Pozycje pozabilansowe

​w tysiącach zł ​31.12.2022 ​31.12.2021
​Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane  ​15 162 308  ​16 007 921 
​Zobowiązania udzielone: ​12 830 458 ​13 882 138
​finansowe ​10 782 601 ​12 034 696
​gwarancyjne ​2 047 856 ​1 847 442
​Zobowiązania otrzymane: ​2 331 850 ​2 125 784
​finansowe ​6 884 ​40 000
​gwarancyjne ​2 324 966 ​2 085 784

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Struktura podmiotowa wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych:

​Klient – sektor, w tys. zł ​31.12. 2022 ​31.12. 2021
​sektor finansowy ​111 466 ​90 163
​sektor niefinansowy (firmy) ​1 932 152 ​1 755 666
​sektor budżetowy ​4 238 ​1 613
​Razem ​2 047 856 ​1 847 442

Gwarancje i poręczenia udzielone Klientom

​Zobowiązania udzielone – gwarancyjne, w tys. zł ​31.12. 2022 ​31.12.2021
​Czynne gwarancje i poręczenia ​1 133 590 ​998 662
​Linie na gwarancje i poręczenia ​920 437 ​854 763
​Razem ​2 054 027 ​1 853 425
​Rezerwy utworzone ​(6 171) ​(5 983)
​Zobowiązania udzielone – gwarancyjne po uwzględnieniu rezerw ​2 047 856 ​1 847 442

Struktura zobowiązań udzielonych z tytułu czynnych gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów (w tys. zł.):

​Według walut ​31.12. 2022 ​31.12.2021
​PLN ​755 150 ​694 618
​Waluty obce ​378 440 ​304 044
​Razem ​1 133 590 ​998 662

​Według rodzaju zobowiązania ​31.12. 2022 ​31.12.2021
​Ilość sztuk Wartość ​Ilość sztuk Wartość
​Gwarancja ​3 390 ​1 118 199 ​3 429 ​983 461
​Poręczenie ​0 ​0 ​0 ​0
​Regwarancja ​58 ​15 391 ​48 ​15 201
​Razem ​3 448 ​1 133 590 ​3 477 ​998 662

​Według przedmiotu zobowiązania ​31.12. 2022 ​31.12.2021
​Ilość sztuk Wartość Udział % wartości ​Ilość sztuk Wartość Udział % wartości
​dobrego wykonania kontraktu ​2 767 ​553 990 ​48,87% ​2 750 ​529 664 ​53,03%
​terminowej zapłaty za towar lub usługę ​287 ​339 003 ​29,91% ​325 ​244 684 ​24,50%
​przetargowa ​74 ​11 198 ​0,99% ​90 ​13 483 ​1,35%
​zapłaty czynszu ​185 ​83 118 ​7,33% ​200 ​100 245 ​10,04%
​zwrotu zaliczki ​52 ​48 423 ​4,27% ​56 ​40 102 ​4,02%
​celna ​36 ​53 251 ​4,70% ​39 ​49 159 ​4,92%
​inne ​33 ​35 601 ​3,14% ​3 ​13 262 ​1,33%
​spłaty kredytu bankowego lub pożyczki ​14 ​9 006 ​0,79% ​14 ​8 063 ​0,81%
​Razem ​3 448 ​1 133 590 ​100,00% ​3 477 ​998 662 ​100,00%

Wyniki wyszukiwania