Działania z obszaru ESG: Środowisko, Społeczeństwo i Ład korporacyjny

Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) są od lat częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. W Banku Millennium wierzymy, że kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze dotyczą wielu dziedzin i obszarów działalności Banku, stanowiąc integralną część biznesu.

Uważamy, że osiąganie założonych w strategii celów jest równie ważne, jak sposób ich osiągania, z zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, zgodnie z wysokimi standardami jakości i etyki w sprzedaży i usługach.

W roku 2022 przyjęto i opublikowano „Strategię ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024”, która stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie celów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego zaprezentowanych w Strategii na lata 2022 – 2024 “Millennium 2024: Inspirują nas ludzie”.

POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W roku 2022 Bank Millennium wdrożył dokumenty, określające główne zasady związane ze zrównoważonym rozwojem na poziomie całej Grupy Banku Millennium. Zasady te zostały określone w przyjętej przez Zarząd Banku „Polityce zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A.”, której integralną część stanowią, publikowane na stronie Banku, następujące dokumenty:

 • Zasady zrównoważonego rozwoju
 • Zasady przeciwdziałania korupcji
 • Zasady dotyczące oddziaływania społecznego
 • Zasady przestrzegania praw człowieka
 • Zasady dotyczące różnorodności
 • Zasady wolontariatu korporacyjnego
 • Zasady odpowiedzialnego finansowania

Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte przez Grupę Banku Millennium, które integrują wymiar środowiskowy, społeczny i zarządczy, obejmują:

 • Dostosowanie procesu podejmowania decyzji, we wszystkich obszarach Grupy Banku Millennium, do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych („Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ”), a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów krajowych i międzynarodowych w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Uwzględnienie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w procesie tworzenia oraz oferowania produktów finansowych
 • Przejrzystość ujawnianych informacji dotyczących realizacji przez Grupę BM działań w obszarze zrównoważonego rozwoju
 • Budowanie świadomości pracowników, klientów oraz innych interesariuszy Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Przestrzeganie najwyższych standardów w prowadzonej działalności, w tym Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także dążenie do ciągłego zapewniania pełnej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami biznesowymi
 • Budowa relacji partnerskich i stałe zaangażowanie we współpracę ze społecznościami – zewnętrznymi i wewnętrznymi – w poszukiwanie możliwości tworzenia wartości społecznej, poprzez wspieranie inicjatyw związanych z kulturą, edukacją i wiedzą finansową, a także działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

Szczegółowo kwestie ESG zostały omówione w Raporcie ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2022 rok, opublikowanym 15 lutego 2023 roku. Raport ESG stanowi sprawozdanie obejmujące informacje niefinansowe, o którym mowa w art. 49b Ustawy o rachunkowości.

ŚRODOWISKO (ENVIRONMENT)

Opierając się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także na zobowiązaniach wynikających z sygnowanej przez Bank Karty Różnorodności, a także wewnętrznych zadach i dobrych praktykach podjęliśmy, m.in. następujące zobowiązania:

 • Włączenie ryzyk środowiskowych i społecznych do procesu oceny ryzyka klientów oraz uwzględnienie w politykach sektorowych czynników ryzyka ESG w odniesieniu do klientów korporacyjnych
 • Definiowanie listy sektorów i działalności niefinansowanych przez Grupę Banku Millennium – Grupa identyfikuje sektory działalności gospodarczej bądź projekty, których finansowanie jest niezgodne ze zobowiązaniem Grupy Banku Millennium do ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatu i zachowania różnorodności biologicznej. Z tego powodu w Grupie Banku Millennium wskazano sektory wyłączone z finansowania lub sektory finansowania warunkowego (finansowanie działalności lub projektów w tych sektorach jest możliwe przy spełnieniu dodatkowych warunków)
 • Finansowanie projektów przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych, w tym projektów związanych z zastąpieniem energetyki węglowej niskoemisyjnymi źródłami energii
 • Prowadzenie działań mających na celu redukcję śladu węglowego.

W Strategii na lata 2022-24, Bank Millennium wyznaczył cele w zakresie wspierania klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz w zakresie udzielenia w latach 2022-24 finansowania w kwocie 2 mld złotych na rzecz klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne.

W roku 2022 prowadzono prace związane z poszerzeniem oferty produktów finansujących zrównoważone działania. Obserwując dynamicznie rozwijający się trend opierania decyzji inwestycyjnych o kryteria zrównoważonego rozwoju przez inwestorów w Europie i na świecie oraz biorąc pod uwagę strategię biznesową Grupy, dokonano zmiany w ofercie produktowej Millennium TFI. Millennium TFI przekształciło trzy Subfundusze wydzielone w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zgodnie z wymaganiami artykułu 8 Rozporządzenia SFDR*. Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

W Strategii ESG określono cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych. W 2022 Bank osiągnął planowany cel 50% redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w porównaniu z 2020 rokiem. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych Banku planowane jest do 2027 roku, a pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050.

Całość zakupionej energii elektrycznej w roku 2022 posiada certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii – ze źródeł wiatrowych, wodnych i słonecznych.

W 2022 roku Bank przeprowadził wiele działań zmierzających do ograniczenia wykorzystania energii, wody, paliw i innych materiałów oraz wprowadzał kolejne przyjazne środowisku rozwiązania w swoich siedzibach.

Działania prośrodowiskowe to także budowanie świadomości. Jednym z przykładów takich działań zrealizowanych w 2022 były  wydarzenia skupione wokół premiery Raportu „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów”, który powstał we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Bank Millennium opracował indeks eko-innowacyjności celem sprawdzenia stopnia zaangażowania poszczególnych regionów Polski w zieloną transformację. Raport przyczynił się do stworzenia swoistej platformy do dyskusji na temat znaczenia i rozwoju zielonych innowacji w naszym kraju, a także miał na celu zachęcenie do współpracy, bo jak pokazują wyniki naszego badania, sprzyja ona eko-innowacjom. Opracowanie pokazuje, że regulacje związane z ekologią mogą pełnić rolę stymulanty dla innowacji, a wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści.

SPOŁECZEŃSTWO (SOCIETY)

Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy przejazdu autostradą bez konieczności zatrzymywania się przy bramkach. Poprzez bankowość elektroniczną możliwe jest również korzystanie z cyfrowej tożsamości oraz zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach.

Po wybuchu wojny w Ukrainie na portalu powstała strona w języku ukraińskim z najważniejszymi informacjami o możliwości założenia konta i zasadach korzystania z usług banku. Klienci ukraińskojęzyczni mogą również wypełnić wnioski o świadczenia 500+ i 300+ w swoim języku oraz otrzymują w tym języku komunikację, dotyczącą istotnych spraw, np. cyberbezpieczeństwa.

Bank rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m.in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Przedstawiciele Banku uczestniczą również w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Bank prowadzi działania edukacyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa. Komunikacja jest kierowana do różnych grup klientów, w tym seniorów, nastolatków, rodziców młodszych dzieci. Dodatkowo Bank publikuje ostrzeżenia o nowych metodach działania przestępców na swojej stronie oraz w kanałach elektronicznych. Oprócz działań edukacyjnych wprowadzane są również rozwiązania techniczne, których celem jest dodatkowa ochrona klientów przed przestępcami. W maju 2022 bank wdrożył rozwiązanie anty-vishingowe – klient może potwierdzić dane pracownika banku, który do niego zadzwonił dzięki powiadomieniu push w aplikacji bankowej.

Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria.

W systemie transakcyjnym Millenet dla Przedsiębiorstw udostępniliśmy klientom Strefę Inspiracji – nową sekcję, w której publikujemy przydatne informacje i materiały edukacyjne. Klienci znajdą tam między innymi artykuły o programach dotacyjnych, cotygodniowe analizy rynkowe i makroekonomiczne, informacje o zmianach podatkowych, praktyczne porady w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zaproszenia na webinaria edukacyjne.

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku. Bank zapewnia atrakcyjne warunki pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego. Oferuje programy dla pracujących rodziców, a także zachęca do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie pracowniczym, zajęciach sportowych i kulturalnych.

Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród takich jak:

Solidny Pracodawca 2022

To nagroda przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.

„Europejski Lider Różnorodności 2023” Financial Times

W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank Millennium otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich krajów.

2 miejsce  w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”

Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking  300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.

Złoty Listek CSR

Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

Bank przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. W 2022 roku Fundacja Banku Millennium realizowała kolejną edycję swojego głównego programu wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY.

#słuchaMywspieraMY to program dedykowany wszystkim pracownikom banku, którzy chcą nieść pomoc najbardziej potrzebującym, sami weryfikują ich potrzeby i zgłaszają inicjatywy w ramach programu, chcąc uzyskać grant na ich realizację. Dzięki temu pomoc otrzymują beneficjenci – lokalne społeczności, organizacje pomocowe, pozarządowe i osoby fizyczne w całej Polsce.

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, w działania pomocowe na rzecz uchodźców przybywających z Ukrainy włączyła się cała społeczność Banku i Fundacja Banku Millennium, która uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na inicjatywy pracownicze skierowane do uchodźców z Ukrainy. W ramach programu pracownicy mogli realizować swoje inicjatywy społeczne i pomagać uchodźcom z Ukrainy w lokalnej społeczności. Przy wyborze inicjatyw liczył się nie tylko pomysł, ale także zaangażowanie wolontariuszy uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim długotrwały wpływ akcji na życie osoby lub jej rodziny. W akcjach wzięło udział 147 wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów – małych i dużych obywateli Ukrainy, wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnością, sierot, osób bezdomnych, kobiet, w tym samotnych matek, seniorów.

Działalność w obszarze kultury stanowi już od ponad 30 lat ważną część działań społecznych Banku Millennium. Bank wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym.

Bank Millennium jest wieloletnim mecenasem Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, To największy festiwal filmowy w Polsce i liczący się festiwal filmów dokumentalnych w świecie.

W 2022 Bank objął też mecenatem wystawę polskich fotografów „Solidarni”, pokazującą dramat uchodźców z objętej wojną Ukrainy oraz nadzwyczajną solidarność Polaków w stosunku do nich. Wystawa była prezentowana w Gdańsku, Warszawie i Chełmie.

ŁAD KORPORACYJNY (GOVERNANCE)

Bank działa w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) oraz przestrzega zasad ładu korporacyjnego. Spółka jest notowana w WIG-ESG – indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW oraz od kilkunastu lat raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Podstawą określenia podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem jest agenda sformułowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych obejmująca 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki. Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2017 roku.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla działalności Grupy Banku Millennium, w 2022 roku Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju.

Przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju jest Prezes Zarządu Banku. W skład Komitetu wchodzą wszyscy Członkowie Zarządu Banku, jak również przedstawiciele jednostek wykonujących zadania związane ze zrównoważonym rozwojem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zakres zadań Komitetu obejmuje m.in. rekomendowanie do Zarządu Banku strategii zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie planów operacyjnych związanych z wdrażaniem tej strategii oraz monitorowanie wdrażania zaplanowanych działań, ocenę wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na działalność Banku, zatwierdzanie i monitorowanie KPI i KRI w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazywanie Zarządowi Banku okresowej informacji o kluczowych aspektach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Biuro Zrównoważonego Rozwoju jest nadzorowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku. Celem Biura jest nadzór i koordynacja procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Zakres zadań Biura obejmuje m.in.: koordynację prac związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju, współpracę z innymi jednostkami Banku oraz podmiotami Grupy Kapitałowej Banku w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnienie identyfikacji ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi w działalności Banku, współpracę z innymi jednostkami Banku w zakresie wdrażania zrównoważonych produktów, prowadzenie działań mających na celu promowanie wśród pracowników Banku zasad zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania