Kwestie klimatyczne w strategii Grupy Banku Millennium

Bank posiada zaawansowane i ugruntowane umiejętności w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w tym również w zakresie klimatu, oraz kontynuuje działania mające wesprzeć Bank na ścieżce wiodącej do neutralności klimatycznej.

Cele związane z klimatem i środowiskiem zostały włączone zarówno do nowej strategii Grupy na lata 2022-2024, jak i do przyjętej w 2022 roku „Strategii ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024”, która stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie celów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego zaprezentowanych w Strategii “Millennium 2024: Inspirują nas ludzie”.

W ramach filaru „Ochrona środowiska” wyznaczono strategiczne cele w następujących obszarach:

  • Dążenie do neutralności klimatycznej
  • Redukcja zużycia zasobów
  • Oferta produktowa wspierająca zrównoważony rozwój
  • Odpowiedzialna polityka kredytowa
  • Partnerstwa z organizacjami
  • Działania edukacyjne

W określonych przez Grupę celach w zakresie ochrony klimatu znajdują się m.in. redukcja o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych w 2022 roku w porównaniu z 2020 rokiem, osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych (do 2027 roku) oraz pełnej neutralności klimatycznej (do roku 2050). Strategicznym celem jest również aktywne wspieranie klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzielenie w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne.

Wyniki wyszukiwania