Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
1.01.2022 – 31.12.2022 1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2022 – 31.12.2022 1.01.2021 – 31.12.2021
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 4 999 897 2 842 093 1 066 463 620 883
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 027 745 1 012 250 219 215 221 136
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (730 755) (1 000 943) (155 868) (218 666)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 014 566) (1 331 866) (216 404) (290 959)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (1 198 217) (2 390 356) (255 576) (522 197)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 995 305 2 787 341 2 131 968 608 922
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 218 566 (556 582) 259 916 (121 591)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (355 026) (444 950) (75 726) (97 204)
Przepływy pieniężne netto, razem 10 858 845 1 785 809 2 316 158 390 128
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,84) (1,10) (0,18) (0,24)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,84) (1,10) (0,18) (0,24)
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Aktywa razem 110 941 969 103 913 908 23 655 508 22 592 927
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 727 571 539 408 155 136 117 278
Zobowiązania wobec klientów 98 038 516 91 447 515 20 904 180 19 882 488
Kapitał własny 5 494 406 6 697 246 1 171 540 1 456 113
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 258 666 263 755
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,53 5,52 0,97 1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EUR)
4,53 5,52 0,97 1,20
Współczynnik wypłacalności 14,42% 17,06% 14,42% 17,06%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR
dla pozycji na dzień bilansowy 4,6899 4,5994
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem
(kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) 4,6883 4,5775

Wyniki wyszukiwania