Transakcje z osobami zarządzającymi i nadzorującymi bank

Dane o zaangażowaniu wykazywanym w stosunku do Osób Zarządzających i Nadzorujących Bank, wg stanu na dzień 31.12.2022 (w tys. PLN):

Osoby Zarządzające Osoby Nadzorujące
Limity zadłużenia ogółem, 236,0 111,0
w tym limit niewykorzystany 178,5 106,0

Grupa świadczy na rzecz członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ich osób bliskich standardowe usługi finansowe obejmujące, m.in., prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów czy sprzedaż instrumentów finansowych. Zdaniem Grupy, transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych. Zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami polityki kredytowej, transakcje mające charakter kredytu terminowego opisane w niniejszym punkcie posiadają stosowne zabezpieczenia służące ograniczeniu ryzyka kredytowego.

Dane o zaangażowaniu w podmioty powiązane personalnie, wg stanu na 31.12.2022 (w tys. PLN):

Podmiot Udzielone kredyty Udzielone gwarancje Otwarte linie kredytowe Powiązanie
Klient 1 Personalne z Osobą Nadzorującą

W wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej, w roku 2021 ustało personalne powiązanie z Klientem.

Dane o zaangażowaniu wykazywanym w stosunku do Osób Zarządzających i Nadzorujących Bank, wg stanu na dzień 31.12.2021 (w tys. PLN):

Osoby Zarządzające Osoby Nadzorujące
Limity zadłużenia ogółem, 211,5 112,0
w tym limit niewykorzystany 145,2 64,2

Dane o zaangażowaniu w podmioty powiązane personalnie, wg stanu na 31.12.2021 (w tys. PLN) :

Podmiot Udzielone kredyty Udzielone gwarancje Otwarte linie kredytowe Powiązanie
Klient 1 Personalne z Osobą Nadzorującą

Wyniki wyszukiwania