Ratingi Banku Millennium

W dniu 27 stycznia 2022 r. agencja ratingowa Moody’s potwierdziła długoterminowe i krótkoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium S.A. (BM) na poziomie Baa1/Prime-2, zarówno Bazową Ocenę Kredytową (BCA), jak i Skorygowane BCA na poziomie baa3, Ocenę Ryzyka Kontrahenta (CRA) na poziomie A3(cr)/Prime-2(cr) oraz Ratingi Ryzyka Kontrahenta (CRR) na poziomie A3/Prime-2.

Jednocześnie Moody’s utrzymuje stabilną perspektywę długoterminowych ratingów depozytowych BM. Potwierdzenie ratingu odzwierciedla oczekiwania Moody’s, że bank będzie w stanie zaabsorbować niekorzystne skutki dotychczasowej ekspozycji na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich w ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy, w oparciu o dużą elastyczność finansową banku, wynikającą z efektywności powyżej rówieśników i generowania przychodów (szczegóły w RB 3/2022, Raporty bieżące – Relacje inwestorskie – Bank Millennium).

W dniu 7 kwietnia 2022 r., agencja ratingowa Moody’s Investors Service (Moody’s Deutschland GmbH) przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku. Wszystkie pozostałe ratingi i oceny pozostały bez zmian w efekcie tej akcji ratingowej (Rating Programu Emisji Euroobligacji na kwotę 3 mld EUR przyznany przez Moody’s).

W dniu 20 lipca 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:

  • Długoterminowy Rating Depozytowy: Baa3 (poprzednio Baa1),
  • Podstawowa Ocena Kredytowa (Baseline Credit Assessment lub BCA) oraz skorygowana BCA: ba2 (poprzednio baa3),
  • Długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CRA): Baa2(cr) (poprzednio A3(cr)),
  • Długoterminowy Counterparty Risk Ratings (CRR):Baa2 (poprzednio A3),
  • Krótkoterminowy Rating Depozytowy: P-3 (poprzednio P-2),

Rating dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku: (P)Ba2 (poprzednio (P)Baa3).

W ramach przeglądu, Moody’s umieścił wszystkie długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku oraz jego oceny pod obserwacją z możliwością dalszego ich obniżenia szczegóły w RB 21/2022, Raporty bieżące – Relacje inwestorskie – Bank Millennium). W swoim raporcie, Moody’s stwierdził m.in:

„Dzisiejsza zmiana ratingów następuje po informacji BM (Banku) iż spodziewa się on spadku jego współczynników kapitałowych poniżej minimalnych wymogów regulacyjnych w rezultacie wejścia w życie regulacji wspierającej kredytobiorców w Polsce, której kluczowym elementem są moratoria kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych polskich”.

W dniu 20 grudnia 2022 r. agencja Moody’s przedłużyła przegląd w celu obniżenia wszystkich długo- i krótkoterminowych ratingów i ocen Banku Millennium S.A., który rozpoczął się 20 lipca 2022 r.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. agencja ratingowa Fitch obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:

  • Długoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do 'BB’ (poprzednio 'BBB-’). Perspektywa ratingu jest stabilna,
  • Krótkoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do ‘B’ (poprzednio ‘F3’),
  • ‘Viability Rating’ (VR) do 'bb’ (poprzednio 'bbb-’),
  • Narodowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) do 'BBB+(pol)’ (poprzednio ‘A(pol)’).
  • Rating narodowy krótkoterminowy ‘National Short-term Rating’ został utrzymany na poziomie ‘F1(pol)’.

Fitch wycofał rating ‘Support Rating’ Banku Millennium ponieważ nie jest on już właściwy z punktu widzenia oceny przeprowadzanej przez agencję w oparciu o jej zaktualizowane kryteria „Bank Rating Criteria” opublikowane w dniu 12 listopada 2021r. W oparciu o te kryteria, Fitch przyznał Bankowi rating ‘Shareholder Support Rating’ (SSR) na poziomie 'b’ (szczegóły w RB 25/2022, Raporty bieżące – Relacje inwestorskie – Bank Millennium).  W swoim raporcie, Fitch stwierdził m.in: „Ratingi Millennium odzwierciedlają presję na kapitały wynikającą w przeważającej mierze z ponadprzeciętnego zaangażowania banku w produkty, które stały się przedmiotem rządowej lub sądowej interwencji, mających negatywny wpływ na raportowaną zyskowność. Jednocześnie, są one wspierane przez solidną pozycję rynkową, zadowalającą podstawową rentowność i jakość aktywów, jak również silny profil pod względem finansowania i płynności”.

 

Ratingi Banku, na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiały się następująco:

Rating MOODY’S
Długoterminowy rating depozytowy Baa3
Krótkoterminowy rating depozytowy Prime-3
Podstawowa Ocena Kredytowa (BCA)/skorygowana BCA ba2
Długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CRA) Baa2(cr)/Prime-2(cr)
Perspektywa ratingu Rating(i) pod obserwacją*
* z możliwością dalszego obniżenia

Rating FITCH
Długoterminowy rating emitenta (IDR) BB
Narodowy rating długoterminowy BBB+ (pol)
Krótkoterminowy rating emitenta (IDR) B
Viability (VR) bb
Shareholder Support Rating (SSR) b
Perspektywa ratingu stabilna

Wyniki wyszukiwania