Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa Banku Millennium zakłada wypłatę 35% do 50% zysku netto Banku, przy założeniu, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną spełniane.

Bank odnotował stratę netto w 2021 roku, powstałą w wyniku utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, stąd nie było podstaw do wypłaty dywidendy. Zarząd Banku przedstawił propozycję a Zwyczajne Walne Zgromadzanie Banku, które odbyło się w dniu 30 marca 2022, zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 1 357 mln zł z kapitału rezerwowego na pokrycie straty powstałej w roku 2021.

Bank odnotował również stratę netto w 2022 roku, aczkolwiek w tym roku z powodu rozpoznania z góry szacowanego kosztu wakacji kredytowych. W związku z powyższym, po otrzymaniu wymaganych zgód korporacyjnych, Zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom na WZA w roku 2023, przeznaczenie części kapitału rezerwowego na pokrycie straty powstałej w roku 2022.

Wyniki wyszukiwania