Papiery wartościowe stanowiące przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Na dzień 31.12.2022 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), których przedmiot stanowiłyby papiery wartościowe.

Na dzień 31.12.2021 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), w tys. zł:

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 21 347 17 933
RAZEM 21 347 17 933

Wyniki wyszukiwania