcyjnych i mieszanych, a także na spadek wyceny aktywów pod zarządzaniem dla portfela Millennium TFI i całego rynku funduszy.

Podsumowując, zachowanie rynków kapitałowych w 2022 roku, zarówno dla obligacji jak i akcji było jednym z najgorszych w historii co miało wpływ na wzrost awersji do ryzyka klientów detalicznych i wzrost poziomu umorzeń zbliżony do tego jaki obserwowaliśmy podczas wybuchu pandemii COVID-19 w pierwszej połowie roku 2020.

Jednocześnie Towarzystwu udało się sprostać zagrożeniom wynikającym z tej trudnej sytuacji rynkowej. Fundusze Millennium bez przeszkód realizowały wszystkie transakcje Uczestników, zachowując w całym okresie płynność aktywów.

Millennium TFI S.A. zarządza obecnie trzema funduszami parasolowymi: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi 6 subfunduszami inwestującymi na rynku Polskim (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 6 wydzielonymi subfunduszami inwestującymi na rynkach globalnych (Millennium SFIO) oraz Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym z 9 wydzielonymi subfunduszami docelowej daty. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2022 roku oferowało więc jednostki uczestnictwa 21 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka.

W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są również różnego typu produkty oszczędnościowe tworzone w oparciu o zarządzane fundusze inwestycyjne. Do najchętniej wybieranych przez klientów produktów zaliczają się  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Obecnie Millennium TFI zarządza programami IKE dla 27 tys. klientów o łącznej wartości aktywów ok. 330 mln złotych. Na koniec 2022 r. łączna wartość aktywów ulokowanych w funduszach PPK wyniosła 93 miliony zł.

Millennium Bank Hipoteczny

Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna („MBH”) powołany został aktem założycielskim przez Bank Millennium S.A. w dniu 9 lipca 2020 roku z kapitałem założycielskim w kwocie 120 milionów złotych. Działalność operacyjną MBH rozpoczął w dniu 14 czerwca 2021 roku. Celem powołania i misją MBH jest zapewnienie Grupie stabilnego i długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych w postaci listów zastawnych zabezpieczonych wierzytelnościami hipotecznymi.

W 2022 roku przeprowadzony został kolejny transfer wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium. Wszystkie przeniesione kredyty spełniały szereg kryteriów określonych przez MBH, z których najważniejsze to:

  • waluta kredytu w PLN,
  • przeznaczony na cele mieszkaniowe,
  • własnościowy tytuł prawny z ustanowioną hipoteką na rzecz Banku na 1szym miejscu,
  • bez przesłanek utraty wartości,
  • wartość kredytu niższa od bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości („BHWN”).

Przeniesienie kredytów poprzedzone zostało podwyższeniem kapitałów własnych MBH o 51 mln zł w drodze emisji akcji serii B objętej w całości przez Bank Millennium.

Rozpoczęte pod koniec 2021 roku przygotowania do uzyskania zdolności do emisji listów zastawnych zakończone zostały zatwierdzeniem przez KNF w dniu 29 kwietnia 2022 roku prospektu podstawowego do pierwszego programu emisji listów zastawnych.

Trudna sytuacja na rynkach finansowych, spowodowana przez wybuch wojny w Ukrainie, a następnie przez rosnącą inflację i rentowności papierów dłużnych (w tym niespotykaną wcześniej przecenę polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu), uniemożliwiła przeprowadzenie pierwszej emisji listów zastawnych w 2022 roku. Dodatkowym powodem było wejście w życie ustawy wprowadzającej „wakacje kredytowe”, która spowodowała między innymi przesunięcie planowanego kolejnego transferu wierzytelności z Banku Millennium.

Mimo to trwały prace nad przygotowaniem kolejnych transferów, polegające przede wszystkim na ustaleniu bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN) przewidzianych do przeniesienia.

Zaksięgowanie w 2022 roku całkowitego (za dwa lata) kosztu wakacji kredytowych oszacowanego na 32,6 mln zł spowodowało wykazanie przez MBH straty za cały 2022 rok w wysokości 29,7 mln zł. Przychody odsetkowe netto, z pominięciem ujemnego efektu wakacji kredytowych, wyniosły 10,9 mln zł i były zbliżone do kosztów administracyjnych poniesionych w 2022 roku w wysokości 11,9 mln zł. Łączne odpisy na utratę wartości kredytów hipotecznych będących w portfelu MBH wyniosły 2,1 mln zł w całym roku.

Suma bilansowa MBH na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 817,7 mln zł. Podstawowym źródłem finansowania działalności Banku w raportowanym okresie były kapitały własne w wysokości 135,8 mln zł, a także kredyty udzielone przez Bank Millennium w wysokości 677,2 mln zł (obydwie wartości na koniec roku).

Portfel kredytów hipotecznych MBH o wartości 737,6 mln zł charakteryzuje się wysoką jakością. Udział kredytów koszyka 3 stanowił 0,5% wartości portfela ogółem na koniec roku, przy czym znakomita większość tych kredytów znalazła się w koszyku 3 ze względu na skorzystanie ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Poza wartością zabezpieczenia na nieruchomościach, portfel kredytów koszyka 3 jest dodatkowo pokryty łącznymi odpisami na utratę wartości w wysokości 59%.

Bank utrzymuje współczynniki płynności i wypłacalności na bardzo wysokich, bezpiecznych poziomach. Na koniec raportowanego okresu Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wynosił 28,1%, a wskaźnik dźwigni 16,4%.

Wyniki wyszukiwania