Bankowość przedsiębiorstw

W ramach linii biznesowej Bankowości Przedsiębiorstw kompleksowo obsługujemy firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego.

Wyniki bankowości przedsiębiorstw

Z uwagi na ograniczenia kapitałowe, Bank zdecydował o obniżeniu wolumenu portfela kredytowego bankowości przedsiębiorstw. Na skutek tej decyzji, wolumen produktów kredytowych obniżyliśmy o 800 mln zł (5%) do wartości 15,4 mld zł na koniec roku 2022.

Pomimo zmniejszonej produkcji kredytowej podwyższyliśmy dochodowość bankowości przedsiębiorstw o 85%. Główny udział we wzroście stanowiły przychody odsetkowe, jednak dzięki rozwojowi relacji z klientami, zwiększeniu liczby i wolumenów realizowanych przez nich transakcji, dochody z produktów niekredytowych podwyższyliśmy o 21% r/r – odpowiednio o 16% w bankowości transakcyjnej i 27% na produktach skarbowych. Natomiast suma środków klientów bankowości przedsiębiorstw zgromadzonych na rachunkach i lokatach wyniosła 24,6 mld zł i była wyższa o 14% w stosunku do roku ubiegłego.

Rozwój oferty produktowej

Oferta jest na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do wymogów klientów, otoczenia rynkowego i zmian w przepisach prawnych. Naszym celem jest aby dostęp i korzystanie z usług było proste, wygodne oraz bezpieczne. Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań opartych o nowoczesne technologie oraz na cyfryzacji procesów biznesowych. Rozwijamy kanały cyfrowe i ścieżki elektronicznego obiegu dokumentów. Wspieramy przedsiębiorców, którzy odczuli skutki pandemii Covid-19, udostępniamy im mechanizmy pomocowe oferowane przy współpracy z BGK oraz w ramach Tarczy Finansowej PFR jako instrumentu Tarczy Antykryzysowej dla firm.

W naszej ofercie nadal było dostępne finansowanie w formie: kredytów, linii na gwarancje i akredytywy oraz faktoringu odwrotnego, zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Klienci mogli skorzystać z gwarancji udzielanych w ramach programów gwarancyjnych:

 • Biznesmax dostępnych dla mikro, małych i średnich firm w ramach dwóch rodzajów pomocy publicznej: pomocy regionalnej lub pomocy de minimis,
 • de minimis dedykowanego przedsiębiorcom z segmentu MSP,
 • Funduszu Gwarancji Płynnościowych adresowanego dla średnich i  dużych podmiotów gospodarczych – do 30 czerwca 2022 roku,
 • Programu Gwarancji Płynnościowych dla faktoringu  odwrotnego adresowanego dla MŚP i dużych przedsiębiorców – do 30 czerwca 2022 roku.

Od lipca br. wprowadziliśmy możliwość zabezpieczania kredytów i faktoringu odwrotnego gwarancją kryzysową w ramach nowego programu. Gwarancja może zabezpieczać kredyty średnich i dużych przedsiębiorstw oraz faktoring odwrotny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł. Maksymalny okres gwarancji to 39 miesięcy dla kredytów na finansowanie bieżącej działalności i 72 miesiące dla kredytów inwestycyjnych oraz 27 miesięcy dla faktoringu odwrotnego. Gwarancja może być stosowana dla finansowania w zł i walucie obcej.

Pozostałe programy gwarancyjne realizowane we współpracy z BGK kontynuowano na tzw. „covidowych warunkach”:

 • Gwarancje Biznesmax są bezpłatnymi gwarancjami wspierającymi potrzeby inwestycyjne oraz płynnościowe firm oraz pozwalają uzyskać dopłatę do odsetek kredytowych. Gwarancją mogą być objęte kredyty odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne niezwiązane z inwestycją udzielone na zapewnienie płynności finansowej. Z gwarancji oprócz podmiotów innowacyjnych mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania.
 • W przypadku programu gwarancji de minimis utrzymano brak prowizji za pierwszy rok korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony oraz wydłużony okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego oraz zwiększoną kwotę gwarancji z 3,5 mln zł do równowartości 1,5 mln EUR.

Programy gwarancji kryzysowych oraz Biznesmax zostały przedłużone do końca 2023 roku oraz gwarancji de minimis do połowy 2023 roku.

Proces wnioskowania o finansowanie z zabezpieczeniem w postaci gwarancji odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

Wprowadziliśmy zmiany w procesie udzielania kredytów inwestycyjnych skracając czas oczekiwania na decyzję kredytową oraz ograniczając liczbę wymaganych dokumentów.

Natomiast oferta kredytowa dla firm poszerzona została o nowe produkty – pierwszy z nich jest przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze wsparciem ze środków publicznych. Produkt umożliwia elastyczne oraz kompleksowe finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jedną z korzyści jest wydzielenie części finansowania spłacanego dotacją, bez wymaganego udziału własnego.

Udostępniliśmy także kredyt na fotowoltaikę w dwóch wariantach:

 • Kredyt na fotowoltaikę – autokonsumpcja, którym możemy sfinansować 100% kosztów budowy netto mikro i małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej w całości na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Kwota kredytu to maksymalnie 2 mln zł.
 • Kredyt na fotowoltaikę – mix, którym możemy sfinansować 80% całkowitych kosztów budowy netto instalacji fotowoltaicznej z produkcją energii odnawialnej na sprzedaż i potrzeby własne, z minimalnym 50% poziomem autokonsumpcji. Elementem inwestycji może też być zakup i montaż magazynu energii o mocy do 10 MW włącznie. Maksymalna kwota kredytu w tym wariancie to 20 mln zł.

Ponadto dzięki współpracy z Grupą EBI poszerzyliśmy ofertę kierowaną do małych i średnich firm, które w przypadku zakwalifikowania ich do programu mogą skorzystać z obniżenia marży przy finansowaniu kredytem lub leasingiem.

Po zakończeniu programu pilotażowego włączyliśmy usługę finansowania wierzytelności do standardowej oferty Banku. Finansowanie wierzytelności jest oferowane klientom, którzy podpisali ze swoimi kontrahentami umowy handlowe zawierające umowny zakaz cesji.

Poszerzyliśmy również ofertę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem o nową polisę – KUKE S.A., co pozwala na włączanie do transakcji kontrahentów krajowych i zagranicznych, dla których limity ubezpieczeniowe zostały przyznane w ramach nowej polisy zawartej przez Bank z KUKE S.A.

Utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie klientów elektronicznymi zleceniami udzielenia gwarancji i otwarcia akredytywy na platformie finansowania handlu. W 2022 roku średnio aż 92% zleceń udzielenia gwarancji bankowej i otwarcia akredytywy dokumentowej w ramach linii było składanych przez klientów drogą elektroniczną. Co trzecia wystawiona gwarancja miała postać e-gwarancji, tj. elektronicznej wersji gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

Dostarczamy klientom zawansowane rozwiązania płatnicze oraz konsekwentnie realizujemy strategię digitalizacji procesów bezpośrednio wspierających naszych klientów.

W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy nad nową aplikację mobilną dla przedsiębiorstw, przygotowując się do wdrożenia jej w połowie 2023 roku. Realizowaliśmy także kolejne wdrożenia w bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw:

Moduł wymiany dokumentów

We współpracy z Asseco Data Systems udostępniliśmy w procesach zdalnej obsługi przedsiębiorstw możliwość zautomatyzowanej kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych. Dzięki tym usługom umożliwiliśmy bieżącą weryfikację i potwierdzenie ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej, a także ich długookresową trwałość. Stanowi to gwarancję, że dokumenty nie zostały zmienione po podpisaniu oraz że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Zapewnia to prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego podpisów i pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Wykorzystujemy w tych procesach usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw. Obecnie 62% umów finansowania (w tym faktoringu oraz skarbowych) jest podpisywana elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego i dostarczana za pośrednictwem systemu Millenet.

Obsługa kart płatniczych online

Obsługujemy klientów, którzy posiadają nawet kilkadziesiąt tysięcy kart płatniczych, dlatego w Millenecie dla Przedsiębiorstw wdrożyliśmy rozwiązania podnoszące wydajność rozwiązań związanych z obsługą kart. Udostępniamy w systemie transakcyjnym szeroki zakres funkcji, które umożliwiają m.in. wyszukiwanie poszczególnych kart, zmianę ich limitów i ustawień oraz generowanie raportów. Wprowadziliśmy możliwość zamawiania kart przedpłaconych w walutach obcych: GBP, USD, EUR. Tym samym klienci mogą wnioskować o wszystkie karty dostępne w ofercie – debetowe, obciążeniowe, przedpłacone – poprzez system Millenet dla Przedsiębiorstw w łatwy, wygodny i przyjazny dla środowiska sposób. Wprowadziliśmy także możliwość zarządzania limitami dziennymi dla kart w walucie rachunku powiązanego z kartą bez konieczności przeliczania na walutę PLN. Dodatkowo udostępniliśmy usługę wyciągów z rachunków kart obciążeniowych w formacie MT940. Wyciągi w nowym formacie zostały uruchomione dla wszystkich czynnych kart i udostępnione do pobrania przez Millenet. Dla każdej nowo wydawanej karty wyciąg w formacie MT940 jest definiowany automatycznie. Wyciąg w formacie MT940, poprzez przetworzenie w systemie finansowo – księgowym klienta, pozwala na automatyczne rozliczenie wydatków zrealizowanych za pomocą karty.

Platforma walutowa

Na platformie Millennium Forex Trader udostępniliśmy możliwość składania zleceń warunkowych dla transakcji FX Spot typu Take Profit, Stop Loss oraz Call na daty waluty Today (dziś), Tomorrow (jutro) lub SPOT (za dwa dni robocze). Firmy mają możliwość składania zleceń od minimalnej kwoty 1 000 EUR (lub jej równowartości) ze wskazanym okresem ważności lub bezterminowych dla wszystkich par walutowych dostępnych w systemie. Możliwość zawierania transakcji w kanale cyfrowym cieszyła się stałym wzrastającym zainteresowaniem klientów. W 2022 roku 70% transakcji FX zostało zrealizowanych za pośrednictwem platformy Millennium Forex Trader.

MillenetLink – integracja systemów

Regularnie wprowadzamy udoskonalenia dla klientów korzystających z MillenetLink – rozwiązania, które umożliwia bezpośrednią wymianę danych między bankowością elektroniczną a systemami finansowo-księgowymi klientów. Usługę rozwinęliśmy o możliwość pobierania danych dotyczących kart przedpłaconych, zautomatyzowaliśmy również system powiadomień o zbliżającej się dacie wygaśnięcia certyfikatów komunikacyjnych, które uwierzytelniają klienta podczas transmisji.

Ułatwienia w logowaniu

Wprowadziliśmy nowy sposób logowania do systemu faktoringowego. Użytkownicy Millenetu dla Przedsiębiorstw mają dostęp do systemu faktoringowego bez dodatkowego logowania, za pomocą uwierzytelnienia SSO (single sign on).

eBOK Millennium Leasing

We współpracy z Millennium Leasing wprowadziliśmy nowe funkcje związane z obsługą klientów korzystających z produktów leasingowych. Udostępniliśmy klientom wnioski online, które umożliwią zgłaszanie w ustandaryzowany sposób spraw związanych z obsługą zawartych umów. Wnioski ułatwiają klientom zgłaszanie spraw związanych z obsługą umów, ponieważ zawierają wszystkie pola niezbędne do rozpatrzenia sprawy, przyjazne dla klienta objaśnienia oraz możliwość podglądu statusu wniosku. Od końca czerwca klienci Millennium Leasing mogą również korzystać z udostępnionego wcześniej klientom bankowym modułu, który ułatwia wymianę dokumentów elektronicznych.

Obsługa Tarczy 2.0

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej klienci z segmentów MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw mieli możliwość złożenia wniosku o umorzenie subwencji otrzymanej w ramach Tarczy 2.0. Proces ten zakończył się 15 stycznia 2022 roku w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 28 lutego w przypadku Mikroprzedsiębiorstw. W lipcu zostały udostępnione decyzje dotyczące ich rozliczenia.

Powierniczy rachunek mieszkaniowy – integracja z UFG 

W lipcu dopasowaliśmy ofertę powierniczego rachunku mieszkaniowego do wymogów tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Ważnym elementem wdrożenia była integracja z systemem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewniająca przesyłanie do UFG informacji o zmianach na rachunkach. Wspólnie z Polskim Związkiem Deweloperów oraz Związkiem Banków Polskich zorganizowaliśmy dla naszych klientów webinar, podczas którego omówiliśmy wprowadzane nową ustawą zmiany zasad prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Działania edukacyjne i jakość obsługi klientów bankowości przedsiębiorstw

Bank Millennium wspiera klientów poprzez działania edukacyjne i przekazuje informacje o ważnych zmianach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria.

W 2022 roku odbyły się webinaria dedykowane działom finansowym firm poświęcone tematyce:

 • perspektyw polskiej gospodarki w 2022 roku,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • przygotowania firmy do udziału w naborach o dofinansowanie inwestycji: dostępnych formach finansowania oraz dobrych praktykach przygotowujących firmę do przyszłych naborów, efektywnym przygotowaniu wniosku o dotację, prawidłowemu rozliczeniu inwestycji z dofinansowaniem unijnym,
 • zmianom wynikającym z nowej ustawy deweloperskiej.

Ponad 70% zarejestrowanych osób bierze potem udział w wydarzeniach dedykowanych dla naszych klientów firmowych. W trakcie spotkań liczba uczestników utrzymuje się blisko maksymalnych wartości przez cały czas trwania webinarów, a sami uczestnicy wykazują się dużą aktywnością podczas sesji Q&A. Te obserwacje świadczą o dużym zainteresowaniu i wysokim poziomie merytorycznym spotkań, które oferujemy klientom i potencjalnym klientom banku.

Długofalowo współpracujemy z Klubem CFO ICAN Institute.  Klub CFO to inicjatywa rozwojowo-networkingowa skupiająca dyrektorów finansowych (CFO) firm działających w Polsce. Klub CFO zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy, jest także platformą wymiany doświadczeń oraz networkingu. W 2022 roku oprócz webinarów z udziałem ekspertów i praktyków czołowych firm reprezentujących różne branże gospodarki powrócono także do spotkań stacjonarnych. Tematy poruszone podczas spotkań dotyczyły najaktualniejszych wyzwać przed jakimi stoją dyrektorzy finansowi oraz osoby odpowiedzialne za finanse w firmie: nowoczesnym metodom zarządzania finansami i zespołem, zarządzania danymi, zmianom w otoczeniu prawnym, automatyzacji oraz transformacji cyfrowej. Webinary i spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Wspólnie z ICAN Research przygotowaliśmy raport „Inwestycje w trudnych czasach” opublikowany na początku października. Celem badania było sprawdzenie nastrojów inwestycyjnych średnich i dużych firm oraz poznanie powodów i motywacji związanych z tymi planami. Raport jest dostępny dla członków Klubu oraz m.in. na stronie Klubu CFO.

Jesteśmy współinicjatorem oraz partnerem strategicznym Forum Firm Rodzinnych magazynu Forbes. W 2022 roku, w ramach 5. edycji FFR, odbyło się 9 regionalnych spotkań. Były one nie tylko okazją do wyróżnienia najbardziej wartościowych firm rodzinnych, ale także platformą do dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniami. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji była sytuacja firm rodzinnych w warunkach niepewności gospodarczej oraz wyzwania związane z zieloną transformacją biznesu.

Pracownicy obszaru bankowości przedsiębiorstw uczestniczyli w szeregu szkoleń podnoszących ich kwalifikacje oraz uzupełniających wiedzę w zakresie zmieniających się produktów i procedur.

Najważniejsze szkolenia biznesowe dotyczyły procesu dla kredytu inwestycyjnego, nowego modułu w systemie do obsługi procesu kredytowego oraz zmian w warunkach otwierania i prowadzenia rachunków. Niemniej istotne były szkolenia o tematyce przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz z obszaru Poznaj Swojego Klienta (PSK ang. KYC), w tym dotyczące identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (KYC).

Kluczowym wydarzeniem są zainaugurowane w czerwcu spotkania w ramach inicjatywy Pulsu Pomocy Publicznej. Organizowane cyklicznie spotkania ekspertów centrum kompetencji pomocy publicznej z doradcami sieci sprzedaży skupiają się na kompleksowym omówieniu aktualnych możliwości otrzymania pomocy publicznej.

Bank regularnie dostarcza doradcom wiedzę na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na rynki oraz działalność firm. Realizujemy to w formie comiesięcznych webinarów prowadzonych przez pracowników Biura Analiz Makroekonomicznych Banku. Informacje uzupełnianie są analizami branżowymi udostępnianymi w intranecie.

W trzecim kwartale przeprowadziliśmy coroczne badanie satysfakcji klientów obszaru bankowości przedsiębiorstw. W trwającym kilka tygodni badaniu klienci bankowości przedsiębiorstw odpowiadali na pytania związane z oceną produktów i jakością obsługi. Obecnie aż 95% naszych klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z relacji z doradcą. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka ocena konsultantów, gdyż aż 99% klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z ich pracy.

 

Rozpoczęliśmy także szkolenia z prostego języka. Uczestniczyli w nich menedżerowie produktów, właściciele procesów oraz pracownicy odpowiedzialni za komunikację marketingową i wewnętrzną obszaru bankowości przedsiębiorstw. Jest to etap zmiany mającej na celu stosowanie prostej, przejrzystej i w pełni zrozumiałej komunikacji we wszystkich kanałach kontaktu z naszymi klientami.

Rozwój oferty produktowej Millennium Leasing

Aktywnie rozwijaliśmy ofertę, w tym „zielone” produkty leasingowe, wspierając m.in. rozwój fotowoltaiki oraz dostępności pojazdów elektrycznych.

Aktywnie rozwijaliśmy MilleSun – program dedykowany finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Leasing paneli solarnych to rozwiązanie kierowanie do przedsiębiorców nastawionych na redukcję kosztów energii oraz zmianę świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska, którym zależy na budowaniu ekologicznego wizerunku. Program został rozszerzony o finansowanie pomp ciepła.

Udostępniliśmy leasing z dotacją z Banku Ochrony Środowiska na zakup nowych samochodów elektrycznych w ramach programu Mój elektryk. Celem przedsięwzięcia jest promocja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Program polega na wsparciu przedsięwzięć obniżających emisję CO2 w transporcie drogowym, poprzez dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program ma być realizowany do połowy 2026 roku. Dzięki współpracy z BOŚ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umożliwiamy klientom skorzystanie z dopłaty do opłaty wstępnej w wysokości zależnej od kategorii finansowanego pojazdu.

W 2022 roku kontynuowaliśmy aktywne oferowanie klientom umowy leasingu zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Ofertę kierujemy dla klientów z sektora MŚP leasingujących pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny, szczególnie o niższym stopniu zbywalności. W 2022 roku spółka zawarła umowy zabezpieczone gwarancją BGK na kwotę 311 mln zł.

W ramach umowy portfelowej z BGK dysponowaliśmy w 2022 roku linią gwarancyjną w wysokości 400 mln zł. Instrument ten przygotowaliśmy we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia i ochrony przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

Program MilleFlota to rozwiązanie, dzięki któremu klienci Millennium Leasing mogą kupować części zamienne i usługi serwisowe po atrakcyjnych (jednakowych w całej Polsce) cenach z rabatem flotowym, także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów. Dodatkowo, użytkownicy uzyskują dostęp do wygodnego systemu MOTO Flota Manager. Umożliwia on podgląd historii serwisowej pojazdu, a także umawianie usług i raportowanie kosztów serwisu. Unikalną częścią programu jest call center, świadczące usługi doradcze w zakresie rodzaju usług serwisowych i czasu ich wykonania, a także zarządzania nawet małą flotą pojazdów.

Kontynuujemy proces cyfryzacji usług, aktywnie promując elektroniczną obsługę rozliczeń z klientami za pośrednictwem eBOK. Już ponad 84% klientów aktywowało dostęp do tej usługi. Serwis został rozszerzony o możliwość składania wniosków, dzięki którym klient może zlecić online większość spraw dotyczących umów leasingu. Wdrażamy także kolejne funkcjonalności i usprawnienia, tworząc z eBOK-a wygodną platformę do kompleksowej operacyjnej współpracy z klientami.

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium

Do dnia 29 lipca 2022 r. działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona była przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A.. Na mocy przyjętego w dniu 10 maja 2022 roku Planu podziału oraz zgodnie z decyzjami Zarządów Banku Millennium S.A. i Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 31 marca 2021 r. zapoczątkowany został proces podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. W dniu 29 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Millennium Domu Maklerskiego S.A., a w dniu 30 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Banku Millennium, podjęły uchwały zatwierdzające podział Millennium Domu Maklerskiego S.A.. Wydzielona część działalności Millennium Domu Maklerskiego S.A. związana ze świadczeniem usług maklerskich, po zarejestrowaniu w Sądzie rejestrowym w dniu 29 lipca 2022 r., została ostatecznie przeniesiona do Banku Millennium i obecnie funkcjonuje jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Podmiot, który pozostał po podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. i przeniesieniu działalności maklerskiej do Banku Millennium S.A., kontynuuje działalność pod nazwą Millennium Consulting S.A. i świadczy usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej Banku Millennium.

Nadrzędnym celem integracji było podniesienie jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich, jak również poprawa jej dostępności przede wszystkim dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, zdalnych kanałów dystrybucji. W tym celu wykorzystana zostanie wiedza i doświadczenie Banku szczególnie w zakresie digitalizacji usług finansowych. Dzięki integracji Grupa Banku Millennium będzie mogła zaoferować klientom spójną ofertę usług finansowych z obszaru bankowego i maklerskiego, świadczonych w jednej instytucji.

Obecnie trwają prace m.in. nad poszerzeniem zakresu usług maklerskich oferowanych klientom Banku Millennium, włączając w to możliwość zawierania umów maklerskich drogą elektroniczną z wykorzystaniem kanałów oraz technologii dostępnej w Banku. Zastosowane zostaną przy tym spójne zasady oceny klientów. Planowane jest również udostępnienie nowej aplikacji internetowej oraz mobilnej, a także integracja strony internetowej Biura Maklerskiego ze stroną internetową Banku Millennium.

Na mocy udzielonego przez UKNF zezwolenia Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. świadczy usługi maklerskie w zakresie: wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub umów o podobnym charakterze, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, derywatów, rachunków zbiorczych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2022 roku obrót giełdowy zrealizowany przez Millennium DM, a następnie Biuro Maklerskie Banku Millennium na rynku akcji wyniósł ok. 2,7 mld zł, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych dało udział w rynku wynoszący 0,5%. W sektorze klientów indywidualnych przełożyło się to na udział wynoszący 1,8%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Millennium obsługiwał prawie 24,5 tys. rachunków inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla 9 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2022 roku zostały zrealizowane 4 skupy akcji spółek publicznych oraz przeprowadzono z sukcesem rejestracje akcji dla kilku spółek notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tego należy dodać uczestnictwo w 2 ofertach publicznych nowych emisji akcji.

Wyniki wyszukiwania