Wypełnianie wymogów dotyczących raportowania

Bank Millennium przygotowuje się do wypełniania nowych wymogów dotyczących raportowania wynikających z dynamicznego rozwoju regulacji związanych z dążeniem do realizacji celów klimatycznych ustanowionych w Porozumieniu Paryskim.

Już od 2011 roku Grupa Banku Millennium raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, w zakresie Scope 1 i Scope 2 oraz częściowo w Scope 3, stopniowo poszerzając zakres raportowanych danych. Wiedza na ten temat poszerzana jest poprzez realizację projektów z udziałem firm doradczych, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach eksperckich (organizowanych np. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz udział w pracach Związku Banków Polskich. W 2022 prowadzono dalsze prace dotyczące przygotowania Grupy do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do różnorodnych aspektów raportowania, wymaganych przez przepisy prawa i standardy rynkowe.

Bank Millennium jest członkiem Komitetu ds. Zrównoważonego Finansowania przy Związku Banków Polskich, a także bierze udział w pracach grup roboczych różnych izb branżowych (np. Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń). Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), natomiast Biuro Maklerskie Banku Millennium jest członkiem Izby Domów Maklerskich. W ramach działań podejmowanych w tych organizacjach wypracowywane są rozwiązania ułatwiających stosowanie wchodzących przepisów i uspójnienie formatu wykorzystywanych danych.

[GRI: 2-27] W roku 2022 Grupa Banku Millennium nie otrzymała informacji o żadnym przypadku naruszenia przez nią przepisów ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania