Segmenty operacyjne

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane
z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

 

 

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

 • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
 • wynik z tytułu prowizji;
 • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody
  z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
 • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
 • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
 • udział segmentu w kosztach amortyzacji;
 • zysk operacyjny wyliczony jako miara zysku segmentu różni się od wyniku finansowego MSSF przed opodatkowaniem z tytułu: udziału w zyskach netto jednostek stowarzyszonych i obciążenia podatkiem bankowym. Pozycje te oraz obciążenie podatkiem dochodowym zostały zaprezentowane wyłącznie na poziomie Grupy.
 • zysk operacyjny wyliczony jako miara zysku segmentu różni się od wyniku finansowego MSSF przed opodatkowaniem z tytułu: udziału w zyskach netto jednostek stowarzyszonych i obciążenia podatkiem bankowym. Pozycje te oraz obciążenie podatkiem dochodowym zostały zaprezentowane wyłącznie na poziomie Grupy.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie począwszy od roku 2021 nowego segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako „Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe. W ramach wyników finansowych nowego segmentu prezentowane są następujące kategorie rachunku zysków i strat:

 1. Przychody odsetkowy netto: marża na kredytach walutowych (wyniki odsetkowe, pomniejszony o cenę transferową).
 2. Wynik z wymiany walut (głównie koszty negocjacji polubownych).
 3. Koszt rezerw na ryzyko prawne portfela walutowych kredytów hipotecznych częściowo skompensowany wyceną SG Indemnity w linii pozostałych przychodów operacyjnych dotyczących portfela ex-EB.
 4. Koszt ryzyka kredytowego związany z bieżącym portfelem walutowym.
 5. Wynik z tytułu modyfikacji wynikający z rozliczeń z kredytobiorcami.
 6. Koszty bezpośrednio związane z hipotekami walutowymi, w tym między innymi:
  (i) Koszty kancelarii prawnych (koszty administracyjne)
  (ii) Koszty sądowe związane ze sprawami hipotecznymi w CHF (pozostałe koszty operacyjne).

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2022 – 31.12.2022

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 3 088 577 836 133 (681 058) 3 243 652 93 639 3 337 291
Wynik z tytułu opłat i prowizji 597 222 196 957 41 794 220 14 085 808 305
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 140 720 95 175 (64 960) 170 935 (380 731) (209 796)
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 12 503 0 13 193 25 696 0 25 696
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (26 412) (1 353) 4 299 (23 466) 82 991 59 525
Przychody operacyjne razem 3 812 610 1 126 912 (728 485) 4 211 037 (190 016) 4 021 021
Koszty osobowe (728 879) (157 476) (29 787) (916 142) 0 (916 142)
Koszty administracyjne, w tym: (715 226) (82 885) (111 418) (909 529) (58 588) (968 117)
– Koszty BFG i systemu ochrony (305 581) (8 225) (83 430) (397 236) 0 (397 236)
Amortyzacja (176 733) (27 660) (4 529) (208 922) 0 (208 922)
Koszty operacyjne razem (1 620 838) (268 021) (145 734) (2 034 593) (58 588) (2 093 181)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (374 638) (2 851) (3 514) (381 003) 35 455 (345 548)
Wynik z tytułu modyfikacji (24 153) (358) 0 (24 511) (102 153) (126 664)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 0 0 0 0 (2 017 320) (2 017 320)
Wynik operacyjny razem 1 792 981 855 682 (877 733) 1 770 930 (2 332 622) (561 692)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0
Podatek bankowy (169 063)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (730 755)
Podatek dochodowy (283 811)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 014 566)

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2022

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 54 252 736 15 471 937 69 724 673 6 840 490 76 565 163
Zobowiązania wobec klientów 73 068 148 24 970 368 0 98 038 516 0 98 038 516

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2021 – 31.12.2021

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 847 076 335 342 431 001 2 613 419 99 724 2 713 143
Wynik z tytułu opłat i prowizji 639 993 186 389 4 215 830 597 15 830 612
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 111 344 75 912 28 596 215 852 (363 902) (148 050)
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 39 881 0 84 657 124 538 0 124 538
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (19 673) (5 884) (105 813) (131 370) 209 155 77 785
Przychody operacyjne razem 2 618 621 591 759 442 656 3 653 036 (55 008) 3 598 028
Koszty osobowe (645 620) (139 811) (29 891) (815 322) 0 (815 322)
Koszty administracyjne, w tym: (429 410) (70 042) (76 257) (575 709) (49 675) (625 384)
– Koszty BFG (67 667) (1 910) (48 640) (118 217) 0 (118 217)
Amortyzacja (171 352) (25 528) (4 715) (201 595) 0 (201 595)
Koszty operacyjne razem (1 246 382) (235 381) (110 863) (1 592 626) (49 675) (1 642 301)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (324 446) (1 784) (7 671) (333 901) 7 838 (326 063)
Wynik z tytułu modyfikacji (13 390) 551 0 (12 839) 0 (12 839)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 0 0 0 0 (2 305 157) (2 305 157)
Wynik operacyjny razem 1 034 403 355 145 324 122 1 713 670 (2 402 002) (688 332)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0
Podatek bankowy (312 611)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (1 000 943)
Podatek dochodowy (330 923)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866)

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2021

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 52 364 612 16 441 570 0 68 806 182 9 797 144 78 603 326
Zobowiązania wobec klientów 70 999 352 20 208 669 239 494 91 447 515 0 91 447 515

Wyniki wyszukiwania