Transakcje z grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego (jednostka dominująca najwyższego szczebla) w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym), (w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 2 575 611 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 32 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 434 100 0 0
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 159 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 68 65

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2022 2021 2022 2021
PRZYCHODY Z TYTUŁU:
Odsetek 1 008 (325) 0 0
Prowizji 149 101 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 30 0 0 0
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 75 161 0 (190)
Prowizji 0 0 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0 160 0 0
Pozostałe operacyjne netto 0 5 0 0
Działania 0 0 138 36

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Zobowiązania warunkowe 141 185 103 198 0 0
udzielone 120 593 101 500 0 0
otrzymane 20 593 1 698 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 13 705 14 675 0 0

Wyniki wyszukiwania