Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

w tys. zł 31.12.2022 31.12.2021
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 9 536 090 3 179 735
Należności z tytułu lokat międzybankowych* 288 219 192 509
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa* 4 406 780 0
w tym: FVTOCI 4 405 868 0
w tym: przeznaczone do obrotu 912 0
Razem 14 231 089 3 372 244
* aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a niebędące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych niesklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych,
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

Wyniki wyszukiwania