Klimat – kluczowe ryzyka i nowe możliwości

Kluczowe ryzyka w tym obszarze wiążą się z zarządzaniem wpływem Grupy na środowisko i klimat poprzez własną działalność operacyjną, oferowane produkty i usługi bankowe, w tym finansowanie projektów oraz zarządzanie zagrożeniami klimatycznymi, transformacyjnymi i fizycznymi dla Grupy. Grupa zapobiega tym ryzykom stosując się do przepisów prawnych, monitorując własny wpływ na środowisko, wdrażając działania prośrodowiskowe oraz stosując się do „Polityki Środowiskowej Grupy Banku Millennium” i „Zasad odpowiedzialnego finansowania”. Grupa Banku Millennium uwzględnia ryzyka środowiskowe i społeczne w procesach oceny klientów, udzielania kredytów i finansowania projektów, biorąc pod uwagę nie tylko ryzyka związane z sektorami działalności, w których klienci prowadzą swoją działalność, ale także ich funkcjonowanie w kontekście kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (związanych z ładem korporacyjnym). W tym kontekście Grupa Banku Millennium uznaje istnienie sektorów działalności lub projektów, które nie odpowiadają zobowiązaniu podjętemu przez Grupę w zakresie ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania różnorodności biologicznej i minimalizacji społecznych rodzajów ryzyka. W związku z tym wdrożone w Grupie „Zasady odpowiedzialnego finansowania” określają zarówno wyłączenia, jak i ograniczenia, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu finansowania.

Jednocześnie czynniki ESG są włączane do procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Bank przyjął Politykę sektorową, która uwzględnia ryzyka ESG (transformacji, fizyczne i społeczne) w ocenie poszczególnych branż.  W Banku obowiązują limity zaangażowania dla klientów z poszczególnych kategorii, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny. W przypadku podmiotów z branż mających szczególnie negatywny wpływ na środowisko Bank nie oferuje nowego finansowania, o ile środki nie są wykorzystywane na transformację i adaptację do nowych wyzwań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. Ponadto wdrożono aspekty dotyczące ryzyk ESG do „Zasad i Wytycznych Kredytowych”.

Bank Millennium wprowadził również do regulaminu kredytowania dla klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich klientów przepisów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i produkty kredytowe przedsiębiorstw zostały również objęte tymi wymogami.

Bank dostrzega nowe możliwości związane z klimatem w różnych sektorach gospodarki, w rozwoju nowych produktów finansowych i usług. Dodatkowo z analiz opinii klientów i badań rynkowych wynika, że polskie społeczeństwo ma coraz większą świadomość wyzwań ekologicznych i klimatycznych, co może wpłynąć w dłuższej perspektywie na zmiany zachowania i oczekiwań klientów indywidualnych oraz firmowych w stosunku do produktów i usług, również w sektorze bankowym. Zmieniające się potrzeby klientów, którzy coraz częściej oczekują produktów przyjaznych środowisku, wzrost wagi czynników ESG w łańcuchach dostaw, a wreszcie konieczność realizacji wielu inwestycji związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną to najistotniejsze czynniki wskazujące, że popyt na „zielone” finansowanie będzie rósł.

Wyniki wyszukiwania