[GRI: 3-3, 403-1, 403-6] Działania prowadzone w ramach BHP uregulowane są w „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Banku Millennium”. Obejmują one standardowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tematykę ochrony przeciwpożarowej, podstaw prawa pracy oraz działalność szkoleniową w wymienionych obszarach. W 2020 roku katalog zagadnień został rozszerzony o zasady postępowania wobec zagrożeń związanych z COVID-19 publikowanych w katalogu PANDEMIA. Spółki Grupy podlegają tym samym regulacjom.

[GRI: 403-1, 403-2] Działalność kontrolna BHP jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów obejmującym w każdym roku co najmniej 50% ogólnej liczby oddziałów Banku. Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa. Kluczowe ryzyka związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP dotyczą możliwości wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych (głównie upadków, uderzeń, obciążeń psychofizycznych i zakażenia SARS-CoV-2), związanej z tym absencji i konieczności wypłaty odszkodowań. Istotą przyjętych rozwiązań jest zapewnienie zdolności Banku do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, w tym wynikających ze współpracy z innymi podmiotami, współpracy z podwykonawcami oraz zarządzanie ryzykami związanymi z tymi zagrożeniami. Podniesieniu efektywności związanej z identyfikacją zagrożeń  służy wdrażany system „Zgłaszanie usterek”, którego głównym celem jest szybka i bezpośrednia likwidacja zagrożeń.

Badanie przyczyn i okoliczności wypadków związanych z pracą nie tylko służy realizacji obowiązków w zakresie ubezpieczeń ale również edukacji i zapobieganiu kolejnym niepożądanym zdarzeniom ( Zalecenia powypadkowe ). Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa.

Skutecznym sposobem zabiegania tego typu ryzykom są szkolenia pracowników oraz cykliczne kontrole biur i oddziałów Banku pod kątem zgodności z zasadami ochrony przeciwpożarowej i BHP. Wszyscy nowo zatrudniani są zapoznawani z oceną ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy.

[GRI: 403-3] W ramach zapewnianej pracownikom opieki medycznej realizowane są świadczenia z zakresu medycyny pracy, w tym badania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

[GRI: 403-4] Bank współpracuje z przedstawicielami związków zawodowych w ramach Komisji BHP oraz ze Społecznymi Inspektorami Pracy, z którymi konsultuje kwestie BHP i warunków pracy.

[GRI: 403-5] Wszyscy nowo zatrudnieni uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach BHP i ochrony przeciwpożarowej. Kadra kierownicza dodatkowo zobowiązana jest do cyklicznych szkoleń przypominających i uzupełniających wiedzę w tym zakresie. W zależności od potrzeb Zespół Szkoleń organizuje szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

[GRI: 403-7] Bank ogranicza także obrót gotówkowy w placówkach detalicznych, co istotnie obniża ryzyka związane z przestępczością i jej negatywnymi skutkami (występowanie urazów fizycznych i psychicznych).

[GRI: 403-9]

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Bank 2019 Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2019
Wypadki w pracy* 28 39 34 38 28 40 36 39
Wypadki śmiertelne w pracy* 0 0 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik dni straconych** 0,04% 0,07% 0,07% 0,10% 0,04% 0,07% 0,08% 0,10%
Wskaźnik nieobecności w pracy*** 7,73% 9,33% 11,85% 7,4% 7,54% 9,00% 11,20% 7,28%
Szkolenia BHP**** – liczba i % uczestników 1516 1 181
(18%)
1 099
(17%)
1 408
(24%)
1677 1 264
(18%)
1 175
(17%)
1 465
(23%)
Audyty oddziałów 139 292 197 185 142 306 197 185
*Liczba pracowników, którzy ulegli wypadkom
**Wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej liczby dni straconych do całkowitej liczby godzin zaplanowanych do przepracowania.
***Wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego pracownika wyrażony jako % całkowitej liczby dni zaplanowanych do przepracowania przez pracowników w tym samym czasie.
****Szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat).

Wyniki wyszukiwania