Skonsolidowany Bilans

Aktywa

w tysiącach zł Nota 31.12.2022 31.12.2021
Kasa, środki w Banku Centralnym 18 9 536 090 3 179 736
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 19 363 519 172 483
Instrumenty pochodne 339 196 85 900
Instrumenty kapitałowe 113 145
Instrumenty dłużne 24 210 86 438
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 20 201 036 265 903
Instrumenty kapitałowe 128 979 138 404
Instrumenty dłużne 72 057 127 499
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 21 16 505 606 17 997 699
Instrumenty kapitałowe 24 396 28 727
Instrumenty dłużne 16 481 210 17 968 972
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 76 565 163 78 603 326
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 97 982 362 992
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 76 467 181 78 240 334
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 23 4 631 170 1 076 456
Instrumenty dłużne 3 893 212 37 088
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 733 095 770 531
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 4 863 268 837
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 24 135 804 14 385
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 25 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 26 572 810 549 788
Wartości niematerialne 27 436 622 392 438
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 805 624 785 750
Bieżące należności podatkowe 4 232 8 644
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 801 392 777 106
Pozostałe aktywa 29 1 177 134 857 650
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 30 11 391 18 294
Aktywa razem 110 941 969 103 913 908

Zobowiązania i kapitał własny

w tysiącach zł Nota 31.12.2022 31.12.2021
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 31 385 062 143 016
Instrumenty pochodne 380 278 126 402
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 4 784 16 614
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 100 577 923 93 585 673
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 32 727 571 539 408
Zobowiązania wobec klientów 33 98 038 516 91 447 515
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 34 0 18 038
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 35 243 753 39 568
Zobowiązania podporządkowane 36 1 568 083 1 541 144
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 24 554 544 614 573
Rezerwy 37 1 016 169 595 530
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 976 552 551 176
Udzielone zobowiązania i gwarancje 39 617 44 354
Zobowiązania podatkowe 32 533 1 496
Bieżące zobowiązania podatkowe 32 533 1 496
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
Inne zobowiązania 38 2 881 332 2 276 374
Zobowiązania razem 105 447 563 97 216 662
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1 213 117
Akcje własne (21) (21)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 39 (1 042 284) (858 633)
Zyski zatrzymane, w tym: 39 4 176 092 5 195 281
– wynik finansowy za okres bieżący (1 014 566) (1 331 866)
– pozostałe 5 190 658 6 527 147
Kapitał własny razem 5 494 406 6 697 246
Zobowiązania i kapitał własny razem 110 941 969 103 913 908
31.12.2022 31.12.2021
Wartość księgowa 5 494 406 6 697 246
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,53 5,52

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania