Ograniczanie zużycia zasobów

Redukcja zużycia materiałów [GRI: 306-1, 306-2]

W Grupie Banku Millennium proces zakupów i zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Grupy w materiały niezbędne do bieżącej działalności jest scentralizowany. Utrzymanie dyscypliny zakupowej jest możliwe poprzez zastosowanie narzędzia informatycznego REZA+, dzięki któremu każda zamówiona pozycja jest weryfikowana pod kątem zasadności zakupu. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć zużycie materiałów. Permanentny monitoring wykonania budżetów i definiowanie limitów, które mają za zadanie redukowanie zakupów do poziomu bieżącego zużycia, ma również swój istotny wkład w ograniczanie zużycia materiałów. Proces zamawiania materiałów i sprzętu biurowego regulowany jest wewnętrznymi instrukcjami, a następnie weryfikowany pod kątem zasadności zakupu oraz obowiązujących w Banku standardów wyposażenia. Zakupy urządzeń takich jak liczarki, niszczarki, chłodziarki, kuchenki mikrofalowe oraz meble (fotele obrotowe, biurka, krzesła, szafy) poprzedzone są każdorazowo przeglądem posiadanych już zasobów pod kątem ponownego ich wykorzystania. Pozwala to na ograniczenie zakupów nowych urządzeń i mebli.

Właściwa organizacja scentralizowanego procesu zaopatrzenia i konsekwentna dyscyplina w zakupach pozwoliły na ograniczanie zużycia. Bank na bieżąco podejmuje działania ograniczające zużycie zakupionych materiałów, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Za odbiór i regenerację zużytych tonerów z urządzeń wielofunkcyjnych stosowanych w Banku odpowiada firma zewnętrzna. Makulatura oraz dokumenty z archiwum Banku, których okres przechowywania upłynął w danym roku, przekazywane są firmom wyspecjalizowanym w procesie niszczenia dokumentacji. Zniszczona w przemysłowych urządzeniach dokumentacja podlega w 100% recyklingowi.

 

100%

dokumentacji zniszczonej w przemysłowych urządzeniach podlega recyklingowi

Wszelkiego rodzaju odpady elektroniczne (sprzęt teleinformatyczny, elektryczny, nośniki danych), metalowe, plastikowe, drewniane, szklane inne niż niebezpieczne (inne niż komunalne) są odbierane przez specjalistyczną firmę, która posiada pozwolenie na transport, zbieranie i odzysk wszelkiego rodzaju odpadów. Kontrahent odbierający sprzęt teleinformatyczny, elektryczny i nośniki danych działa zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odpady odebrane z Banku Millennium w 2022, z wyłączeniem odpadów komunalnych oraz papieru, zostały w 78% poddane recyklingowi metodą R12. Metoda R12 polega na selekcji, demontażu przetwarzaniu i wytworzeniu odpowiednich fakcji, które następnie zostają przekazane do ponownego recyklingu R4 i odzysku metali do uprawnianych podmiotów. Niektóre urządzenia zostają zdiagnozowane i przekazane do ponownego wykorzystania w I stopniu recyklingu. Odpady papierowe podlegają recyklingowi
w 100%.

W swoich działaniach Bank stosuje się do regulacji z zakresu ochrony środowiska tj. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2022. Poz. 669 tj. z dnia 03.03.2022 r. W następstwie zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, w 2020 roku Bank został wpisany do Rejestru Bazy o Odpadach (BDO).

W 2022 roku odnotowaliśmy spadek zużycia papieru, pomimo znacznego przyrostu klientów rok do roku. Bank permanentnie ogranicza zużycie papieru poprzez dalszą digitalizację i optymalizację procesów. Kampania marketingowa zachęcająca klientów do przejścia na wyciągi elektroniczne, pozwoliła odnotować spadek wysyłki ilości wyciągów do klientów. Każdy nowy klient zachęcany jest deklaracji korzystania z wyciągu elektronicznego.

Nieznaczny przyrost zużycia kopert to efekt wysyłki dodatkowej korespondencji do klientów, informującej o zmianie stóp procentowych, wznowienia kart debetowych i kredytowych oraz większe zainteresowanie klientów kartą do konta 360°.

Spółka Millennium Leasing sp. z o.o. wspiera także ideę paperless aktywnie promując usługę eFaktury dostępną dla klientów w portalu eBOK w miejsce wysyłki papierowych faktur. Obecnie ponad 70% wszystkich faktur przekazywanych jest w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu. Jest to wzrost o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. eFaktura to  sposób wygodny i szybki z perspektywy klienta a jednocześnie bardziej przyjazny dla środowiska. Dodatkowo klienci mają możliwość zamówienia powiadomień SMS informujących o wystawionych fakturach do opłacenia.

Udostępnienie pracownikom centrali uzdatniaczy do wody oraz dystrybutorów wody w oddziałach, pozwoliło dodatkowo redukować zużycie plastiku. W 2022 roku już w 80% placówek Korporacyjnych wstawiono uzdatniacze do wody. Od kilku lat na spotkania w obiektach centrali Banku Millennium catering serwowany jest w naczyniach wielokrotnego użytku, napoje zimne wyłącznie w butelkach szklanych. W ramach akcji edukacyjnych w kawiarni Banku Millennium w Centrali promowane jest używanie kubków wielorazowych. Podczas przebudowy Centrali w Gdańsku oraz częściowej relokacji do nowej lokalizacji  wszyscy pracownicy gdańskiej centrali zostali wyposażeni w kubki porcelanowe. W oddziałach Banku, jednorazowe plastikowe kubki do wody dla klientów w pełni zastąpiono BIO kubkami papierowymi, przyjaznymi dla środowiska. Kubki te nie zawierają plastiku, są w 100% biodegradowalne i nadają się do kompostowania zgodnie z europejską normą EN13432. Kubki mogą być napełniane dwukrotnie. W oddziałach Banku wszystkie plastikowe mieszadełka do kawy zastąpiono drewnianymi mieszadełkami. Nieliczna grupa oddziałów ex-EB wymaga jeszcze dodatkowego zabezpieczenia gotówki w plastikowych kopertach bezpiecznych, ponieważ multisejfy w tych oddziałach nie są przytwierdzone do podłoża.  Pandemia Covid-19 wprowadziła na stałe na przestrzeni placówek oraz obiektów HQ, dezynfekcję rąk. Plastik znajduje się w pojemnikach i dyfuzorach z płynami do dezynfekcji. Do nielicznej grupy jednostek terenowych dostarczana jeszcze była woda w butelkach plastikowych, jednakże są to butelki ECO RPET.

Rodzaj materiałów [GRI: 301-1]
Zużycie materiałów [kg] *
Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Bank 2022/2021 [zmiana %] Przyczyny zmiany
Materiały odnawialne Papier i rolki na potrzeby operacyjne 240 355 250 141 354 994 -3,91% Przejście na autoryzację mobilną również dla operacji zlecanych w placówkach.
Koperty 76 321 75 055 116 064 1,69%
 1. Wysyłka kart pocztą:
  1. wznowienia kart debetowych i kredytowych
  2. karty dla nowych klientów (wzrost klientów o ponad 7%)
  3. większa produkcja kart 360 Stopni
 2. Wzrost ilość dodatkowej korespondencji do klientów w związku ze zmianą stop procentowych. Jednakże w obszarze wysyłki wyciągów do klientów, spadek o ok. 6%
Tektura 26 705 b.d. b.d. b.d. Nowa pozycja od 2022 – teczki Welcome Pack i kartony do relokacji
Całkowite zużycie materiałów odnawialnych [kg] 343 381 325 196 471 058 5,59%
Materiały nieodnawialne Artykuły plastikowe 14 063*** 16 073 40 911** -12,5%
 1. Plastikowe mieszadełka oraz kubeczki jednorazowe, zastąpiono papierowymi kubkami biodegradowalnymi oraz drewnianymi mieszadełkami.
 2. Spadek zakupu kopert bezpiecznych – mniejsza liczba oddziałów wymagających zabezpieczenia gotówki (brak multisejfu przytwierdzonego na stale do podłogi).
 3. Ograniczenie zakupu wody w plastikowych butelkach o 5%.
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 54 0 1 b/d Tonery do urządzeń własnych Banku: Windykacja Terenowa.

Za zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych odpowiada firma zewnętrzna.

Baterie 822 794 760 3,5% Baterie niezbędne m.in. do:
 • automatycznych podajników płynów do dezynfekcji rąk,
 • pilotów do alarmów, zamków elektronicznych
 • do pilotów klimatyzacji.
Całkowite zużycie materiałów nieodnawialnych [kg] 14 939 16 867 41 672 -11,43%
Suma zużycia materiałów odnawialnych i nieodnawialnych [kg] 358 320 342 063 512 730 4,75%
* Bez danych o użyciu materiałów pochodzących z recyklingu w składzie zakupionych produktów
** Zakup separatorów z pleksi do wszystkich oddziałów w następstwie pandemii Covid-19
*** w tym folia stretch, folia bąbelkowa i taśma pakowa z „M-ką”, co stanowi 367 kg  

Rodzaj materiałów

[GRI: 301-1]
Zużycie materiałów [kg] *
Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2022/2021 [Zmiana %]
Materiały odnawialne Papier i rolki na potrzeby operacyjne 247 534 259 608 364 592 -4,65%
Koperty 76 670 76 014 117 541 0,86%
Tektura 26 705 0 0 b.d.
Całkowite zużycie materiałów odnawialnych [kg] 350 909 335 622 482 133 4,6%
Materiały nieodnawialne Artykuły plastikowe 14 550 16 532 41 371** -12%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 54 0 1 b.d.
Baterie 829 806 785 2,85%
Całkowite zużycie materiałów nieodnawialnych [kg] 15 433 17 338 42 157 -10,93%
Suma zużycia materiałów odnawialnych i nieodnawialnych [kg] 366 342 352 960 524 290 3,79%
* Bez danych o użyciu materiałów pochodzących z recyklingu w składzie zakupionych produktów
**Zakup separatorów z pleksi do wszystkich oddziałów, w następstwie pandemii Covid-19

Rodzaj materiałów [GRI: 301-1]
Zużycie materiałów [kg]*
Inne spółki Grupy 2022 Inne spółki Grupy 2021 Inne spółki Grupy 2020 Inne spółki Grupy 2022/2021
[Zmiana %]
Materiały odnawialne Papier i rolki na potrzeby operacyjne 7 179 9 467 9 598 -24,17%
Koperty 349 959 1 477 -63,61%
Całkowite zużycie materiałów odnawialnych [kg] 7 528 10 426 11 075 -27,8%
Materiały nieodnawialne Artykuły plastikowe 487 459 459 6,1%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 0 0 0 b.d.
Baterie 6 11 25 -45,5%
Całkowite zużycie materiałów nieodnawialnych [kg] 493 470 484 4,89%
Suma zużycia materiałów odnawialnych i nieodnawialnych [kg] 8 021 10 896 11 559 -26,39%
* Bez danych o użyciu materiałów pochodzących z recyklingu w składzie zakupionych produktów

Gospodarka odpadami komunalnymi i recykling – wtórne wykorzystanie

Bank segreguje, w zależności od lokalnych regulacji, odpady na trzy do pięciu frakcji: plastik, papier, szkło, bio, zmieszane. Ponadto w pomieszczeniach biurowych centrali Banku w Warszawie ustawione są pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych. Zmieszane śmieci komunalne odbiera miasto na podstawie deklarowanej z góry miesięcznej liczby pojemników. We wszystkich lokalizacjach Banku, zarówno w oddziałach, jak i budynkach biurowych, dostępne są kosze na odpady segregowane. Ponadto w 2021 roku do 436 lokalizacji dostarczono 453 nowe zestawy do segregacji odpadów, co daje łącznie 1359 sztuk koszy. Wszystkie kosze są odpowiednio oznakowane, wraz z tabliczkami edukacyjnymi z dokładną instrukcją segregacji odpadów ułatwiającą pracownikom segregację.

Coroczna akcja zbierania elektroodpadów została zorganizowana w centralach Banku Millennium i umożliwiła pracownikom oddanie niepotrzebnych sprzętów i wyposażenia. Departament Administracji i Infrastruktury zachęcał pracowników do corocznych porządków umożliwiając wygodny sposób przekazania elektroodpadów. Akcja dotyczyła również prywatnego sprzętu i baterii. Ponadto w centralach i oddziałach zbierane są nakrętki po napojach i pojemnikach, które są następnie przekazywane na cel dobroczynny. Zebrane w 2022 roku przez pracowników Grupy Banku Millennium nakrętki zostały przekazane Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek, które sprzeda je jako surowiec wtórny, a pieniądze przekaże na: pomoc materialną osobom ubogim i niepełnosprawnym, finansowanie zakupu protez, dożywanie rodzin ubogich, finansowanie korepetycji dla dzieci z rodzin ubogich czy finansowanie paczek świątecznych dla rodzin ubogich. Zebrane w 2022 roku przez pracowników elektroodpady i baterie zostały w 100% poddane recyklingowi przez specjalistyczną firmę.

[GRI: 306-3]
Wytworzone odpady [kg]
Bank
2022
Bank
2021
Bank
2020
Odpady komunalne (dokładny podział na s. 47): 131 179 111 327 b.d.
 • niegroźne
131 179 111 327 b.d.
 • niebezpieczne
0 0 b.d.
Wytworzone odpady przekazane do wtórnego wykorzystania i recyklingu 366 416 319 462 355 643
 • niegroźne
365 681 319 055 343 534
 • niebezpieczne
735 407 12 109
Suma odpadów 497 595 430 790 343 534
 • niegroźne
496 860 430 383 343 534
 • niebezpieczne
735 407 12 109

Zbiórki odpadów od pracowników [kg] Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2022/2021 [Zmiana %] Przyczyny zmiany
Elektroodpady 232 200 250 16% Z uwagi na szeroką dostępność miejsc zbiórek, a także mniejsze obłożenie budynków spowodowane pandemią.
Zbiórka baterii 102 150 300 -32% Z uwagi szeroką dostępność miejsc zbiórek, a także mniejsze obłożenie budynków spowodowane pandemią.
Zbiórka nakrętek plastikowych 123 230 b.d. -46,52% Od 2021 r. rozpoczęliśmy zbieranie danych na temat ilości przekazywanych nakrętek.

Podobnie jak w ubiegłych latach zarządcy budynków Centrali w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie prowadzili rejestr odpadów następujących kategoriach – metal i plastik, papier i szkło, bio, zmieszane.

Odpady komunalne [kg] *
Wytworzone odpady 2022 2021
Papier 15 624 10 861
Metal i plastik 3 759 15 434
Szkło 1 524 15 600
BIO 1 082 4 212
Zmieszane 109 190 65 220
Suma całkowita 131 179 111 327
* Dane pochodzące z rejestru zarządców budynków centrali Banku Millennium – brak informacji nt. stopnia recyklingu

W 2022 roku Bank przeznaczył do ponownego wykorzystania w oddziałach Banku 314 elementów składników majątku (urządzenia oraz wyposażenie meblowe).

W 2022 roku Bank dokonał modernizacji siedziby centrali w Gdańsku. Meble z poprzedniej dotychczasowej lokalizacji nie wpisywały się w aranżację nowego obiektu Centrali oraz nie znalazły zastosowania w innych obiektach Banku, dlatego zostały zakwalifikowane do likwidacji. Aby w jak największym stopniu zminimalizować ilość odpadów powstałych z likwidacji zbędnego wyposażenia meblowego, Bank zorganizował za pośrednictwem specjalistycznej firmy wyprzedaż wyposażenia meblowego, w tym: krzeseł, szaf, biurek, kontenerów, stolików, komód, foteli, regałów. Proces oczyszczania obiektów HQ Gdańsk został podzielony na dwa etapy. Pierwszy został przeprowadzony w lipcu, a drugi zostanie rozpoczęty w styczniu 2023 r. Na platformie wyprzedażowej w lipcu umieszczono 901 elementów. Akcja została poprzedzona komunikatami w wewnętrznych kanałach Banku. Pomimo tego, że wyposażenie Centrali Gdańsk było stare i zużyte, sprzedaż cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pracownicy zakupili prawie 50% wyposażenia przeznaczonego do likwidacji. Dodatkowo z ogromnym powodzeniem zainicjowali sprzedaż sprzętu na cele charytatywne. Ostatecznie drugie życie otrzymało aż 80% wyposażenia. Tylko 20% elementów, z uwagi na ich wyeksploatowanie i uszkodzenie zostało przekazanych do recyklingu.

W 2022 roku w ramach wtórnego wykorzystania sprzętu teleinformatycznego, drugie życie otrzymało 1 799 elementów. W tym 1 145 elementów zostało sprzedanych, a 654 elementów zostało przekazanych do instytucji pożytku publicznego.

[GRI: 306-4]
Wytworzone odpady przekazane do wtórnego wykorzystania i recyklingu

(łącznie z odpadami niebezpiecznymi wyszczególnionymi w odrębnej tabeli)
Wytworzone odpady [kg] Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Bank 2022/2021 Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny i urządzenia * 25 058 52 286 47 903 -52% Spadek to efekt:
 • wprowadzenia Programu „Odsprzedaży komputerów pracownikom Banku”
 • przekazywania sprzętu komputerowego w ramach akcji charytatywnych
 • zakończony na koniec 2021 proces clean-up związany z fuzją z Eurobankiem (wymiana sprzętu)
Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne
(w tym freony) **
557 71 5 181
Papier * 329 040 258 754 272 316 27% Digitalizacja dokumentacji w ramach przebudowy obiektów HQ i oddziałów

Większa ilość pudeł z Archiwum Zewnętrznego który okres przechowywania minął w 2022, przekazanych do zniszczenia.

Odpady metalowe, aluminium i kable * 9 467 1 884 9 998 505% Likwidacja multisejfów po ex-EB (ponad 100 szt.) oraz szaf krosowniczych do urządzeń sieciowych i serwerów
Artykuły plastikowe * 269 51 4 715 427% Elementy plastikowe z likwidowanych urządzeń i sprzętu teleinformatycznego
Szkło * 6 0 828 100% Odbiór zgłoszonego przez oddziały zbędnego wyposażenia i innych elementów
Wyposażenie meblowe * 940 5 494 7 160 -82% Efekt przeprowadzonej akcji wyprzedaży wyposażenia meblowego pracownikom Banku z HQ Gdańsk („Daj drugie życie meblom”)
Baterie i akumulatory ołowiowe ** 178 336 6 928 -46% Odbiór zgłoszonego przez oddziały zbędnego wyposażenia i innych elementów
Odpadowy toner drukarski * 662 586 614 13% Odbiór zgłoszonego przez oddziały zbędnego wyposażenia i innych elementów
Opakowania z tektury * 239 b.d. b.d. b.d. Nowa rodzaj odpadu w raportowaniu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów * 0 0 0 b.d. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów w związku z przebudową placówek przekazana usługodawcom, którzy raportują bezpośrednio do BDO
Suma wytworzonych odpadów [kg] 366 416 319 462 355 643
Odpady poddane recyklingowi [%] *** 97% 97% 96%
* odpady zaklasyfikowane jako niegroźne, zgodnie z klasyfikacją Kodów Odpadów wskazaną w Ustawie o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 z poźn. zmianami DZ.U.2022 poz. 699
** odpady zaklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z klasyfikacją Kodów Odpadów wskazaną w Ustawie o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 z poźn. zmianami DZ.U.2022 poz. 699
*** odsetek odpadów zawartych w tabeli, łącznie z papierem, poddawany dalszemu recyklingowi w zakładach przetwarzania, (odpady niezdatne do recyklingu zostały zutylizowane w specjalistycznym zakładzie)

ODPADY NIEBEZPIECZNE wg klasyfikacji Kodów Odpadów wg
Ustawy o Odpadach z 14 grudnia 2012 z późn. Zmianami Dz.U. 2022 poz. 699
Wytworzone odpady [kg] Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020
Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, w tym freony, HCFC, HFC 557 71 5 181
Baterie i akumulatory ołowiowe 178 336 6 928
Suma odpadów 735 407 12 109

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców m.in. poprzez:

 • Stosowanie energooszczędnego oświetlenia w centrali i oddziałach oraz automatycznych systemów ograniczania zużycia energii i wody w budynku centrali w Warszawie, który posiada ekologiczny certyfikat BREEAM (poziom Very Good) a we Wrocławiu LEED Gold; Dodatkowo we Wrocławiu zamontowany jest system Dali (Digital Addressable Lightning Interface), który obniża koszty eksploatacyjne oraz zwiększa komfort pracy. Zastosowano zarówno czujniki podaży światła dziennego, jak i czujniki obecności na całej powierzchni, co znacząco przyczynia się do efektywności energetycznej.
 • Mając na uwadze trudności na rynku energii, a także podkreślając zaangażowanie na rzecz ludzi, środowiska i społeczeństwa Bank Millennium wprowadza dodatkowe działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Zdecydował o wyłączeniu tablic świetlnych oraz ekranów ogłoszeniowych w centralach i swoich oddziałach na terenie całego kraju po godzinach pracy placówek. Akcja była szeroko promowana w mediach w tym mediach społecznościowych (film, artykuły).
 • W celu ograniczenia zużycia paliw, Grupa Banku Millennium wymienił wszystkie samochody benzynowe floty na modele benzynowe hybrydowe, natomiast leasingowane samochody z silnikiem diesel są zastępowane hybrydami benzynowymi. Przy korzystaniu z podróży służbowych preferowane są niskoemisyjne środki transportu (kolej) oraz stosowane limity związane z użyciem transportu samolotami.

Metodologia obliczeń rocznego zużycia mediów

Obliczenia wartości rocznego zużycia mediów oparte są na danych kosztowych oraz ilościowych (wyrażonych w jednostkach fizycznych), dotyczących zużycia danego medium. Metoda polega na spójnym połączeniu znanych danych ilościowych i obliczonych na postawie odpowiednich kosztów. Dane kosztowe pomniejszone o te wartości, dla których znane są zużycia (wyrażone w jednostkach fizycznych) służą do wyznaczenia zużycia mediów, które nie są znane bezpośrednio. Używane w tej części obliczeń są średnie ceny poszczególnych mediów, wyznaczane na podstawie próbki faktur wybranych dla każdego medium. Przypisanie zużyć do Banku Millennium i Grupy BM następuje na podstawie znanych wielkości związanych ze strukturą Grupy.

[GRI: 302-1]
Zużycie energii
Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Bank 2022/ 2021 Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2022/ 2021 Przyczyny zmiany
Energia elektryczna zakupiona [GJ] 72 323 76 979 83 621 -6,05% 80 112 87 265 94 936 -8,2% 1.
Energia elektryczna pochodzącą z OZE * 100% 68% b.d. 47% 100% 68% b.d. 47% 2.
Energia cieplna zakupiona [GJ] 76 147 85 913 102 763 -11,37% 80 174 92 029 115 969 -12,88% 3.
Gaz ziemny [GJ] 6 013 6 435 6 821 -6,56% 6 331 6 921 7 897 -8,52% 4.
Olej opałowy [GJ] 412 334 240 23,35% 553 423 291 30,73% 5.
Suma energii zużytej do celów grzewczych [GJ] 82 572 92 682 109 824 -10,91% 87 059 99 373 124 157 -12,39%
Benzyna [GJ] ** 20 777 16 302 14 109 27,45% 23 848 19 188 18 070 24,29%
Olej napędowy [GJ] ** 3 782 8 037 10 403 -52,94% 4 446 8 868 10 823 -49,86%
LPG [GJ] ** 3 117 3 882 3 376 -19,71% 3 117 3 890 3 376 -19,87%
Suma energii zużytej do celów transportowych [GJ] 27 676 28 221 27 888 -1,93% 31 410 31 946 32 269 -1,68%
Łączne zużycie energii [GJ] 182 571 197 882 221 333 -7,74% 198 581 218 584 251 362 -9,15%
* Opis metody obliczeń znajduje się na s. 71
** Wartości wyrażone w litrach znajdują się w tabeli poniżej
1. Optymalizacja liczby oddziałów i budynków własnych, redukcja liczby budynków centrali we Wrocławiu (z 4 budynków Bank przeprowadził się do jednego nowego listopadzie 2021), a także optymalizacja HQ Gdańsk, wprowadzenie optymalizacji urządzeń technicznych, a także wpływ pandemii i mniejszego obłożenia budynków biurowych.
2. Bank zakupił gwarancje pochodzenia energii elektrycznej, której przypisuje się zerowy współczynnik emisyjności (11 GWh Energa i 21 GWh Orlen)
3. Spadek wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów, a także zamknięcie 3 budynków centrali we Wrocławiu i częściowe wyłączenie budynków modernizowanych w Gdańsku.
4. Podobnie jak w odniesieniu do energii cieplnej
5. Wzrost wynika z zakupu oleju opałowego jako uzupełnienia zapasów.

Zużycie paliw Bank
2022
Bank
2021
Bank
2020
Bank
2022/2021 [%]
Paliwo Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG
Zużycie paliwa [litr] 627 440 105 655 113 601 487 974 209 588 151 133 422 327 271 300 131 415 28,58 -49,59 -24,83

Zużycie paliw Grupa
2022
Grupa
2021
Grupa
2020
Grupa
2022/2021 [%]
Paliwo Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG
Zużycie paliwa [litr] 720 167 124 194 113 601 574 344 231 267 151 415 540 896 282 251 131 415 25,39 -46,3 -24,97

[GRI: 303-5] Zużycie wody* Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Bank 2022/ 2021 Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa
2020
Grupa 2022/ 2021 Przyczyny zmiany
Woda [m³] 73 838 66 146 93 391 11,63% 77 676 70 739 101 898 9,81% Zużycie wody ściśle zależy od liczby pracowników przebywających w biurach, zatem mniejsze zużycie w roku 2021 związane było z pandemią i praca zdalna, czasowym wyłączeniem oddziałów z obsługi, a także spadkiem liczby oddziałów i budynków biurowych. W roku 2022 realizowano model pracy hybrydowej, co skutkowało zwiększoną obecnością pracowników w biurze.
* brak konsumpcji wody na obszarach zagrożonych suszą (ang. water stressed areas)

Spadek zużycia paliwa diesel wynika z zakończenia w 2022 roku podobnie jak w roku 2021, wielu kontraktów na samochody z silnikiem Diesla, przejętych w wyniku fuzji z Euro Bankiem. Wzrost poziomu zużycia benzyny jest z kolei spowodowany znacznym ożywieniem w 2022 roku w użyciu samochodów służbowych, które z powodu pandemii znacznie spadło w 2020 roku oraz tym, że flota wymieniana jest na samochody hybrydowe benzynowe (100% samochodów benzynowych to obecnie hybrydy).

Racjonalizacja podróży służbowych wynika z ograniczeń związanych z narzuconymi przez Bank rodzajami środków transportu i ścieżką akceptacji w sytuacji skorzystania z wyższego standardu transportu. Pracownicy mogą korzystać z PKP, PKS i BUS. Co do procesu zamówień biletów kolejowych i lotniczych, Bank korzysta ze wsparcia firmy zewnętrznej, z którą ma podpisaną umowę w zakresie obsługi podróży służbowych. W przypadku podróży samolotem i samochodem prywatnym wymagana jest zgoda Członka Zarządu. Dodatkowo w ramach modernizacji centrali bankowych w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku do organizowania spotkań i szkoleń wykorzystywane są urządzenia multimedialne i aplikacje internetowe (platforma szkoleniowa e-learning, MSTeams, Skype), co przekłada się na mniejszą ilość podróży służbowych, która w okresie postpandemicznym miałaby znacznie wyższy wzrost niż ten, który został zarejestrowany.

Podróże służbowe Bank [km] * 2022 2021 2020 2022/2021
Lotnicze ** 485 104 302 402 393 922 60,42%
Taksówki 15 097 991 1 943 1 423%
Kolejowe ** 1 693 785 725 916 1 105 957 133%
Autokarowe 44 843,5 8 649 208 455 418,48%
Samochód prywatny 42 548 53 248 48 963 -20,1%
* dane dla Banku Millennium, Spółki nie prowadzą rejestru przejechanych km
** dane za rok 2020 zostały zaktualizowane zgodnie z zastosowaną nową metodologią – opis na s. 74-75

Liczba podróży służbowych w 2022 roku wzrosła w okresie postpandemicznym jednak nie osiągnęła maksimum z lat poprzednich. Natomiast w dalszym ciągu w znaczący sposób ograniczone były szkolenia wyjazdowe, które w większości przypadków odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Spółki realizują podróże służbowe we własnym zakresie.

Działania proekologiczne

Grupa Banku Millennium prowadzi szereg działań, które mają na celu optymalizację zużycia energii, wody, paliw oraz zakupionych materiałów.

Działanie Opis
Ograniczenie zużycia plastiku
 • Upowszechnienie płatności za pomocą wirtualnej karty, płatności mobilnych BLIK oraz płatności zbliżeniowych BLIK w aplikacji mobilnej przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na karty plastikowe;
 • Możliwość tymczasowej blokady karty – klient, który przypuszcza, że zgubił kartę, zanim ją zastrzeże na stałe, może zablokować ją tymczasowo do czasu jej odnalezienia, dzięki czemu nie trzeba wyrabiać nowej;
 • W centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody – nie ma konieczności zakupu wody butelkowanej;
 • Na podstawie średniej liczby wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku.
Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami
 • Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie liczby zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).
 • Urządzenia oraz wyposażenie z zamykanych lub przebudowywanych oddziałów są przekazywane do wykorzystania w innych placówkach. W 2022 roku Bank przeznaczył do ponownego wykorzystania w oddziałach Banku 314 elementów składników majątku (urządzenia oraz wyposażenie meblowe).
Zero Waste – drugie życie mebli
 • Bank zorganizował za pośrednictwem specjalistycznej firmy wyprzedaż wyposażenia meblowego, w tym: krzeseł, szaf, biurek, kontenerów, stolików, komód, foteli, regałów. W procesie oczyszczania obiektów HQ Gdańsk w lipcu 2022 umieszczono na platformie wyprzedażowej 901 elementów. Akcja została poprzedzona komunikatami w wewnętrznych kanałach Banku. Pomimo tego, że wyposażenie Centrali Gdańsk było długo eksploatowane, sprzedaż cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pracownicy zakupili prawie 50% wyposażenia przeznaczonego do likwidacji. Dodatkowo z ogromnym powodzeniem zainicjowali sprzedaż sprzętu na cele charytatywne i drugie życie otrzymało aż 80% wyposażenia. Tylko 20% elementów, z uwagi na ich wyeksploatowanie i uszkodzenie zostało przekazanych do recyklingu.
Narzędzia IT
 • System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia materiałów i wyposażenia biurowego pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.
Recycling – przekazanie sprawnych komputerów potrzebującym W 2022 r. Bank kontynuował prace związane z przekazywanie sprzętu komputerowego na rzecz szkół, przedszkoli i innych instytucji oświatowych. Z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą w bieżącym roku, objęliśmy naszą pomocą również obywateli Ukrainy i ich dzieci. Łącznie od stycznia 2022 r. zostało przekazanych 639 sztuk sprzętu z czego 85 sztuk przekazano bezpośrednio na Ukrainę, w ramach inicjatyw pracowników banku.

Działanie Opis
Ograniczenie wydruku dokumentów
 • W oddziałach księgowania transakcji wewnętrznych zapisywane są w systemie – nie ma konieczności ich wydruku.
 • Ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • Zautomatyzowany proces rozliczeń bankomatów eliminuje konieczność drukowania dokumentów z tym związanych;
 • Monitoring liczby wydruków – do jednostek generujących najwyższe poziomy wydruków przesyłane są raporty, co umożliwia podjęcie działań redukcyjnych;
 • Wydruk na drukarkach firmowych możliwy jest dopiero po zalogowaniu pracownika do konkretnego urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom.
 • Millennium Leasing planuje aktywną promocję serwisu eBOK, w tym nowych funkcjonalności (składania wniosków, modułu dokumentów) oraz dostępu do e-faktury, w kampaniach online (w tym w kanałach własnych, social mediach). Obsługa jak największej liczby spraw w formie online może znacząco wpłynąć na redukcję ilości wykorzystanego papieru oraz śladu węglowego.
Otwarcie konta online przy pomocy selfie lub z wykorzystaniem otwartej bankowości
 • Bank udostępnia możliwość otwarcia konta online z wykorzystaniem selfie lub z potwierdzeniem tożsamości poprzez logowanie do konta w innym banku. Oba procesy są w pełni zdalne i nie wymagają drukowania żadnych dokumentów. W 2022 proces otwierania konta za pomocą selfie został usprawniony i przeniesiony bezpośrednio do aplikacji mobilnej.
Zakup biletów w aplikacji mobilnej
 • Klienci Banku mogą w aplikacji kupować bilety na komunikację miejską, bilety parkingowe, autostradowe oraz bilety do kin Helios. Bilety są dostępne w aplikacji i nie ma konieczności ich drukowania, ani korzystania z papierowych biletów.
Digitalizacja kredytów hipotecznych
 • Bank od kilkunastu lat działa w obszarze usprawnienia procesu wnioskowania i obsługi kredytów hipotecznych. Klient wnioskujący o kredyt może śledzić online status swojego wniosku, może zatwierdzić wniosek przez SMS, a także skorzystać z e-operatu, czyli elektronicznego dokumentu z wyceną nieruchomości. Klienci z uruchomionym kredytem mogą zdalnie zarządzać swoim kredytem w Millenecie oraz załączyć skany polisy ubezpieczeniowej bez potrzeby dostarczania papierowych dokumentów.
Autoryzacja mobilna dostępna w placówkach
 • Bank umożliwia potwierdzanie części transakcji zlecanych w placówkach za pomocą autoryzacji mobilnej. Przed wdrożeniem usługi wszystkie transakcje realizowane w oddziale były potwierdzane podpisem na potwierdzeniu transakcji wydrukowanym przez pracownika Banku. Obecnie w placówce klient z aktywną autoryzacją mobilną zatwierdzi część transakcji w aplikacji banku. Usługa jest stale poszerzana o kolejne dyspozycje.
Zakładanie i obsługa w kanałach zdalnych produktów inwestycyjnych
 • Klienci Banku Millennium mogą inwestować oszczędności z poziomu komputera, tabletu lub telefonu. Klienci mogą również wypełnić online ankietę MiFID. Dostęp do produktów inwestycyjnych w systemie Millenet oraz poprzez aplikację mobilną zmniejsza ilość dokumentów drukowanych w placówkach Banku. Niektóre dyspozycje na funduszach zlecane w oddziale klienci mogą wygodnie potwierdzać w aplikacji mobilnej, bez konieczności podpisywania papierowych dokumentów.
Elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych
 • Dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • Przetwarzanie dokumentacji klientów (np. wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów.
Działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości wydruków dla klientów
 • Elektroniczny obieg dokumentów przez Millenet dla Przedsiębiorstw – rozwiązanie umożliwia przekazywanie i odbieranie dokumentów cyfrowych oraz zawieranie umów przy użyciu podpisu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu można zrezygnować z drukowania dokumentów do podpisu;
 • Część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku oraz bankowości internetowej. Poprzez bankowość internetową klient jest np. informowany o zmianach w warunkach świadczenia usług (trwały nośnik);
 • Uproszczenie języka w dokumentacji dla klientów, konsolidowanie dokumentów (kilka dyspozycji w jednym dokumencie, kilka umów w jednym wzorcu);
 • Dostęp do e-administracji – składanie wniosków urzędowych jest możliwe przez bankowość elektroniczną, co ogranicza zużycie papieru (wnioski z programu Rodzina 500+, Dobry Start 300+, RKO, dofinansowanie do żłobka, logowanie do platformy PUE ZUS, zakładanie Profilu Zaufanego, Millennium ID);
 • Możliwość płatności za przejazd autostradą, kupowania biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych poprzez aplikację mobilną;
 • Wyciągi elektroniczne – dla każdego nowego klienta zawierającego umowę na usługi i produkty bankowe, wyciąg elektroniczny ustawiany jest domyślnie. Na życzenie klienta opcja ta jest wyłączana. Bank prowadzi aktywne kampanie promujące wykorzystanie wyciągów elektronicznych;
 • Bank prowadzi aktywnie kampanie promujące korzystanie z wyciągów elektronicznych;
 • Elektroniczny proces wnioskowania o produkty: otwarcie kolejnego rachunku bankowego, wypłaty gotówkowe, wniosek o udzielenie pożyczki, założenie lokaty itp.;
 • Płatności zbliżeniowe telefonem wraz z możliwością wirtualizacji plastikowych kart, płatności zbliżeniowe BLIK oraz promowanie płatności bezgotówkowych;
 • Zakup produktów ubezpieczeniowych również w kanałach zdalnych, gdzie w wygodny i intuicyjny sposób można nabyć ubezpieczenie w pełni online bez konieczności zastosowania papierowych wersji dokumentacji;
 • Przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny istnieje możliwość bezpośredniego podłączania skanów dokumentów do systemu przez pracowników banku lub mogą one być pobierane z rejestrów publicznych oraz wyciągów z ROR klientów generowanych on-line. Klient może dostarczyć niektóre dokumenty także w formie elektroniczne do pracownika banku np. wyciąg z ROR;
 • Klienci z kredytem hipotecznym mogą załączać skany lub zdjęcia polisy ubezpieczeniowej w kanałach zdalnych, bez konieczności dostarczania papierowych dokumentów;
 • Dzięki platformie zakupowej goodie uruchomionej przez Bank Millennium istnieje możliwość przeglądania online ofert oraz elektronicznych gazetek sklepów zamiast ich papierowych odpowiedników;
 • Moduł finansowania handlu on-line – rozwiązanie dla klientów korporacyjnych umożliwiające przesyłanie elektronicznych zleceń i zdalną korespondencję z Bankiem;
 • E-gwarancja dla klientów biznesowych – to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego dwóch pełnomocników Banku;
 • W Millennium TFI potwierdzenia transakcji mogą być przesyłane do klienta drogą elektroniczną. Klient ma możliwość wskazania adresu e-mail do otrzymywania elektronicznych potwierdzeń transakcji;
 • Dystrybutorzy, z którymi TFI posiada podpisane umowy dystrybucyjne oferują możliwość nabywania jednostek uczestnictwa funduszy przez internet (formularz nabycia dla klienta jest wersji elektronicznej);
 • Millennium Leasing sp. z o.o. umożliwia dostęp do elektronicznego Biura Obsługi Klienta na platformie Millenet, w ramach którego klienci mogą m.in. skorzystać z faktur elektronicznych (w ciągu 2022 roku udział klientów korzystających z tego rozwiązania wzrósł z 76% do 85%) oraz ustawienia powiadomień SMS informujących o wystawionej nowej fakturze, zbliżającym się terminie wymagalności i przekroczonym terminie spłaty, a od 2022 roku mają również możliwość zlecania dyspozycji dzięki specjalnym formularzom leasingowym;
 • Jedną z kluczowych inicjatyw spółki Millennium Leasing sp. z o.o. jest popularyzacja wprowadzonego w 2020 r. e-podpisu jako formy podpisywania umów leasingu (w ciągu 2022 roku spółka podpisała w ten sposób niemal 2 600 umów, co stanowiło 18% łącznej liczby zawartych umów i 33% spośród umów, dla których została stworzona taka możliwość).
Sprzedaż produktów przez kanały zdalne
 • Klienci detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe za pośrednictwem kanałów zdalnych.
 • W 2022 Bank udostępnił na stronie internetowej wniosek o pożyczkę dla osób, które dotychczas nie były klientami, a także wniosek w kanałach elektronicznych o kredyt gotówkowy dla firm;
 • Od maja 2022 roku klienci Banku mogą kupić w aplikacji mobilnej i Millenecie kody do usług online oraz karty podarunkowe. Kody doładowujące są dostępne w aplikacji, wystarczy wpisać kod na stronie sklepu czy dostawcy usługi, nie trzeba ich drukować.
 • Klienci korporacyjni mogą złożyć wniosek o kartę płatniczą lub otworzyć kolejne konto przez system bankowości internetowej. Klienci wnioskujący o kredyt mogą przekazać potrzebną dokumentację w postaci elektronicznej.

 

Udział kanałów elektronicznych w sprzedaży najważniejszych produktów

Konta osobiste Pożyczki gotówkowe Lokaty terminowe
33% 80% 93%

 

Wzrost liczby klientów korzystających z usług online

2022 2021 2020 Zmiana 2022/2021
Wszyscy klienci z dostępem do bankowości elektronicznej 4 029 156 3 489 972 3 230 769 +15,4%
Aktywni użytkownicy bankowości elektronicznej 2 519 181 2 263 233 2 052 806 +11,3%
Klienci aktywnie korzystający z bankowości mobilnej 2 240 077 1 920 883 1 658 554 +16,6%
Klienci korzystający z Autoryzacji Mobilnej 2 427 184 1 995 707 1 394 169 +21,6%
Klienci korzystający z wyciągów on-line 3 054 970 2 807 904 2 643 960 +8,8%
Klienci z dostępem do e-administracji 1 133 697 1 058 813 664 695 +7,1%
Klienci korzystający z płatności zbliżeniowych (zarejestrowani) 1 065 749 811 267 580 720 +31,4%

Działanie Opis
Energooszczędne budynki centrali Banku w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku
 • Budynki Centrali HQ w Warszawie posiadają certyfikat BREEAM, we Wrocławiu LEED GOLD a dla budynku Centrali w Gdańsku po modernizacji rozpoczęliśmy już procedurę certyfikacji.
 • W ramach zrealizowanej inwestycji w Gdańsku Al. Grunwaldzka 19/23 rekultywacji poddano otaczające tereny otaczające budynek, nasadzono nową roślinność (627szt.), pielęgnacji poddano istniejące nasadzenia roślinne. Istniejący Zielony Skwer wraz z starodrzewem poddano gruntownej pielęgnacji zainstalowano ławki, na których mogą odpoczywać pracownicy Banku.
 • W centrali Banku zlokalizowanych w Warszawie oraz Wrocławiu zainstalowane są inteligentne systemy sterowania instalacjami budynkowymi (BMS), które wspierają nasze działania polegające na optymalizacji zużycia mediów.
 • W lokalizacji Gdansk, ul. Grunwaldzka19 zainstalowano pierwszą instalację fotowoltaiczną 25,3kwp 69 modułów
 • Wszystkie nasze biura centrali posiadają oświetlenie LED, łącznie wymieniono prawie 14 000 opraw w starej technologii jarzeniowej na najnowszą technologię (łącznie budynki centrali w Gdański, Warszawie i Wrocławiu) i w ten sposób ograniczono zużycie energii na oświetlenie o 54%.
 • W nowych centralach w Gdańsku i we Wrocławiu zastosowano oświetlenie typu LED w systemie DALI z czujnikami ruchu oraz z czujnikami natężenia oświetlenia uwzględniającymi podaż światła dziennego. Poprawa jakości oświetlenia w biurach miała ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i efektywność pracy pracowników.
Ograniczenie czasu pracy urządzeń technicznych
 • W roku 2022 postępowała dalsza optymalizacja czasu pracy instalacji budynkowych. W tym celu zostały zmienione nastawy i parametry techniczne takich urządzeń jak: czas pracy oświetlenia biurowego, czas pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zmiany nastaw temperatury w poszczególnych obszarach. Dzięki tym optymalizacjom udało się zminimalizować zużycia energii elektrycznej w centralach Banku.
Oszczędność energii w oddziałach
 • We wszystkich oddziałach wymieniono banery reklamowe z tradycyjnymi źródłami światła na energooszczędne LED.
 • Sterowanie czasowe świeceniem banerów reklamowych przy zastosowaniu zegarów astronomicznych.
 • Konsekwentnie zwiększamy liczbę oddziałów z oświetleniem typu LED. Na koniec 2022 roku działały 165 oddziały z oświetleniem LED. We wszystkich modernizowanych Centrach Korporacyjnych standardem jest oświetlenie LEDowe, które w 2021 zostało zainstalowane w 4 lokalizacjach biurowych oraz dodatkowo w Krakowie w roku 2022.
 • Akcja z ograniczeniem czasu reklam ON – artykuł świat millennium
 • We wszystkich placówkach wprowadzono ograniczenie pracy klimatyzacji poprzez zainstalowanie zegarów regulujących czas pracy jednostek klimatyzacji.
 • W związku ze zmienionymi godzinami otwarcia placówek, ograniczono czas pracy urządzeń oraz oświetlenia placówek oraz budynków własnych.
Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii
 • W centralach Banku klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę 21 stopni Celsjusza i nie działa poza godzinami pracy;
 • Podczas wizyt Ekspertów w oddziałach Banku jest prowadzona akcja promująca świadome użytkowanie klimatyzacji w kontekście zużycia prądu oraz ochrony środowiska.
 • Wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • W roku 2022 przebudowano kolejne piętra w centrali Banku w Warszawie. We wszystkich toaletach oraz małych kuchenkach zainstalowano sensory obecności – oświetlenie jest wyłączane automatycznie, jeśli nie przebywają w nim osoby. W nowych i przebudowanych przestrzeniach biurowych zamontowany został nowoczesny system oświetlenia z czujnikami obecności oraz z czujnikami natężenia oświetlenia w częściach open space wykorzystujący podaż światła dziennego. System ma na celu znacząco ograniczyć zużycie mediów w stosunku do starego typu oświetlenia.
Kontrola zużycia mediów
 • Odbywa się na bieżąco, na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest, czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji. W roku 2022 została przeprowadzona dodatkowa akcja edukacyjna dla pracowników sieci oddziałów dotycząca powierzchni socjalnych – wszędzie tam, gdzie nie ma jeszcze czujników oświetlenia i klimatyzacji. Akcja zachęcała pracowników do racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.
Skrócenie czasu pracy firm sprzątających
 • W poprzednich latach firmy pracowały w reżimie 20.00 – 4.00 rano. Wymagało to włączenia w tych godzinach oświetlenia, co skutkowało wyższym jego zużyciem. W 2020 r. firmy pracują w godzinach 17.00 – 22.00. Oświetlenie jest wyłączane po godzinie 22.00.
Optymalizacja zużycia wody (oddziały i centrala)
 • W 2020 roku w 14 budynkach własnych Bank zainstalował 173 nowoczesne perlatory, specjalne nakładki na krany zwiększające optycznie strumień wody poprzez napowietrzenie. Perlator pozwala na oszczędzenie zużycia wody od 15% do 25%.
 • We wszystkich budynkach centrali od 2022 roku zostały zainstalowane perlatory co pozwoliło na wygenerowanie oszczędności w zużyciu wody rzędu 15%
 • W centralach zamontowane są dystrybutory wody ciepłej i zimnej, co zachęca pracowników biurowych do korzystania z dystrybutorów zamiast kupowania wody butelkowej. Wpływa to na ograniczenie odpadów – w tym plastiku.
Infrastruktura wspierająca cele ESG
 • (Prysznice, ładowarki, parkingi dla rowerów, tereny zielone – Gdańsk i Warszawa) Promując ekologiczne działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2 Bank zachęca pracowników do korzystania z rowerów zamiast użytkowania komunikacji publicznej oraz używania samochodów. Bank w każdej lokalizacji Centrali Banku wybudował parkingi dla rowerzystów wraz zapleczem sanitarnym
 • Bank zapewniając paczkomat w Centrali w Warszawie promuje zmniejszenie emisji CO2, gdyż pracownik nie musi używać samochodu. Jeden paczkomat redukuje ok. 14 000kg CO2

[GRI: 302-4]
Oszczędność energii w lokalizacjach Banku
2022*** 2021 2020
PLACÓWKI DETALICZNE (bez punktów Millennium Mini)
Lokalizacje z banerami z oświetleniem LED 381
100%
417
100%
456
100%
Lokalizacje z włączanymi panelami 381
100%
409
98%
409
90%
Energooszczędne źródła światła w oddziałach (oświetlenie LED) 169
44,3%
153
36,5%
117
26%
PLACÓWKI BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW*
Lokalizacje z banerami z oświetleniem LED 5
100%
8
100%
7
100%
Lokalizacje z wyłączanymi panelami 5
100%
8
100%
7
100%
Energooszczędne źródła światła w lokalizacjach (oświetlenie LED) 4
80%
4
50%
1
14%
CENTRALE BANKU MILLENNIUM**
Lokalizacje z banerami z oświetleniem LED 3
100%
3
100%
3
100%
Energooszczędne źródła światła w lokalizacjach (oświetlenie LED) 3
100%
2
66%
1
33%
* Placówki bankowości przedsiębiorstw z wyłączeniem lokalizacji pod tym samym adresem co lokalizacje Centrali bądź placówki detaliczne.
** Centrale Banku Millennium rozumiane w kategorii lokalizacji miasta, a nie poszczególnych budynków z uwagi na rozproszoną strukturę.
*** Od Q3 2022 w oddziałach zostały wprowadzone nowe zasady włączania reklam. Banery są włączane o 15.30 i wyłączane wraz zamknięciem placówki

Działanie Opis
Samochody hybrydowe
 • Samochody z floty Banku są sukcesywnie wymieniane na modele hybrydowe. Na przełomie 2022 i 2023 roku Bank planuje wymienić pozostałe samochody na nowe z napędem hybrydowym, co przełoży się na jeszcze większe zmniejszenie emisji spalin do środowiska.
Ograniczenie liczby podróży służbowych
 • W celu minimalizowania liczby podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje.
Ładowarki do samochodów i hulajnóg elektrycznych
 • Bank aktywnie wspiera proekologiczny styl życia w swoich inwestycjach w infrastrukturę – w 2021 roku uruchomione zostały stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz rowerów i hulajnóg w centrali Banku w Warszawie dla pracowników oraz klientów Banku. W roku 2022 zostały zainstalowane kolejne ładowarki do samochodów elektrycznych na powierzchni parkingu w HQ Warszawa i Gdańsk.

Wyniki wyszukiwania