Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w tysiącach zł 1.01.2022 -31.12.2022 1.01.2021 -31.12.2021
Zysk (strata) po opodatkowaniu (1 014 566) (1 331 866)
Korekty razem: 11 009 488 4 119 208
Odsetki otrzymane 4 581 321 2 840 116
Odsetki zapłacone (1 310 466) (117 173)
Amortyzacja 208 922 201 595
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0 0
Przychody z tytułu dywidend (3 796) (3 761)
Rezerwy 420 639 436 880
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (1 490) (11 483)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (306 541) (207 232)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 110 198 (74 610)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (1 984 810) (7 533 210)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 237 878 (202 947)
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 182 018 (149 815)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 481 852 (364 842)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 7 826 048 10 050 781
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 34 833 (228 737)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 204 828 (265 008)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 289 733 333 839
Podatek dochodowy zapłacony (235 492) (235 473)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 154 631 (399 748)
Pozostałe pozycje 119 182 50 036
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 994 922 2 787 342

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

w tysiącach zł 1.01.2022 -31.12.2022 1.01.2021 -31.12.2021
Wpływy z działalności inwestycyjnej 160 586 389 223 396 042
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 15 706 13 323
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 160 566 887 223 378 958
Pozostałe wpływy inwestycyjne 3 796 3 761
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (159 367 440) (223 952 624)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (157 008) (94 510)
Zakup akcji Euro Bank z pomniejszeniem o nabyte środki pieniężne 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (159 210 432) (223 858 114)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 218 949 (556 582)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

w tysiącach zł 1.01.2022 -31.12.2022 1.01.2021 -31.12.2021
Wpływy z działalności finansowej 0 0
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (355 026) (444 950)
Spłata kredytów długoterminowych (265 988) (147 960)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 (250 000)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (89 038) (46 990)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (355 026) (444 950)
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) 10 858 845 1 785 810
w tym z tytułu różnic kursowych 4 630 4 072
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 3 372 244 1 586 434
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 14 231 089 3 372 244

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych w rozdziale „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w punktach 32), 35), 36) rozdziału „Noty do Sprawozdania Finansowego”.

Wyniki wyszukiwania