Możliwość zrzeszania się

W Banku Millennium funkcjonują trzy organizacje związkowe. Do związków należy ponad 540 pracowników.

Bank współpracuje ze stroną społeczną w zakresie określonym przepisami prawa pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. [GRI: 402-1] Bank przekazuje pracownikom informacje o zmianach dotyczących relacji z nim jako pracodawcą, z uwzględnieniem kryterium istotności, z wyprzedzeniem określonym przez przepisy prawa pracy czyli minimum 30 dni.

[GRI: 2-30, 3-3] Bank nie posiada układu zbiorowego z pracownikami. W Banku funkcjonuje szereg porozumień ze związkami zawodowymi, m.in. w zakresie regulaminu wynagradzania, funduszu socjalnego oraz regulaminów premiowych, ale nie mają one formy układu zbiorowego.

[GRI: 3-3] Bank zachęca do otwartej komunikacji. Służą temu: forum społecznościowe „Milleforum” oraz strona internetowa Świat Millennium. Dzięki tym narzędziom pracownicy są informowani o najistotniejszych zagadnieniach dotyczących Banku, jak również mają możliwość zgłaszania komentarzy i wymiany opinii na różne tematy. Dodatkowo Departament Kadr prowadzi stronę intranetową Strefa HR, na której regularnie umieszczane są wszystkie interesujące pracowników zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

Wyniki wyszukiwania