Wymogi MREL

W dniu 1 kwietnia 2022 r., Bank roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i BFG zobowiązującą Bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji) (szczegóły tutaj: Raport bieżący dot. zaktualizowanych wymogów MREL).

Zgodnie z powyższą decyzją, Bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić do 31 grudnia 2023 r. minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 20,42% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Z kolei na poziomie jednostkowym Bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 20,32% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Wymogi owe zostały w większości obniżone w porównaniu z wymogami ustalonymi w listopadzie 2021 r. (minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,41% oraz MRELtem w wysokości 5,91%l; na poziomie jednostkowym odpowiednio MRELtrea w wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%) odzwierciedlając obniżony wymóg bufora drugiego filara (Raport bieżący dot. pierwotnych wymogów MREL).

Dodatkowo ww. decyzja wyznacza ścieżkę osiągniecia docelowego poziomu MREL. W ramach celów śródokresowych, na moment zakomunikowania ww. decyzji, Bank na poziomie skonsolidowanym był zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,60% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Z kolei na poziomie jednostkowym, Bank zobowiązany był spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,55% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Bank spodziewa się aktualizacji (obniżenia) wymogów w roku 2023 odzwierciedlających obniżkę bufora kapitałowego P2R dla Banku w grudniu 2022 r.

Bank nie w pełni spełnia te wymogi z powodu ostatnich strat netto poniesionych w roku 2021 (wyższe niż początkowo planowane rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych), roku 2022 (niespodziewane wprowadzenie kosztownych wakacji kredytowych) oraz z uwagi na fakt iż przygotowywana emisja obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred bonds) na rynku polskim wstępnie planowana na 4kw21 nie doszła do skutku z powodu luki w polskiej ustawie o obligacjach.

W związku z powyższym, Bank podjął decyzję o alternatywnym przygotowaniu oraz uruchomieniu nowego programu emisji Euroobligacji (ang. EMTN programme) (szczegóły tutaj: Raport bieżący dot. programu emisji Euroobligacji) który pozwoli na międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych. Dnia 6 kwietnia 2022 r., Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, zatwierdził prospekt podstawowy Banku w związku z ustanowionym przez Bank programem emisji euroobligacji (Program EMTN), który został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Z powodu połączenia niekorzystnych warunków rynkowych (przez większość roku 2022 rynki były w praktyce niedostępne dla emitentów obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych z regionu Europy Środkowej), zbliżającego się ryzyka narzucenia sektorowi bankowemu kosztownych nadzwyczajnych rozwiązań przez rząd Polski (m.in. wakacje kredytowe oraz zastąpienie WIBOR-u) oraz chwilowego przekroczenia przez Bank minimalnych wymaganych wskaźników kapitałowych w 3kw22, oferta ww. obligacji nie mogła się rozpocząć w roku 2022.

Po zmianach w polskiej ustawie o obligacjach w maju br., Bank rozpoczął przygotowanie do emisji krajowej, jednakże z powodu ww. czynników zewnętrznych, decyzja o oficjalnym starcie krajowej oferty również została wstrzymana.

Bank zamierza do końca roku 2023 zlikwidować niedobór w stosunku do wymogów MREL poprzez połączenie organicznego wzrostu kapitałów z emisją instrumentów dłużnych, jeśli takowa będzie konieczna i warunki rynkowe pozwolą na nią.

Wyniki wyszukiwania