Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2022 -31.12.2022 1.10.2022 -31.12.2022* 1.01.2021 -31.12.2021 1.10.2021 -31.12.2021*
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 014 566) 248 937 (1 331 866) (508 910)
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (231 194) 464 246 (1 312 027) (959 115)
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (204 045) 278 685 (977 534) (698 843)
Rachunkowość zabezpieczeń (27 149) 185 561 (334 493) (260 272)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 4 464 4 507 5 249 5 278
Zyski (straty) aktuarialne 8 887 8 887 6 071 6 071
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (4 423) (4 380) (822) (793)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (226 730) 468 753 (1 306 778) (953 837)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 43 927 (88 207) 249 285 182 232
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (848) (856) (997) (1 003)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (183 651) 379 690 (1 058 490) (772 608)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (1 198 217) 628 627 (2 390 356) (1 281 518)
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej (1 198 217) 628 627 (2 390 356) (1 281 518)
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
*dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Wyniki wyszukiwania