Taksonomia UE

Taksonomia – obowiązki raportowe

Na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. (dalej: Rozporządzenie Delegowane) w związku z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (dalej: Taksonomia), Grupa Banku Millennium zobowiązana jest w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 ujawniać udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do Taksonomii i działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii, a także udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych, instrumentów pochodnych, portfeli handlowych oraz pożyczek międzybankowych na żądanie oraz ekspozycji wobec przedsiębiorstw, które nie podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych na podstawie art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE (krajowej implementacji dyrektywy dokonano w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.).

Działalność gospodarcza kwalifikująca się do Taksonomii oznacza działalność opisaną w Załącznikach I i II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. (dalej: Rozporządzenie Klimatyczne), niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek wskazane tam techniczne kryteria.

Ujawnienia w zakresie ekspozycji przedsiębiorstw kwalifikujących się do Taksonomii powinny opierać się na najnowszych dostępnych danych klientów Grupy Banku, którzy podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych.

Na dzień 31.12.2022 udział procentowy ekspozycji wobec działalności kwalifikującej się do Taksonomii w aktywach ogółem Grupy Banku wynosi 35,37%, w tym:

  • udział procentowy ekspozycji wobec podmiotów niefinansowych, które podlegają obowiązkowi publikowania informacji wynosi 0,63%
  • udział procentowy ekspozycji wobec gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi oraz ekspozycji wobec gospodarstw domowych na renowację budynków wynosi 34,74%.

Na dzień 31.12.2022 udział procentowy ekspozycji wobec podmiotów niefinansowych w zakresie działalności niekwalifikującej się do Taksonomii w aktywach ogółem Grupy Banku wynosi 1,72%.

Ponadto na dzień 31.12.2022

  • Udział procentowy ekspozycji bilansowej wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 23,93%.
  • Udział procentowy ekspozycji bilansowej z tytułu instrumentów pochodnych w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 0,43%.
  • Udział procentowy ekspozycji bilansowej wobec przedsiębiorstw niefinansowych nie podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 15,21%.
  • Udział procentowy portfeli handlowych oraz pożyczek międzybankowych na żądanie w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 0,33%.

Powyższe wskaźniki nie były audytowane i są przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy Banku.

Grupa Banku Millennium podejmuje działania, które ukierunkowane są budowę portfela aktywów finansujących działalności zgodne z Taksonomią. W Strategii Grupy na lata 2022-2024 „Inspirują nas ludzie”, jak i w Strategii ESG, stanowiącej jej rozwinięcie, ujęto cele związane z aktywnym wspieraniem klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzieleniem w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne. Naszym celem jest wprowadzenie oferty produktów wspierających zrównoważony rozwój w różnych segmentach biznesowych (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zwiększenie finansowania przeznaczonego na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem poprzez aktywne uczestnictwo w rządowych i unijnych programach transformacji w kierunku redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Taksonomia - zasady raportowania

Dla ustalenia wartości “aktywów ogółem” objętych ujawnieniem na podstawie Taksonomii, przyjęto, że obejmuje ono ekspozycje bilansowe zgodnie z zakresem konsolidacji ostrożnościowej dla rodzajów aktywów wskazanych w Rozporządzeniu nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (dalej: CRR).

W związku z brakiem ogólnopolskiej bazy podmiotów zobligowanych do raportowania niefinansowego, na potrzeby ujawnień w niniejszym raporcie, informację, czy klienci podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, pozyskiwano bezpośrednio od klientów (poprzez ankietę w systemie Millenet), za wyjątkiem jednostkowych przypadków, kiedy tę informację pozyskano z publicznie dostępnych sprawozdań niefinansowych klientów. W podobny sposób, czyli bezpośrednio od klientów (poprzez ankietę w systemie Millenet), pozyskano informację, czy prowadzona przez nich działalność może zostać uznana za kwalifikującą się do Taksonomii oraz jaki udział procentowy  przychodów ze sprzedaży generuje taka działalność. Informacja taka została udzielona przez klientów na podstawie sporządzonych przez nich sprawozdań niefinansowych. Również w tym zakresie, w jednostkowych przypadkach, skorzystano z publicznie dostępnych ujawnień taksonomicznych klientów. Pozyskane dane na temat udziału działalności kwalifikującej się do Taksonomii dotyczyły roku obrotowego zakończonego w 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania