Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań

Na dzień 31.12.2022 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 127 582
2. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 314 000 308 160
3. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 134 100 131 606
4. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 124 000 121 694
5. Środki pieniężne należności wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MAGB) 5 000 5 000
6. Środki pieniężne należności fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) 172 172
7. Środki pieniężne należności właściwy depozyt zabezpieczający w KDPW CCP (MATS) 304 304
8. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 106 797 106 797
9. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 403 647 403 647
RAZEM 1 218 020 1 204 960

Według stanu na 31.12.2022 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

Na dzień 31.12.2021 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 124 254
2. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 328 000 313 502
3. Obligacje skarbowe PS0425 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 7 000 6 399
4. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 130 100 124 350
5. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 106 500 101 793
6. Środki pieniężne należności wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MAGB) 5 000 5 000
7. Środki pieniężne należności fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) 398 398
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 8 989 8 989
9. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 111 907 111 907
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 572 681 572 681
11. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 215 120 215 120
RAZEM 1 615 696 1 584 394

Dodatkowo według stanu na 31.12.2021 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 17 933 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w rozdziale „Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego”, nota (34).

Bank jest również zobowiązany do utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunku bieżącym w NBP której wysokość jest uzależniona od średniego stanu środków na rachunkach depozytowych klientów i wyznaczanej przez NBP stopy rezerwy. Z punktu widzenia Banku środki utrzymywane w ramach rezerwy obowiązkowej stanowią aktywa o ograniczonej możliwości dysponowania.  Wartość rezerwy utrzymywanej na koniec roku finansowego zaprezentowano pod notą (18).

Wyniki wyszukiwania