Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda  utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. PLN):

Rok Wynagrodzenia i nagrody Korzyści RAZEM
2022 9 937,5 1 962,4 11 899,9
2021 10 500,0 1 831,1 12 331,1

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2022 i 2021 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (w tys. PLN):

Rok Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2022 2 051,1
2021 2 167,3

W 2022 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie od Spółek Zależnych z tytułu pełnionych funkcji kwocie 140,0 tys. zł (w roku 2021 – 105,6 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania