Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł Nota 1.01.2022 -31.12.2022 1.01.2021 -31.12.2021
Wynik z tytułu odsetek 3 337 291 2 713 143
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 1 4 999 897 2 842 093
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 5 028 694 2 778 204
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu, w tym: 4 560 119 2 620 651
– wpływ korekty wartości bilansowej brutto kredytów z tytułu wakacji kredytowych (1 324 208) 0
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 468 575 157 553
Wynik o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (28 797) 63 889
Koszty z tytułu odsetek 2 (1 662 606) (128 950)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 808 305 830 612
Przychody z tytułu opłat i prowizji 3 1 027 745 1 012 250
Koszty z tytułu opłat i prowizji 3 (219 440) (181 638)
Przychody z tytułu dywidend 4 3 796 3 761
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 5 (2 606) 9 669
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 6 (312) (9 296)
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 7 25 696 124 538
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń 8 (7 130) (3 185)
Wynik z pozycji wymiany, w tym: (203 544) (148 999)
– koszty ugód z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 14 (382 239) (364 525)
Pozostałe przychody operacyjne 9 276 245 317 295
Pozostałe koszty operacyjne 10 (216 720) (239 510)
Koszty administracyjne 11 (1 884 259) (1 440 706)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 12 (342 033) (318 391)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 13 (3 515) (7 672)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 14 (2 017 320) (2 305 157)
Wynik z tytułu modyfikacji, w tym: (126 664) (12 839)
– koszty ugód z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 14 (102 153) 0
Amortyzacja 15 (208 922) (201 595)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0
Podatek bankowy (169 063) (312 611)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (730 755) (1 000 943)
Podatek dochodowy 16 (283 811) (330 923)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 014 566) (1 331 866)
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej (1 014 566) (1 331 866)
Udziały niekontrolujące 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 (0,84) (1,10)

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania