Emisje gazów cieplarnianych

Od ponad dekady bank monitoruje i publikuje dane dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla.

W obecnej strategii biznesowej Bank zadeklarował redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 50% w 2022 roku w porównaniu do 2020 roku (w podejściu market-based) – cel ten został osiągnięty, a także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2027 roku w zakresie 1 i 2 oraz do 2050 roku w zakresie 3. Poniżej zaprezentowane zostały informacje nt. wielkości emisji w roku 2022 (w porównaniu do 2020 i 2021) oraz informacje dotyczące metodyki obliczeniowej.

Ślad węglowy [GRI: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4]

Emisje GHG w zakresie 1, 2, 3 w tonach CO2e dla Banku Millennium

Zakres emisji GHG Kategoria emisji Wielkość emisji [Mg CO2e] Zmiana wielkości emisji
2022 2021 2020 2022/2021 2022/2020
Zakres 1 Spalanie w źródłach mobilnych 1 803 1 832 1 840 -1,6% -2,0%
Spalanie w źródłach stacjonarnych 363 390 405 -6,9% -10,4%
Suma: Zakres 1 2 166 2 222 2 245 -2,5% -3,6%
Zakres 2 Zakup ciepła 7 769 8 291 9 917 -6,3% -21,7%
Zakup energii elektrycznej (location-based) 14 224 14 496 16 820 -1,9% -15,4%
Zakup energii elektrycznej (market-based) 0 4 677 11 517 -100% -100%
Suma: Zakres 2 (location-based) 21 993 22 786 26 737 -3,5% -17,7%
Suma: Zakres 2 (market-based) 7 769 12 968 21 434 -40,1% -63,8%
Zakres 3 Kat. 1 Zakupione produkty i usługi* 746
Kat. 2 Dobra kapitałowe* 424
Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (location-based) 4 209 4 376 3 120 -3,8% +34,9%
Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (market-based) 768 1 902 3 120 -59,6% -75,4%
Kat. 5 Odpady powstające w trakcie działalności* 48
Kat. 6 Podróże służbowe 161 91 127 +76,9% +26,8%
Suma: Zakres 3 (location-based) 4 370 4 467 3 247 -2,2% +34,6%
Suma: Zakres 3 (market-based) 929 1 993 3 247 -53,4% -71,4%
Suma: Zakres 3 (location-based)* 5 588
Suma: Zakres 3 (market-based)* 2 147
Suma: Zakres 1, 2 (location-based), 3 28 528 29 476 32 230 -3,2% -11,5%
Suma: Zakres 1, 2 (market-based), 3 10 864 17 183 26 927 -36,8% -59,7%
Suma: Zakres 1, 2 (location-based), 3* 29 746
Suma: Zakres 1, 2 (market-based), 3* 12 082
* Kategorie uwzględniane w obliczeniach emisji od 2022

Wielkość całkowitej emisji GHG (market-based) wygenerowanej przez Bank Millennium w 2022 roku wyniosła 12 082 Mg CO2e, przy rozszerzeniu zakresu obliczeń dla zakresu 3 o nowe kategorie: zakupione produkty i usługi, dobra kapitałowe oraz odpady powstające w trakcie działalności. Kategorie te zostały wybrane na podstawie przeprowadzonej analizy istotności
z uwzględnieniem kryterium dostępności danych. Przy analogicznym zakresie obliczeń jak w roku bazowym 2020, emisja za rok 2022 wynosiła 10 864 Mg CO2e (market-based) i była o 59,7% niższa niż w roku 2020.

W 2022 roku emisje bezpośrednie generowane przez Bank Millennium w zakresie 1 wynosiły 2 166 Mg CO2e, z czego 83,2% pochodziło ze spalania w źródłach mobilnych, a 16,8% ze spalania w źródłach stacjonarnych. W roku 2022 emisje pośrednie w zakresie 2 (location-based) wyniosły 21 993 Mg CO2e, z czego 64,7% było związane z zużyciem zakupionej energii elektrycznej, a 35,3% zakupionej energii cieplnej. W 2022 roku emisje pośrednie w zakresie 2 (market-based) wyniosły 0 Mg CO2e z uwagi na to, że zostały zakupione Gwarancje Pochodzenia Energii pokrywające zużycie o wielkości 32 504 MWh. W związku z zużyciem zakupionej energii cieplnej wyemitowano 7 769 Mg CO2e.

Ślad węglowy Banku Millennium w 2022 roku
(market-based)

Ślad węglowy Banku Millennium w 2022 roku
(location-based)

W 2022 roku po raz pierwszy zostały obliczone emisje związane z wytwarzaniem zakupionych produktów i usług, dóbr kapitałowych oraz z zagospodarowaniem odpadów generowanych w ramach działalności. W 2022 roku udział emisji pośrednich w zakresie 3 (market-based) wyniósł 17,8% całkowitej obliczonej emisji, a w ujęciu location-based udział ten wyniósł 18,8%, uwzględniając nowe kategorie emisji (1, 2 oraz 5).

W ramach zakupionych produktów i usług uwzględniono emisje związane z plastikowymi kartami płatniczymi oraz materiały biurowe, a emisje pochodzące z nich wynosiły 34,7% emisji z zakresu 3 (metoda market-based). W ramach kategorii dobra kapitałowe uwzględniono sprzęt IT (tj. laptopy, drukarki, komputery stacjonarne, telefony komórkowe). Emisje GHG w tej kategorii wyniosły 19,8% emisji z zakresu 3 (metoda market-based). Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) stanowiły 35,8%, a z podróże służbowe 7,5% emisji z zakresu 3 (metoda market-based). Wśród odpadów generowanych w ramach działalności znajdują się odpady papierowe i kartonowe, zużyty sprzęt IT, metale, baterie, tonery, plastik, a emisje GHG związane z ich zagospodarowaniem wyniosły 2,2% emisji z zakresu 3 (metoda market-based).

Ślad węglowy [GRI: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4]

Emisje GHG w zakresie 1, 2, 3 w tonach CO2e dla Grupy Banku Millennium

Zakres emisji GHG Kategoria emisji Wielkość emisji [Mg CO2e] Zmiana wielkości emisji
2022 2021 2020 2022/2021 2022/2020
Zakres 1 Spalanie w źródłach mobilnych 2 051 2 076 2 130 -1,2% -3,7%
Spalanie w źródłach stacjonarnych 390 424 471 -8,0% -17,2%
Suma: Zakres 1 2 441 2 500 2 601 -2,4% -6,2%
Zakres 2 Zakup ciepła 8 180 8 881 11 191 -7,9% -26,9%
Zakup energii elektrycznej (location-based) 15 755 16 433 19 096 -4,1% -17,5%
Zakup energii elektrycznej (market-based) 0 5 302 12 985 -100% -100%
Suma: Zakres 2 (location-based) 23 936 25 313 30 287 -5,4% -21,0%
Suma: Zakres 2 (market-based) 8 180 14 183 24 176 -42,3% -66,2%
Zakres 3 Kat. 1 Zakupione produkty i usługi* 962 _ _ _ _
Kat. 2 Dobra kapitałowe* 450 _ _ _ _
Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (location-based) 4 676 4 966 3 565 -5,8% +31,2%
Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (market-based) 865 2 082 3 565 -58,5% -75,7%
Kat. 5 Odpady powstające w trakcie działalności* 48 _ _ _ _
Kat. 6 Podróże służbowe 161 91 127 +76,9% +26,8%
Suma: Zakres 3 (location-based) 4 837 5 057 3 691 -4,4% +31,0%
Suma: Zakres 3 (market-based) 1 026 2 173 3 691 -52,8% -72,2%
Suma: Zakres 3 (location-based)* 6 297 _ _ _ _
Suma: Zakres 3 (market-based)* 2 486 _ _ _ _
Suma: Zakres 1, 2 (location-based), 3 31 214 32 871 36 580 -5,0% -14,7%
Suma: Zakres 1, 2 (market-based), 3 11 647 18 856 30 469 -38,2% -61,8%
Suma: Zakres 1, 2 (location-based), 3* 32 674 _ _ _ _
Suma: Zakres 1, 2 (market-based), 3* 13 107 _ _ _ _
* Kategorie uwzględniane w obliczeniach emisji od 2022

Wielkość całkowitej emisji GHG (market-based) wygenerowanej przez Grupę Banku Millennium w 2022 roku wyniosła 13 107 Mg CO2e. W 2022 roku 73,3% łącznych obliczonych emisji Grupy Banku Millennium pochodziło z emisji pośrednich z zakresu 2 (location-based), przy czym 65,8% emisji z tego zakresu zostało wyemitowanych w związku z zużyciem zakupionej energii elektrycznej, a 34,2% pochodziło z zużycia zakupionej energii cieplnej. W 2022 roku emisje pośrednie z zakresu 2 (market-based) stanowiły 62,4% łącznych emisji Grupy Banku Millennium, z czego 100% emisji z tego zakresu zostało wyemitowanych poprzez zużycie zakupionej energii cieplnej. W 2022 roku emisje bezpośrednie z zakresu 1 stanowiły około 18,6% łącznych emisji Grupy Banku Millennium (market-based), z czego 15,6% pochodziło ze spalania w źródłach mobilnych i 3,0% ze spalania w źródłach stacjonarnych.

W 2022 roku po raz pierwszy zostały obliczone emisje związane z wytwarzaniem zakupionych produktów i usług, dóbr kapitałowych oraz z zagospodarowaniem odpadów generowanych w ramach działalności.  W 2022 roku udział emisji pośrednich w zakresie 3 (market-based) wyniósł 19,0% całkowitej obliczonej emisji. W ujęciu location-based udział ten wyniósł 19,3%.

W ramach zakupionych produktów i usług uwzględniono plastikowe karty płatnicze oraz materiały biurowe, a emisje pochodzące z nich wynosiły 38,7% emisji z zakresu 3 (market-based). W ramach kategorii dobra kapitałowe uwzględniono sprzęt IT (tj. laptopy, drukarki, komputery stacjonarne, telefony komórkowe). Emisje GHG w tej kategorii wyniosły 18,1% emisji z zakresu 3 (market-based). Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) stanowiły ok. 34,8%, a podróże służbowymi 6,5% emisji z zakresu 3 (market-based). Wśród odpadów generowanych w ramach działalności znajdują się odpady papierowe i kartonowe, zużyty sprzęt IT, metale, baterie, tonery, plastik, a emisje GHG związane z ich zagospodarowaniem wyniosły 1,9% emisji z zakresu 3 (market-based).

[GRI: 305-5] Dzięki temu, że dla energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank zostały zakupione Gwarancje Pochodzenia Energii w ilości 32 504 MWh, obniżyło to emisje związane z zakupem energii elektrycznej w Banku Millennium o 100% [14 224 Mg CO2e] oraz Grupy Banku Millennium o 100% [15 755 Mg CO2e] porównując wyliczenia wg metody location-based (gdzie jest stosowany wskaźnik średni dla Polski) do market-based (tam gdzie jest znany sprzedawca energii, stosowany jest wskaźnik emisji specyficzny dla niego).

W przypadku obliczania intensywności emisji w przeliczeniu na mPLN przychodu zarówno dla Banku Millennium, jak i Grupy Banku Millennium w celu poprawy jakości prezentowanych wyników doprecyzowano definicję używanego przychodu na “przychód operacyjny”. W celu zachowania spójności i porównywalności wyników intensywności emisji w przeliczeniu na mln PLN przychodu operacyjnego dokonano rekalkulacji danych za 2020 oraz 2021 rok.

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/mPLN przychodu operacyjnego [MgCO2e/mPLN] Różnica
2022 2021 2020 2022/2021 2022/2020
Zakres 1, 2 (market-based) 2,57 4,47 6,92 -42% -63%
Zakres 1, 2, 3 (market-based) 2,81 5,05 7,87 -44% -64%
Zakres 1, 2, 3* (market-based) 3,13
* Kategorie uwzględniane w obliczeniach emisji od 2022

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/pracownik
[Mg CO2e/pracownik]
Różnica
2022 2021 2020 2022/2021 2022/2020
Zakres 1, 2 (market-based) 1,51 2,29 3,31 -34,1% -54,5%
Zakres 1, 2, 3 (market-based) 1,65 2,60 3,76 -36,6% -56,2%
Zakres 1, 2, 3* (market-based) 1,83 2,60 3,76 -29,5% -51,3%
* Kategorie uwzględniane w obliczeniach emisji od 2022

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/mPLN przychodu operacyjnego [MgCO2e/mPLN] Różnica
2022 2021 2020 2022/2021 2022/2020
Zakres 1, 2 (market-based) 2,65 4,69 7,48 -43% -65%
Zakres 1, 2, 3 (market-based) 2,91 5,30 8,52 -45% -66%
Zakres 1, 2, 3* (market-based) 3,27

 

* Kategorie uwzględniane w obliczeniach emisji od 2022

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/pracownik
[Mg CO2e/pracownik]
Różnica
2022 2021 2020 2022/2021 2022/2020
Zakres 1, 2 (market-based) 1,42 2,36 3,57 -39,7% -60,2%
Zakres 1, 2, 3 (market-based) 1,55 2,66 4,07 -41,6% -61,8%
Zakres 1, 2, 3* (market-based) 1,88 2,66 4,07 -29,6% -53,9%
* Kategorie uwzględniane w obliczeniach emisji od 2022

Zastosowana metodyka obliczeń

Opracowany raport dotyczący gazów cieplarnianych został przygotowany zgodnie z Protokołem Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol), według poprawionej wersji: ‘A Corporate Accounting and Reporting Standard revised edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance Amendment to the GHG Protocol Corporate Standard’ oraz ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’.

Emisje GHG obliczone zostały osobno dla Banku Millennium (BM) oraz Grupy Banku Millennium (GBM), do której należą wszystkie pozostałe spółki: Millennium TFI S.A. (podmiot zależny Millennium Consulting S.A.); Millennium Leasing sp. z o.o.; Millennium Consulting S.A.; Millennium Bank Hipoteczny; Millennium Financial Service sp.z.o.o; Millennium Goodie sp.z.o.o.; Millennium Service sp.z.o.o.; Millennium Telecommunication Services sp.z.o.o. oraz Piast Expert sp. z o.o. w likwidacji, Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w likwidacji, spółki które nie generują emisji. Jako granice organizacyjne przyjęto kryterium kontroli operacyjnej. Bank Millennium posiada 100% kontroli operacyjnej w wymienionych spółkach generujących emisje GHG.

  • emisje bezpośrednie z zakresu 1 ze spalania paliw we własnych lub nadzorowanych źródłach energii: spalanie w źródłach stacjonarnych – kotły grzewcze na gaz ziemny i olej opałowy oraz spalanie w źródłach mobilnych – pojazdach użytkowanych przez spółki (LPG, benzyna, olej napędowy),
  • emisje pośrednie zakresu 2 z wytworzenia zakupionej energii elektrycznej i energii cieplnej
  • pozostałe emisje pośrednie z zakresu 3 związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) oraz emisje generowane podczas podróży służbowych w środkach transportu, które nie są własnością spółki lub nie są przez nią kontrolowane (takie jak samoloty, pociągi oraz taksówki). W 2022 roku po raz pierwszy zostały obliczone emisje pochodzące z zakupionych produktów i usług, dóbr kapitałowych oraz odpadów generowanych w ramach działalności.

Obliczenia śladu węglowego zostały wykonane zgodnie z metodyką stosowaną w latach ubiegłych z uwzględnieniem zaktualizowanych wskaźników. Obliczenia dotyczące energii przeprowadzono stosując dwa wymagane podejścia metodyczne, czyli location-based (z zastosowaniem wskaźnika emisji średniego dla Polski) oraz market-based (z zastosowaniem wskaźników emisji specyficznych dla sprzedawców energii). Podczas obliczania emisji z podróży służbowych zastosowano wskaźniki specyficzne dla danych środków transportu na podstawie przebytych odległości. W organizacji nie wystąpiły emisje biogeniczne. Łączne emisje CO2 (market–based) dla Banku Millennium wyniosły 10 864 Mg CO2, 0,21 Mg CH4 oraz 0,03 Mg N2O, a dla Grupy Banku Millennium 11 647 Mg CO2, 0,24 Mg CH4 oraz 0,04 Mg N2O przy uwzględnieniu kategorii emisji (Kat.1,2,5 z zakresu 3) liczonych po raz pierwszy w 2022.

W celu zachowania spójności obliczeń porównania dokonano z rokiem bazowym 2020 (pierwszy pełny rok po zakupie Euro Banku) oraz z rokiem 2021 (ubiegły rok).

Dane użyte do kalkulacji oraz pomiarów emisji 2022

Zużycia paliw i energii przedstawione są w tabelach dotyczących wskaźnika [GRI: 302-1]. Dane dotyczące podróży służbowych przedstawione są w podrozdziale „OGRANICZANIE ZUŻYCIA ZASOBÓW„.

Spalanie w źródłach mobilnych:

Olej napędowy, benzyna, LPG – Dane dotyczące zużycia paliw pochodzą z zestawienia raportów kart paliwowych. Zużycie paliw w spółce Millennium Bank Hipoteczny S.A. zostało oszacowane na podstawie kosztu paliw.

Spalanie w źródłach stacjonarnych:

Gaz ziemny – Dane dotyczące zużycia gazu w Banku Millennium oraz Grupie Banku Millennium zostały oszacowane w oparciu o koszty.

Olej opałowy – Dane dotyczące zużycia pochodzą z faktur.

Zakupiona energia:

Energia elektryczna – Dane dotyczące zużycia pochodzą z faktur oraz zostały częściowo oszacowane w oparciu o koszty energii. W 2022 roku dane pozyskane z faktur stanowiły 68% szacowanego całkowitego zużycia energii w Banku Millennium oraz 65,4% w Grupie Banku Millennium.

Ciepło (miejskie) – Dane dotyczące zużycia pochodzą z faktur oraz zostały częściowo oszacowane w oparciu o zrealizowane koszty. W 2022 dane pozyskane z faktur stanowią 7,7% oszacowanych kosztów całkowitych zużycia ciepła w Banku Millennium oraz 8,2% w Grupie Bank Millennium.

Zakupione produkty i usługi:

Karty płatnicze – w celu obliczenia emisji wynikających z zakupu kart płatniczych wykorzystano dane ilościowe otrzymane od ich dostawcy.

Materiały biurowe – obliczenia przeprowadzono dla określonych w jednostkach masy zakupionych materiałów papierowych, kopert, rolek papierowych do bankomatów, pudełek kartonowych, okładek do folderów oraz materiały z tworzyw sztucznych, tonery i baterie.

Woda – uwzględniono wodę zakupioną w opakowaniach plastikowych oraz wodę pitną z sieci wodociągowej.

Dobra kapitałowe

Sprzęt IT – emisje zostały obliczone na podstawie danych ilościowych pochodzących z faktur dotyczących zakupu poszczególnych typów sprzętu IT.

Odpady generowane w ramach działalności:

W ramach działalności generowane są różnorodne odpady, które zostały opisane szczegółowo i ilościowo w podrozdziale “OGRANICZANIE WPŁYWU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO”. Na podstawie poszczególnych danych zaprezentowanych w tym podrozdziale zostały obliczone emisje.

Podróże służbowe:

Podróże lotnicze – emisje zostały obliczone na podstawie raportów otrzymanych od biur podróży (pokonanego dystansu). W 2022 roku biuro podróży zorganizowało 98% lotów (według kosztu lotów), dlatego emisje wyliczone przez biuro podróży zostały przybliżone do 100% emisji w 2022.

Transport kolejowy – Dla Banku Millennium dane dotyczące przebytego dystansu zostały pozyskane na podstawie raportów sporządzonych przez biuro podróży. W 2022 roku biuro podróży zorganizowało 75% podróży pociągiem (na podstawie kosztów podróży), dlatego dystans wyliczony przez biuro podróży został przybliżony do 100%. Nieliczne podróże kolejowe pracowników innych spółek z Grupy również zostały uwzględnione.

Transport drogowy (autobus, taxi, samochody prywatne) – Dla Banku Millennium dane dotyczące przebytego dystansu zostały oszacowane w oparciu o zrealizowane koszty. Dystans pokonany samochodami prywatnymi został obliczony na podstawie kosztów z uwzględnieniem ryczałtu za kilometr (tzw. kilometrówka).

Wskaźniki emisji 2022

Paliwa (spalanie w źródłach mobilnych oraz stacjonarnych) – DEFRA 2022, wersja 2 (opublikowana 08.06.2022, emisje CH4 oraz N2O przeliczone z AR4 do AR5 (CH4 25 do 28; N2O 298 do 265).

Energia elektryczna location-based – Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 (https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci)

Energia elektryczna market-based

Dzięki temu, że dla energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank zostały zakupione Gwarancje Pochodzenia Energii w ilości 32 504 MWh, obniżyło to emisje związane z zakupem energii elektrycznej w Banku Millennium o 100% [14 224 t CO2e] oraz Grupy Banku Millennium o 100% [15 755 t CO2e].

Ciepło – URE (Urząd Regulacji Energetyki); Raport „Energetyka cieplna w liczbach – 2021” – najnowszy dostępny dokument zastosowany podczas obliczeń emisji.

WTT – DEFRA 2022, wersja 2 (opublikowana 08.06.202, emisje CH4 oraz N2O przeliczone z AR4 do AR5 (CH4 25 do 28; N2O 298 do 265).

Dla Kat.1 Zakupione produkty i usługi oraz Kat.2.Dobra kapitałowe źródło wskaźników emisji stanowiła baza Ecoinvent 3.9.1. Dla Kat.3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (location-based), Kat. Odpady oraz Kat.6.Podróże służbowe źródłem współczynników emisji była DEFRA 2022, wersja 2 (opublikowana 08.06.2022).

Ograniczanie emisyjności budynków

[GRI: 305-5] Bank Millennium przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. W 2022 roku całość energii elektrycznej zakupionej przez Bank posiadała certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Bank wprowadza przyjazne środowisku rozwiązania w swoich trzech centralach (w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku).

Dwie Nowe Centrale Banku Millennium w Gdańsku w duchu zrównoważonego rozwoju

W grudniu 2022 r. Bank Millennium otworzył w zupełnie nowej odsłonie historyczne wnętrza swoich budynków w Gdańsku (Targ Drzewny 1 i Grunwaldzka 19/23). Głównym założeniem projektu było racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym optymalizacja dostępnego portfela nieruchomości. W ramach tych działań jako najkorzystniejszy wariant dla Banku została wybrana konsolidacja czterech lokalizacji do dwóch budynków własnych. Pozwoliło to zmniejszyć ilość użytkowanej powierzchni o 55%, z pierwotnie zajmowanych 9 931 m2 do 4 518 m2.

Nowe centrale Banku Millennium są położone w historycznej lokalizacji w Gdańsku: na Targu Drzewnym i przy ul. Grunwaldzkiej. Ich wnętrza zaprojektowane są zgodnie z najnowszymi standardami dla powierzchni biurowych. Nowe przestrzenie są przystosowane do pracy w modelu hybrydowym i odpowiadają obecnym trendom rynkowym. Jednocześnie, w budynku zlokalizowany przy ulicy Grunwaldzkiej klienci wszystkich segmentów bankowości, w tym detalicznej, prestiżowej, korporacyjnej a także Millennium Leasing otrzymali najnowocześniejsze w Polsce Centrum Finansowe będące również komfortowym miejscem spotkań. Nowa przestrzeń wspiera digitalizację klientów poprzez dostarczenie narzędzi do samoobsługi na wygodnych ławach internetowych, kilku ekranach Digital Signage zastępujących papierową komunikację marketingową, a także trzema wpłatomatami dostępnymi w strefie 24h.

Oba budynki łączy to, że zastosowano w nich nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Projekt ten na każdym kroku był analizowany pod kątem zgodności z polityką ESG, co było wdrażane przez zespół projektowy przy współpracy nie tylko z biurem architektonicznym, ale również zewnętrznymi konsultantami i dostawcami. Ważnym elementem przy projektowaniu obu budynków było również kierowanie się ideą biophilic, dzięki której w nowej przestrzeni biurowej jest bardzo dużo roślin, poprawiających zarówno samopoczucie pracowników, jak i jakość powietrza. Osoby, które są zainteresowane ekologicznym dojazdem do biura mogą liczyć na stojaki dla rowerów, prysznice i stacje serwisowania rowerów. Natomiast dla pojazdów elektrycznych zostały przygotowane specjalne gniazda do podłączenia zasilania.

Przede wszystkim jednak budynek zlokalizowany przy Grunwaldzkiej 19/23 przeszedł gruntowną termomodernizację, co ma fundamentalny wpływ na efektywność energetyczną budynku. Termomodernizacja zgodna z najnowszymi standardami została zrealizowana m.in. w wyniku rekomendacji wynikającej z audytu energetycznego budynków własnych wykonanego na zlecenie Banku Millennium w roku 2021. Jednocześnie budynek zyskał elewację zachowującą charakter budynku pochodzącego z lat 60-tych. Kolejnym krokiem był montaż instalacji fotowoltaicznej mogącej w szczytowym momencie pokryć ponad 20% zapotrzebowania na energię. Jest to pierwsza tego typu instalacja znajdująca się w Centrali Banku Millennium.

Budynek Grunwaldzka 19/23

Wszystkie niezbędne instalacje w obu budynkach zostały wymienione na nowe i są one analogiczne dla obu lokalizacji. Instalacja klimatyzacji jest wyposażona w autonomiczne systemy sterowania dające możliwość zapewnienia indywidualnych warunków pracy w różnych pomieszczeniach. System wentylacji jest wyposażony w system odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Do budynku jest wtłaczane tylko świeże, oczyszczone na filtrach powietrze. Inteligentny system sterowania oświetleniem LEDowym DALI automatycznie dostosowuje natężenie oświetleniem w biurze do warunków jakie panują na zewnątrz, a wszystkie pomieszczenia wyposażone są w czujniki ruchu.

W przypadku materiałów wykończeniowych głównym kryterium wyboru była minimalizacja wpływu na środowisko:

  • Okładziny ścienne z wełny drzewnej mają pełnić funkcje estetyczne i akustyczne, ale ich pochodzenie zostało potwierdzone m.in. certyfikatem Blue Angel, który jest przyznawany tylko produktom przyjaznym środowisku,
  • Zabudowy meblowe zostały wykonane z drewna z upraw z certyfikatem FSC, który potwierdza, że proces pozyskania tego drewna nie miał negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną i strukturę lasów,
  • Wykładziny w częściach biurowych są wykonane w 59% z materiałów z recyklingu, a ich producent poprzez działania proekologiczne jak np. nasadzenia lasów, gwarantuje, że ich produkcja jest całkowicie neutralna pod kątem emisji CO2,
  • Meble ruchome i wykładziny posiadają wydłużone okresy gwarancji, dzięki czemu posłużą pracownikom przez długie lata, a po zakończeniu ich przydatności mogą być odebrane przez producentów i być przetworzone ponowne,
  • Armatura w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych charakteryzuje się obniżonymi wartościami przepływów, tak by ograniczyć zużycie wody,
  • Wszystkie kuchnie i coffee pointy są wyposażone w dystrybutory wody podłączone do sieci wodociągowej, by zachęcić pracowników do ograniczenia zakupu wody butelkowanej.

Warto również podkreślić, że zlikwidowane wyposażenie ruchome z budynków nie podlegało utylizacji. Zyskało ono nowe życie dzięki aukcji w duchu zero waste zorganizowanej dla pracowników banku. Każdy mógł zakupić przez stronę internetową dowolne wyposażenie takie jak biurka, krzesła czy szafy.

Dzięki zastosowaniu wszystkich wymienionych działań, w 2022 roku Bank Millennium rozpoczął starania o uzyskanie certyfikatu LEED na poziomie GOLD dla budynku Grunwaldzka 19/23. Spełnienie jego wymagań stanowi potwierdzenie korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz zapewnienie lepszych warunków dla pracowników.

Dane dotyczące emisji prezentowane w rozdziale „Emisje gazów cieplarnianych” zostały obliczone przez niezależne firmy zewnętrzne.

Wyniki wyszukiwania