Wybrane kwartalne dane finansowe

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł 1.01.2022 -31.12.2022 1.10.2022 -31.12.2022* 1.01.2021 -31.12.2021 1.10.2021 -31.12.2021*
Wynik z tytułu odsetek 3 337 291 1 348 879 2 713 143 767 099
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 4 999 897 2 041 234 2 842 093 805 787
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 5 028 694 2 023 454 2 778 204 800 465
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu, w tym: 4 560 119 1 886 587 2 620 651 749 737
– wpływ korekty wartości bilansowej brutto kredytów z tytułu wakacji kredytowych (1 324 208) 98 685 0 0
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 468 575 136 867 157 553 50 728
Wynik o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (28 797) 17 780 63 889 5 322
Koszty z tytułu odsetek (1 662 606) (692 355) (128 950) (38 688)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 808 305 201 997 830 612 214 960
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 027 745 259 483 1 012 250 260 504
Koszty z tytułu opłat i prowizji (219 440) (57 486) (181 638) (45 544)
Przychody z tytułu dywidend 3 796 383 3 761 323
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy (2 606) (638) 9 669 (569)
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (312) (1 806) (9 296) (2 151)
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 25 696 14 670 124 538 70 730
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (7 130) (1 552) (3 185) (1 431)
Wynik z pozycji wymiany (203 544) (18 357) (148 999) (72 138)
Pozostałe przychody operacyjne 276 245 65 544 317 295 106 606
Pozostałe koszty operacyjne (216 720) (80 417) (239 510) (159 641)
Koszty administracyjne (1 884 259) (416 102) (1 440 706) (383 401)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (342 033) (80 110) (318 391) (77 023)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (3 515) (770) (7 672) (2 285)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (2 017 320) (504 540) (2 305 157) (732 000)
Wynik z tytułu modyfikacji (126 664) (61 253) (12 839) (3 403)
Amortyzacja (208 922) (52 476) (201 595) (50 725)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (169 063) 0 (312 611) (82 012)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (730 755) 413 452 (1 000 943) (407 061)
Podatek dochodowy (283 811) (164 515) (330 923) (101 849)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 014 566) 248 937 (1 331 866) (508 910)
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej (1 014 566) 248 937 (1 331 866) (508 910)
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,84) 0,21 (1,10) (0,42)
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Wyniki wyszukiwania