Proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie

Działania prośrodowiskowe obejmują całe portfolio produktów Grupy Banku Millennium.

Prowadzone są też intensywne działania na rzecz redukcji zużycia papieru w korespondencji z klientami wszystkich linii biznesowych. Klienci mogą potwierdzać część transakcji zlecanych w oddziałach za pomocą Autoryzacji Mobilnej, co znacznie ogranicza ilość papieru zużywanego do wydruku dokumentów.

Oferta dla klientów indywidualnych

Fundusze Millennium TFI

Integracja czynników ESG w procesach doboru aktywów do portfeli inwestycyjnych jest jednym z działań prowadzonych w ramach strategii Grupy Banku Millennium. Obserwując dynamicznie rozwijający się trend opierania decyzji inwestycyjnych o kryteria zrównoważonego rozwoju przez inwestorów w Europie i na świecie oraz biorąc pod uwagę strategię biznesową banku, dokonano zmiany w ofercie produktowej Millennium TFI. Millennium TFI przekształciło trzy Subfundusze wydzielone w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zgodnie z wymaganiami artykułu 8 Rozporządzenia SFDR1. Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych. Klienci, którzy swoimi decyzjami inwestycyjnymi chcą wspierać zrównoważony rozwój, mogą wybierać produkty z oferty Millennium TFI.

Subfundusze spełniające kryteria ESG dostępne są zarówno w placówkach Banku Millennium jak i, ze względu na troskę o środowisko naturalne, za pośrednictwem kanałów elektronicznych – bankowości internetowej Millenet oraz aplikacji mobilnej banku. Klienci mogą wybierać spośród trzech Subfunduszy, skonstruowanych w formule funduszu funduszy:

  • inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty dłużne.
  • inwestujący w zrównoważonym stopniu w globalne instrumenty dłużne i udziałowe.
  • inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty udziałowe.

W ramach oferty powyższych Subfunduszy, kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju (ESG) oceniane są jako ryzyko dla wartości inwestycji. Emitenci, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej. Ryzyko inwestycyjne jest oceniane w ramach wewnętrznego systemu „ESG Risk Rating” i uwzględnia ratingi ESG publikowane przez niezależne agencje i analityków, raporty emitentów z zakresu stosowanych zasad ESG, rodzaj branży, w której działa emitent i inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.

Każdy z wyżej wymienionych Subfunduszy inwestuje min. 30% aktywów w inne „zielone” fundusze inwestycyjne spełniające kryteria Rozporządzenia SFDR. Wprowadzone zostały także dodatkowe limity ograniczające udział funduszy (instrumentów) o niskich ratingach ESG lub nie posiadających takich ratingów, a także ograniczenia dla emitentów nie stosujących dobrych praktyk.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Karta kredytowa WWF Millennium Mastercard

Bank Millennium przedłużył strategiczną współpracę z WWF, która dotyczy działań edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody. Partnerstwo kontynuuje pod hasłem: Dbaj o las! Dom zwierząt, oddech ludzi, ochronę klimatu. W ramach współpracy z WWF, Bank Millennium przekaże organizacji wsparcie finansowe na działania statutowe wspierające ochronę ekosystemów leśnych. Częścią wspólnych działań jest również emisja karty kredytowej WWF Millennium Mastercard, która pozwala zaangażowanym klientom wesprzeć wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Za każdą wydaną kartę WWF Millennium Mastercard, Bank Millennium przekazuje organizacji 50 zł wsparcia. Karta wykonana jest w 85% z plastiku otrzymanego w procesie recyklingu i umożliwia odroczenie płatności do 51 dni, atrakcyjne przewalutowanie transakcji zagranicznych w  każdej walucie i możliwość rozkładania płatności na wygodne raty.

Karta podarunkowa goodie, dzięki swojej wirtualnej postaci, jest wygodnym i przyjaznym środowisku sposobem na przekazanie upominku. Kartę można w kilka chwil założyć w aplikacji mobilnej goodie. Ponadto aplikacja goodie zapewnia dostęp do elektronicznych wersji gazetek wielu sieci handlowych, przyczyniając się do redukcji zużycia papieru.

Oferta dla przedsiębiorstw

Zgodnie ze strategią na lata 2022-24, Grupa Banku Millennium będzie aktywnie wspierać klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzieli w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne.

Jednocześnie Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych: kopalni węgla, inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Szczegółowo kwestie te opisane są w punkcie „Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium”.

Bank konsekwentnie wprowadza do swoje oferty produkty wpierające finansowanie projektów proekologicznych. Oferuje m.in. Program Gwarancji Biznesmax realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja jest przeznaczona na zabezpieczenie kredytów udzielanych na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP, w tym z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie. Klient korzystający ze „ścieżki ekologicznej” Programu Gwarancji Biznesmax może realizować przedsięwzięcie inwestycyjne z uwzględnieniem minimum jednej kategorii ekologicznej, np.: elektromobilność, odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, technologie służące zmniejszeniu zużycia energii, technologie do wytwarzania paliw alternatywnych, gospodarka obiegu zamkniętego, instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych, itp.

W obszarze inwestycji służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, Bank oferuje Kredyt na fotowoltaikę. Kredyt ten kierowany jest do przedsiębiorstw, które planują wykorzystywać na własne potrzeby energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych oraz w wariancie, gdzie nadwyżki energii mogą być sprzedawane. Produkt umożliwia finansowanie budowy instalacji i elektrowni fotowoltaicznych, o wartości do 20 milionów złotych, a dla wariantu produktu do 2 mln złotych, finansowanie jest możliwe bez zabezpieczeń.  W przypadku większych instalacji produkt umożliwia również sfinansowanie magazynów energii oraz systemu do zarządzania energią. Produkt odpowiada na obecne zapotrzebowanie rynkowe – pozwala na ograniczenie kosztów zużycia energii dla przedsiębiorstw, które w swoich procesach produkcyjnych zużywają jej najwięcej i pozwala na stworzenie niezależnego, własnego źródła energii elektrycznej.

Bank aktywnie poszerza wiedzę pracowników na temat finansowania projektów proekologicznych. Systematycznie organizuje szkolenia z zakresu wiedzy jak realizować inwestycje proekologiczne z dostępnych środków EU lub jak można  realizować je w ramach zielonych produktów dostępnych w Banku Millenium np. finansowanie EFI, które wpiera finansowanie zielonych inwestycji z obszaru ochrony bioróżnorodności, gospodarki obiegu zamkniętego, zapobieganiu zanieczyszczeniom, inwestowaniu w technologie niskoemisyjne i energetykę odnawialną.

Millennium Leasing sp. z o.o. konsekwentnie angażuje się w finansowanie energooszczędnych inwestycji stosując się zarówno do zapisów „Polityki środowiskowej Grupy Banku Millennium”, jak też polityki branżowej. Spółka korzysta w tym celu, i planuje korzystać w przyszłości, z programów organizowanych przez EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), w ramach których refunduje klientom część kosztów finansowania maszyn i urządzeń wpisanych na listę LEME. Lista ta zawiera zweryfikowane przez inżynierów maszyny i urządzenia, które wspierają redukcję emisji CO2 oraz efektywność energetyczną, poprzez co najmniej 20% oszczędność energii. Millennium Leasing promuje również finansowanie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Od roku 2019 Millennium Leasing sp. z o.o.  szczególnie aktywnie rozwija program MilleSun dedykowany finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Leasing paneli to rozwiązanie kierowane do przedsiębiorców nastawionych na redukcję kosztów zużycia energii połączoną ze zmianą świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska, którym zależy na budowaniu ekologicznego wizerunku na równi z ekonomiczną efektywnością inwestycji. W obszarze leasingu paneli fotowoltaicznych Millennium Leasing sp. z o.o. współpracuje z wiodącymi, rzetelnymi dostawcami tego typu instalacji, oferuje bezpieczne finansowanie na preferencyjnych warunkach oraz maksymalnie uproszczony proces leasingowania ekologicznych inwestycji. W 2022 roku Spółka rozszerzyła ofertę o dodatkowy produkt –  pompy ciepła. W ramach ciągłego rozwijania Programu MilleSun, Spółka planuje dołączyć do oferty również magazyny energii.

W 2022 roku Millennium Leasing sp. z o.o. dołączyła do programu realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska Mój Elektryk, gwarantującego dopłaty NFOŚiGW do leasingu aut elektrycznych, dopłaty z NFOŚiGW do udziału własnego w umowach leasingu aut elektrycznych. Dopłaty wynoszą odpowiednio do 27 tys. zł dla aut osobowych (M1), a do 70 tys. dla aut do dostawczych do 3,5 t. Celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Dofinansowanie stanowi wsparcie i zachętę do zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

W 2023 r. Spółka planuje uruchomić Program Preferencyjny finansowania aktywów proekologicznych.

Transformacja gospodarki i wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju przez klientów będą w przyszłości rosnącym źródłem popytu na finansowanie oferowane przez Millennium Leasing sp. z o.o.. Oczekujemy, że ten wzrost będzie dotyczył w szczególności:

  • inwestycji w energooszczędne maszyny i urządzenia, pozwalające obniżyć zarówno ilość, jak i koszt zużywanej energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę produktu,
  • niskoemisyjne środki transportu, wspierające redukcję emisji CO2 w przewozie osób i ładunków,
  • technologie wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wyniki wyszukiwania