Informacje ogólne o Emitencie

Bank Millennium S.A. (Bank) jest uniwersalnym bankiem, którego miejscem działalności jest Polska, oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów i centrów korporacyjnych, sieci indywidualnych doradców i bankowość mobilną i elektroniczną.

Bank, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (Polska), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska.

Bank jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 r. i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskim parkiecie.

Bank jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (Grupa), która zatrudnia prawie 6 900 pracowników, a podstawowymi przedmiotami jej działalności są działalność bankowa, leasingowa, faktoringowa, maklerska, kapitałowa, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz działalność portali internetowych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Millennium S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej był następujący:

 • Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej,
 • Olga Grygier-Siddons – Członek Rady Nadzorczej,
 • Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej,
 • Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jose Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej,
 • Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej,
 • Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej,
 • Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Zarządu Banku był następujący:

 • Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu,
 • Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu,
 • Wojciech Haase – Członek Zarządu,
 • Andrzej Gliński – Członek Zarządu,
 • Wojciech Rybak – Członek Zarządu,
 • Antonio Ferreira Pinto Junior – Członek Zarządu,
 • Jarosław Hermann – Członek Zarządu.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A.

Jednostką dominującą Grupy jest Bank Millennium S.A., natomiast jednostką dominującą najwyższego szczebla w stosunku do Banku Millennium S.A. jest Banco Comercial Portugues S.A. – spółka notowana na giełdzie w Lizbonie.

Spółki wchodzące w skład Grupy Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Informacje ogólne o Emitencie

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A. czynności banku hipotecznego Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM CONSULTING S.A.* usługi doradztwa Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE
Sp. z o.o.
wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność agentów
i brokerów ubezpieczeniowych
Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE
Sp. z o.o.
działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym
i usługi doradcze
Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. spółka nie prowadzi jeszcze działalności operacyjnej Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
PIAST EXPERT Sp. z o.o.
w likwidacji
usługi marketingowe Tychy 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A.
w likwidacji
wytwarzanie mebli Świebodzin 50

+1 akcja

50

+1 akcja

metoda praw własności**
* Bank oraz Millennium Dom Maklerski podjęły decyzję o podziale Domu Maklerskiego poprzez włączenie Działalności Maklerskiej w struktury Banku, natomiast zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność nie związaną ze świadczeniem usług maklerskich zmieniła nazwę na Millennium Consulting S.A., więcej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale "Pozostałe informacje dodatkowe i inne istotne wydarzenia pomiędzy dniem sporządzenia raportu a datą jego publikacji”.
** Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A. z uwagi na nieistotność tej jednostki z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w tym podmiocie.

Wyniki wyszukiwania