Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium

Kilka lat temu Bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W wyniku tego, ekspozycje finansujące wydobycie węgla są bliskie zeru, a finansujące branże bezpośrednio powiązane z wydobyciem są nieznaczące. Na koniec 2022 roku ekspozycja Grupy Banku Millennium w finansowanie kopalni węgla, branże bezpośrednio powiązane z wydobyciem węgla i elektrownie spalające węgiel stanowiła 1% portfela przedsiębiorstw oraz 0,3 % całego portfela Grupy Banku Millennium (obejmującego zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe).

Ponadto ekspozycja Grupy Banku Millennium w górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, działalność usługową wspierającą to górnictwo oraz w wytwarzanie i przetwarzanie produktów górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi 0,3% portfela przedsiębiorstw oraz mniej niż 0,1% całego portfela Grupy Banku Millennium (obejmującego zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe).

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje „Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium”, która określa trzy główne obszary działalności proekologicznej:

Grupa Banku Millennium minimalizuje swój wpływ na środowisko poprzez racjonalną gospodarkę materiałami i odpadami, monitorowanie zużycia wody, energii i paliw, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań w działalności operacyjnej oraz zachęcanie pracowników, klientów i partnerów biznesowych do udziału w akcjach proekologicznych.

Grupa wspiera realizację celów proekologicznych poprzez wprowadzanie do oferty sprofilowanych produktów. Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych: kopalni węgla, inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Nowe finansowanie w sektorze energetycznym jest możliwe tylko wtedy, gdy służy zaangażowaniu w niewęglowe źródła energii, a także transformacji energetycznej na niewęglowe źródła energii.

Jednocześnie Grupa od wielu lat wspiera finansowanie inwestycji proekologicznych i energooszczędnych, w tym związanych z zastępowaniem energetyki węglowej przez niskoemisyjne źródła energii oraz nowoczesną infrastrukturą energetyczną, dotyczących odnawialnych źródeł energii, zmniejszających emisję zanieczyszczeń oraz wspierających efektywność energetyczną, szczególnie w branżach energochłonnych i wysokoemisyjnych,
z zakresu pojazdów samochodowych o napędzie niskoemisyjnym.

Klienci Banku są zobowiązani do niewykorzystywania środków z kredytu w jakikolwiek sposób dotyczący działań wymienionych na Liście Wyłączeń Środowiskowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Są oni jednocześnie zobowiązani do uzyskiwania i posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń dotyczących ochrony środowiska w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jak również prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i zgodnie ze wszystkimi stosownymi ustawami, normami i innymi wymogami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa i zasadami współżycia społecznego.

Do pracowników, klientów i partnerów biznesowych kierowana jest komunikacja zwiększająca świadomość ekologiczną. W umowach z dostawcami produktów, tam gdzie ma to uzasadnienie, stosowane są klauzule środowiskowe.

Wyniki wyszukiwania