Edukacja ekologiczna

[GRI: 2-24, 3-3, WSKAŹNIK WŁASNY: 7]

W Grupie Banku Millennium mamy świadomość jak ważną rolę odgrywa edukacja ekologiczna. Nasze działania edukacyjne kierujemy do różnego rodzaju odbiorców, dostosowując do nich treść i formę przekazu. Tematyka podejmowanych przez Grupę działań w sferze edukacji ekologicznej ujęta jest w „Polityce środowiskowej Grupy Banku Millennium”.

Każdy świadomy ekologicznie i dobrze przeszkolony pracownik Grupy Banku Millennium, to swego rodzaju ambasador troski o środowisko i wspólne dobro jakim jest planeta, dlatego też szczególną wagę przykładamy do szkoleń pracowniczych. W roku 2022 uruchomiliśmy szkolenie w formule online „ESG – zagadnienia środowiskowe”, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy pracowników w tematyce zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, w połączeniu z wiedzą praktyczną, jakie działania podejmowane są w Banku Millennium oraz jakie działania możemy podjąć sami na rzecz klimatu. Zapoznano także pracowników z działaniami i strategią ESG w obrębie Grupy Banku Millennium.

W formule webinariów dostępnych dla wszystkich pracowników omówiono kwestie dotyczące lasów, ich funkcjonowania i sposobów ochrony, również przez nas samych – przykładem takiej inicjatywy jest wykład zorganizowany w ramach drugiego semestru projektu wymiany wiedzy dla pracowników „Rozwojowe piątki”.

Dla pracowników bankowości korporacyjnej przeprowadzono specjalistyczne szkolenie wprowadzające do zagadnień regulacji ESG. Z racji, że poruszane zagadnienia są istotnym elementem działalności Banku agenda warsztatów była bardzo bogata i objęła takie bloki tematyczne, w połączeniu z sesją Q&A, jak zakres nowych wymogów prawnych dla sektora finansowego, obowiązki informacyjne nałożone w zakresie zrównoważonego rozwoju dla sektora finansowego, nowe obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego, wpływ nowych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju na bankowość korporacyjną.

Działania prośrodowiskowe to także budowanie świadomości. Jednym z przykładów takich działań zrealizowanych w 2022 były  wydarzenia skupione wokół premiery Raportu „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów, który powstał we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Bank Millennium opracował indeks eko-innowacyjności celem sprawdzenia, jak wygląda zaangażowanie regionów Polski w zieloną transformację w sytuacji gdy ekologia, troska o środowisko i rozwój innowacji zajmują coraz więcej miejsca w strategiach rozwoju województw. Raport przyczynił się do stworzenia swoistej platformy do dyskusji na temat znaczenia i rozwoju zielonych innowacji w naszym kraju, a także miał na celu zachęcenie do współpracy, bo jak pokazują wyniki naszego badania, sprzyja ona eko-innowacjom. Opracowanie pokazuje, że regulacje związane z ekologią mogą pełnić rolę stymulanty dla innowacji, a wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści.

Inną doskonałą okazją do budowania świadomości, tym razem wśród klientów biznesowych, była 5. edycja Forum Firm Rodzinnych, czyli wspólna inicjatywa magazynu Forbes i Banku Millennium. Forum Firm Rodzinnych to nie tylko cykliczne wydarzenie skupiające firmy rodzinne, ale też forum debat i spotkań, które pozwala nawiązać relacje biznesowe, zyskać nowych partnerów i wyróżnić najlepsze przedsiębiorstwa rodzinne w poszczególnych województwach. Dzięki Bankowi Millennium Forum miało w tym roku również silny aspekt edukacyjny, ponieważ w tej edycji eksperci Banku Millennium podzielili się z firmami swoją wiedzą o ESG i przedstawili biznesowe szanse, jakie związane są z wdrażaniem rozwiązań w zakresu zrównoważonego rozwoju.

Trzecia, ostatnia grupa działań edukacyjnych Grupy Banku Millennium, to szkolenia dla młodzieży i studentów, czyli dla fundamentu dobrze wyedukowanego społeczeństwa w przyszłości. Działania edukacyjne Banku Millennium jako partnera w ramach Hackathon EcoCraft 2022 polegały na przekazaniu praktycznej wiedzy w obszarze ESG, tak aby umożliwić uczestnikom, czyli młodym gamer’om, zrozumienie skali zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a następnie sprawdzeniu umiejętności przeniesienia zdobytej wiedzy do świata Minecrafta poprzez zaprojektowanie wtyczki, wprowadzającej do gry proekologiczne elementy. Rozwiązania, które zaproponowali zwycięzcy, obrazujące działania wpływające na środowisko, zarówno negatywnie jak i pozytywnie, mają dużą wartość edukacyjną dla graczy. Finałowa Gala projektu Hackathon EcoCraft 2022 była ostatnim etapem konkursu oraz spotkaniem przedstawicieli firm odpowiedzialnych społecznie z młodymi zwycięzcami.

Okazją na poszerzenie wiedzy studentów była Konferencja Biznesu Uniwersytetu Warszawskiego, organizowana w maju 2022 roku przez Koło Naukowe Prawa Nieruchomości Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Finansów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy w najbliższych latach ESG rzeczywiście stanie się głównym trendem strategicznym w gospodarce, , a w niedalekiej przyszłości kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem będą w naturalny sposób implementowane do strategicznych inicjatyw i modeli biznesowych. W ramach debaty poruszono także kwestię pracy jednostek zajmujących się ESG w firmach ponieważ obszar ten dotyczy niemal każdego elementu funkcjonowania organizacji, co oznacza, że w procesy związane ze zrównoważonym rozwojem zaangażowanych jest wiele departamentów, a rola jednostek ESG ma charakter koordynujący. Przedstawiono na przykładzie Banku Millennium, że w takim układzie ważne jest właściwe określenie kompetencji i obowiązków, a także ustalenie skutecznego procesu raportowania i monitorowania przeprowadzanych inicjatyw.

United Nations Global Compact to inicjatywa skupiająca firmy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Bank Millennium zdecydował się przystąpić do Programu Climate Positive, prowadzonego przez polski oddział UNGC.

UN Global Compact Network Poland i Instytut Odpowiedzialnych Finansów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Finansów opublikowały w czerwcu br. Raport „Zielone Finanse w Polsce 2022”. Miał on swoją premierę w podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. W publikacji znajduje się komentarz Joao Bras Jorge, Prezesa Zarządu Banku Millennium, dotyczący wybranych aspektów polityki środowiskowej Grupy.

Bank został również jednym z sygnatariuszy “Listu otwartego biznesu na rzecz edukacji klimatycznej”, który jest rezultatem prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej działającego z inicjatywy UNGC. Jest to przedsięwzięcie mające na celu wyrażenie stanowiska sektora prywatnego na rzecz wsparcia edukacji klimatycznej w Polsce.

Bank Millennium od wielu lat współpracuje z WWF Polska. W ramach wspólnych działań przekazuje organizacji doroczne dotacje i darowizny, które pozwalają jej realizować cele statutowe w zakresie ochrony przyrody. Częścią inicjatywy jest również wyjątkowa karta WWF Millennium Mastercard (o której mowa również w rozdziale „Proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie”), która wspiera inicjatywy związane z ochroną lasów. Jej nowy wizerunek będzie miał premierę w 2023 roku.

Hasło przewodnie współpracy Banku Millennium i WWF Polska przyjęte od roku 2022 to
„Las – dom zwierząt, oddech ludzi, ochrona klimatu”. W ramach tej inicjatywy bank prowadzi edukację ekologiczną swoich pracowników oraz klientów, stara się również wspierać różnego rodzaju pro środowiskowe inicjatywy. W przypadający w czerwcu Dzień Drzewa bank rozesłał specjalną informację prasową poświęconą zagadnieniom ochrony lasów w Polsce oraz dotyczącą swojego zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Ekspertki WWF Polska przeprowadziły również specjalne wewnętrzne webinarium dla pracowników Banku Millennium. Cieszący się dużym zainteresowaniem wykład poruszał kwestie najważniejsze dla ochrony różnorodności biologicznej w polskich lasach. Ekspert WWF Przemysław Nawrocki był gościem Millennium Podcast, cyklicznej audycji poświęconej różnym tematom związanym z działalnością banku. Wyjątkowo program poświęcony był w całości zagadnieniom ochrony lasów. Ekspert tłumaczył dlaczego lasy są niezbędne do życia na Ziemi i jak je chronić. Audycja dostępna jest na najpopularniejszych platformach: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify oraz YouTube: https://spotifyanchor-web.app.link/e/kf1fYzo6hwb

W ramach działań podejmowanych przez Bank Millennium na rzecz promowania inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz współpracy z WWF powstała również specjalna strona internetowa. W dalszej perspektywie Bank planuje zaangażować swoich pracowników w ramach akcji związanych z ekowolontariatem. W 2023 roku ogłosi inicjatywy, które pozwolą zaangażowanym pracownikom Banku Millennium zaproponować i zrealizować projekty związane z ochroną organizmów żyjących w lasach.

Wychodząc z założenia, że prośrodowiskowe zachowania i codzienne wybory są co najmniej równie ważne jak ekologiczne rozwiązania w budynkach, Bank prowadzi liczne edukacyjne kampanie ekologiczne. Organizacja konsekwentnie buduje świadomość ekologiczną wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych m.in. prowadząc następujące akcje:

Zachęcanie pracowników centrali w Warszawie do korzystania ze schodów zamiast wind. We wszystkich holach windowych centrali zostały zamontowane tabliczki w postaci kampanii promującej zdrowy tryb życia i wybór schodów zamiast windy w codziennej komunikacji. Kampania oprócz podstawowego celu, jakim było budowanie „well being” wśród pracowników, służyła również zminimalizowaniu zużycia energii elektrycznej.

We wrześniu 2022 Bank ogłosił, iż w okresie jesienno-zimowym po godzinach pracy wyłączy tablice świetlne w swoich oddziałach oraz biurach w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Tym samym zachęca do oszczędzania i ograniczania zużycia energii elektrycznej w obliczu potencjalnych trudności na rynku energii. Działanie jest też wyrazem niezmiennej troski o środowisko naturalne i wynika z potrzeby rozsądnego gospodarowania zasobami. Akcja była szeroko promowana w mediach, artykułami a także filmem. Policzono, że dzięki tej akcji zaoszczędzona energia równa się ekwiwalentowi zapotrzebowaniu na energię elektryczną w 62 gospodarstwach domowych.

W całej sieci placówek własnych Bank prowadził akcję edukacyjna polegającą na przypomnieniu pracownikom o drobnych działaniach, które mogą wykonywać każdego dnia aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach socjalnych i toaletach umieściliśmy naklejki przypominjące o tych działaniach.

Polegającej na recyklingu plastikowych nakrętek zbieranych w całym Banku (współpracująca z Bankiem organizacja pozarządowa sprzedaje je jako surowiec wtórny, a pozyskane środki przeznacza na pomoc ubogim).

Jednocześnie w grudniu 2022 roku po wielkim otwarciu centrali pracownicy, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytania dotyczące promocji projektu HQ Gdańsk otrzymali upominki w postaci ekologicznych opakowań na lunch, kubki termiczne a także torby wykonane z materiału z recycklingu z logo projektu.

We wszystkich nowo oddanych do użytku powierzchniach biurowych pojawia się dużo roślin, co również pozytywnie wpływa na atmosferę w biurze i ekoklimat.

(Akcje marketingowe, nowe pojemniki na odpady selektywne z odpowiednim logo). Nowe pojemniki zlokalizowane są w głównych korytarzach na każdym piętrze biura. Pojemniki na papier i zmieszane odpady znajdują się również w aneksach kuchennych.

W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzono wymianę pojemników na odpady segregowane w placówkach i centrach finansowych w całej Polsce.

Dodatkowo Bank segreguje inne odpady, np. zużyte baterie i zbiera elektroodpady. W 2022 roku Bank zebrał 232 kg elektroodpadów, 102 kg baterii oraz 123 kg nakrętek plastikowych dostarczonych przez pracowników Banku.

W kawiarni znajdującej się na terenie centrali Banku w Warszawie zostały wycofane plastikowe słomki, papierowe opakowania na cukier, plastikowe opakowania na kanapki, a personel rekomenduje używanie własnych kubków i naczyń.

Promowany jest transport rowerowy oraz rozbudowywana infrastruktura dla rowerzystów (dodatkowe stojaki na rowery i prysznice), pracownicy otrzymali możliwość korzystania z dodatkowo wybudowanych sześciu kabin prysznicowych w Warszawie oraz czterech we Wrocławiu. Oddano też do użytku ponad 100 stojaków rowerowych w nowej centrali we Wrocławiu. Bank zainstalował stojaki rowerowe na 46 rowerów w budynkach własnych.

Edukacja klimatyczna w ramach Millennium Docs Against Gravity

Festiwal Millennium Docs Against Gravity jest flagowym projektem kulturalnym wspieranym przez Bank. To największy festiwal filmowy w Polsce i liczący się festiwal filmów dokumentalnych w świecie. Bank Millennium jest partnerem festiwalu od kilkunastu lat, kontynuując jednocześnie w jego ramach projekt audiodeskrypcji, umożliwiający uczestnictwo w festiwalu osobom z niepełnosprawnościami.

Festiwal przybliża widzom szereg zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, edukując poprzez prezentowane filmy, spotkania z twórcami i bohaterami oraz debaty wokół ważnych tematów prezentowanych na ekranie. Porusza wiele istotnych kwestii – od ekologii, ochrony klimatu i środowiska, przez różnorodność, politykę, psychologię, prawa człowieka, sztukę (także awangardową), popkulturę, po relacje rodzinne.

Tematyka ochrony klimatu i środowiska naturalnego, w tym obszarów leśnych, odgrywających kluczową rolę w walce z globalnym ociepleniem, co roku znajduje odzwierciedlenie w jednej z najważniejszych sekcji festiwalowych – „Klimat na zmiany”. Podczas festiwalu prezentowane są najnowsze filmy dokumentalne z całego świata, ukazujące palące problemy dotyczące kryzysu klimatycznego oraz działania, jakie są podejmowane w tym zakresie.

Bank Millennium od lat w trosce o ziemię promuje ochronę środowiska i poszerzamy świadomość ekologiczną, dlatego na potrzeby festiwalu przygotował w 2022 roku wyjątkowy spot reklamowy, w którym mówi o wartościach, jakie przyświecają mu jako instytucji. Spot był emitowany podczas 19. edycji  festiwalu przed wszystkimi projekcjami filmów w kinach oraz online:

 

Wyniki wyszukiwania