Powoływanie i wybór oraz ocena najwyższych organów zarządzających

[GRI: 2-10, 2-18] Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata (kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych). Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Co najmniej dwaj członkowie Rady powinni być członkami niezależnymi. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełnia skład Rady. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety Rady Nadzorczej. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka. Odnośnie Komitetu Audytu, Statut Banku stanowi, iż większość członków tego komitetu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna.

Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu Banku oraz powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu Banku. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani na trzy lata (kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych). Zarząd Banku składa się z co najmniej 3 osób, w tym z Prezesa. W skład Zarządu mogą być powoływani także Wiceprezes lub Wiceprezesi. W skład Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, jak i osoby nie będące akcjonariuszami. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Rada Nadzorcza zatwierdza ustalany przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.

Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest poprzedzony oceną ich odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej przeprowadzaną przez Bank z udziałem zewnętrznego doradcy. Ocena przeprowadzana jest zgodnie z metodyką Komisji Nadzoru Finansowego. Oceny Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Natomiast w związku z dokonywanym przez Walne Zgromadzenie wyborem Rady Nadzorczej, oceny Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

W procesie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonuje się oceny odpowiedniości, która bierze pod uwagę wszystkie dostępne informacje na temat kandydatów mogące mieć wpływ na wybór, w tym kompetencje niezbędne do zarządzania wpływem firmy na kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Bank bierze pod uwagę również różnorodność w zakresie wykształcenia, doświadczeń zawodowych, kompetencji merytorycznych, narodowości, płci oraz wieku przy powoływaniu członków organów, a także – w przypadku członków Rady Nadzorczej – ich niezależność zdefiniowaną przez przepisy ogólne.

Zarząd Banku podlega ocenie przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej. Komitet ocenia działania Zarządu na podstawie wskaźników ekonomicznych w odniesieniu do realizacji zamierzonych celów, również w kontekście działań konkurentów i sytuacji rynkowej. Ocena była podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Banku za rok 2021. Większość członków Komitetu Personalnego jest niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej. Kompleksowa ocena Zarządu dokonywana jest raz w roku w oparciu o osiągane przez Bank wyniki ekonomiczne. Niezależnie od powyższego Komitet Personalny nadzoruje działalność zarządu w zakresie realizacji polityk HR oraz monitoruje działania Zarządu w obszarze HR. Komitet Personalny pozytywnie oceniał działania podejmowane przez Zarząd. Zmian w składzie Zarządu nie proponowano.

Wyniki wyszukiwania