Płatności na bazie akcji

W 2012 roku Grupa wdrożyła politykę określającą zasady wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Grupy Banku Millennium, z późniejszymi zmianami, zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011, a następnie Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Zgodnie z polityką, pracownicy Grupy mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy otrzymują zmienne wynagrodzenie, którego część wypłacana jest w formie instrumentów finansowych: akcji fantomowych Banku w roku 2018; akcji własnych Banku Millennium: za lata 2019 – 2021. Od roku 2019 Grupa, decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 27 sierpnia 2019, wprowadziła program motywacyjny służący wynagradzaniu osób uprawnionych, uprzednio zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka (ang. Risk Taker). W jego ramach nabyte przez Bank Akcje Własne zostaną, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń Risk Takerów, przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Risk Takerów w Okresie Trwania Programu.

​Zmienne wynagrodzenia w  ​instrumencie finansowym, za rok: ​2021 ​2020 ​2019 ​2018
​Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 ​Transakcje płatności w formie akcji własnych ​Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
​Data rozpoczęcia okresu oceny ​1 stycznia 2021 ​1 stycznia 2020 ​1 stycznia 2019 ​1 stycznia 2018
​Data ogłoszenia programu ​27 sierpnia 2019 ​30 lipca 2012
​Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 ​Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
​Liczba instrumentów przyznanych ​Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
​Data zapadalności ​3 lata od daty przyznania programu
​Data nabycia uprawnień * ​31 grudnia 2021 ​31 grudnia 2020 ​31 grudnia 2019 ​31 grudnia 2018
​Warunki nabycia uprawnień ​Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2021, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. ​Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2020, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. ​Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2019, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. ​Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2018, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
​Rozliczenie programu ​Program 2018: W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone. Programy 2019-2021: W dniu rozliczenia programu uczestnikowi zostaną przekazane przyznane akcje własne
​Wycena programu ​Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.
​* - Potwierdzona decyzjami Komitetów Personalnych Banku dokonujących oceny pracy uprawnionych pracowników.

​​Instrumenty finansowe przydzielone pracownikom Grupy niebędącym Członkami Zarządu, Banku Millennium S.A., za rok: ​2022 ​2021
​akcje własne
​2021
​akcje fantomowe
​2020
​akcje własne
​2020*
​akcje fantomowe
​2019
​akcje własne
​2019*
​akcje fantomowe
​Data przydzielenia akcji ​- ​- ​- ​- ​- ​03.07.2020 ​21.02.2020
​Ilość akcji (szt.) ​- ​- ​- ​- ​- ​206 378 ​2 672
​przyznana ​- ​- ​- ​- ​- ​0 ​0
​odroczona ​- ​- ​- ​- ​- ​206 378 ​2 672
​Wartość na dzień przydzielenia (PLN) ​- ​- ​- ​- ​- ​657 685 ​24 426
​przyznana ​- ​- ​- ​- ​- ​0 ​0
​odroczona ​- ​- ​- ​- ​- ​657 685 ​24 426
​Wartość godziwa na 31.12.2022(PLN) ​- ​- ​- ​- ​- ​945 211 ​21 465
​* - Spółki Millennium TFI S.A. oraz Millennium Consulting S.A.(d. Dom Maklerski S.A.) nadal rozliczają swoje programy na bazie akcji fantomowych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w tych podmiotach Grupy.

Według stanu na dzień bilansowy, Komitet Personalny przy Zarządzie Banku nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium za rok 2022.

 

​Instrumenty finansowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A.
za rok:
​2022 ​2021
akcje własne
​2020
akcje własne
​2019
akcje fantomowe
​Data przydzielenia akcji ​- ​13.04.2022 ​- ​03.07.2020
​Ilość akcji (szt.): ​- ​319 978 ​- ​162 264
​przyznana ​- ​0 ​- ​0
​odroczona ​- ​319 978 ​- ​162 264
​wartość na dzień przydzielenia (PLN): ​- ​2 100 000 ​- ​517 104
​ przyznana ​- ​ 0,00 ​- ​0
​ odroczona ​- ​2 100 000 ​- ​517 104
​Wartość godziwa na 31.12.2022 (PLN) ​- ​1 465 499 ​- ​743 169

Według stanu na dzień publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2022.

Płatności na bazie akcji byłego Euro Banku S.A.

Bank Millennium przejął zobowiązania Euro Banku wobec pracowników, którzy byli zidentyfikowani jako mający istotny wpływ na profil ryzyka i otrzymywali zmienne wynagrodzenie, którego część wypłacana była w formie akcji byłego Euro Banku w latach poprzedzających połączenie. Z dniem przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium akcje te przestały istnieć. W związku z tym Bank Millennium przyjął decyzją Rady Nadzorczej zasady konwersji nieistniejących akcji Euro Banku na akcje Banku Millennium. W roku 2022 wypłacona została ostatnia część akcji Banku Millennium.

Wyniki wyszukiwania