Ocena pracowników

[GRI: 404-3] W Banku Millennium 100% pracowników (kobiet i mężczyzn) podlega okresowym ocenom pracy (100% pracowników aktywnie świadczących pracę w danym okresie). Tym procesem objęte są wszystkie kategorie pracowników (wyższa kadra zarządzająca, kadra zarządzająca, pracownicy sprzedaży, pracownicy techniczni oraz pozostali pracownicy).

Wytyczne dotyczące tworzenia zasad oceny pracowników, w szczególności w odniesieniu do oceny wyników pracy i oceny kompetencji, zostały zawarte w „Instrukcji przeprowadzania oceny pracowników w Banku Millennium S.A”.

Ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. W ocenie uwzględnione są obszary związane z wynikami biznesowymi oraz postawami pracowników istotnymi z punktu widzenia ustalonych celów i misji organizacji. Pracownicy oceniani są m.in. w zakresie współpracy, efektywności, jakości oraz poziomu zaangażowania w realizację powierzonych zadań z uwzględnieniem ograniczania ryzyka i stosowania najlepszych praktyk bankowych. W zależności od grupy i realizowanych zadań pracownicy podlegają ocenie w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.

Proces oceny pozwala na porównywanie efektów pracy pomiędzy pracownikami pełniąc przy tym funkcję motywacyjną oraz komunikacyjną.  Ocena pracowników jest istotnym elementem, który może stanowić podstawę rekomendacji premiowych, decyzji kadrowych oraz wyznaczania działań rozwojowych ukierunkowanych na podnoszenie poziomu kompetencji pracowników.

Awanse stanowiskowe*

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 0% 3% 1%
Kadra zarządzająca 16% 10% 12%
Pracownicy sprzedaży 59% 54% 55%
Pracownicy techniczni 24% 25% 25%
Pozostali pracownicy 23% 21% 22%
Razem  37%  41%  40% 

Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 0% 0% 0%
Kadra zarządzająca 16% 10% 13%
Pracownicy sprzedaży 60% 54% 55%
Pracownicy techniczni 25% 25% 25%
Pozostali pracownicy 25% 24% 24%
Razem  39%  42%  41% 
* % pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans

Wyniki wyszukiwania