Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2022 -31.12.2022 1.01.2021 -31.12.2021
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 014 566) (1 331 866)
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (231 194) (1 312 027)
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (204 045) (977 534)
Rachunkowość zabezpieczeń (27 149) (334 493)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 4 464 5 249
Zyski (straty) aktuarialne 8 887 6 071
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (4 423) (822)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (226 730) (1 306 778)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 43 927 249 285
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (848) (997)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (183 651) (1 058 490)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (1 198 217) (2 390 356)
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej (1 198 217) (2 390 356)
Udziały niekontrolujące 0 0

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania