Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec roku 2022 wyniosło 6 987 osób. Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (66%), a średnia wieku pracownika to 38 lat. Całkowity miesięczny wskaźnik fluktuacji nie zmienił się w stosunku do 2021 roku i wyniósł 4%.

[GRI: 2-7] Liczba pracowników w 2022 roku*

Mężczyźni Mężczyźni
suma
Kobiety Kobiety
suma
Suma
końcowa
<30 lat 30-50
lat
>50 lat <30 lat 30-50
lat
>50 lat
Grupa Banku Millennium 549 1 510 319 2 378 989 3 075 545 4 609 6 987
Bank Millennium 535 1 409 281 2 225 959 2 914 503 4 376 6 601
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach
[GRI: 2-7] Pracownicy według typu zatrudnienia w 2022 roku*

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Pełny etat 2 315 4 476 6 791 2 207 4 314 6 521
Niepełny etat 63 133 196 18 62 80
Zlecenie 70 80 150 56 62 118
Umowa o pracę 2 378 4 609 6 987 2 225 4 376 6 601
Na czas nieokreślony 1 921 3 787 5 708 1 781 3 569 5 350
Na czas określony 457 822 1 279 444 807 1 251
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach
[GRI: 401-1] Pracownicy nowo zatrudnieni*

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium (odsetek w danej grupie wiekowej) 324
(59%)
254
(17%)
39
(12%)
617
(26%)
569
(58%)
408
(13%)
29
(5%)
1 006
(22%)
1 623
(23%)
Bank Millennium (odsetek w danej grupie wiekowej) 315
(59%)
226
(16%)
37
(13%)
578
(26%)
559
(58%)
377
(13%)
28
(6%)
964
(22%)
1 542
(23%)
* Liczba osób zatrudnionych w trakcie 2022 roku
[GRI: 401-1] Odejścia z pracy – liczba pracowników*

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium (odsetek w danej grupie wiekowej) 230
(42%)
293
(19%)
57
(18%)
580
(24%)
392
(40%)
684
(22%)
76
(14%)
1 152
(25%)
1 732
(25%)
Bank Millennium (odsetek w danej grupie wiekowej) 224
(42%)
252
(18%)
27
(10%)
503
(27%)
384
(40%)
630
(22%)
59
(12%)
1 073
(25%)
1 576
(24%)
* Liczba osób, które odeszły w trakcie 2022 roku
Wskaźnik fluktuacji *

Mężczyźni Mężczyźni
suma
Kobiety Kobiety
suma
Suma
końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 8% 3% 3% 4% 8% 3% 2% 4% 4%
Bank Millennium 8% 3% 2% 4% 8% 3% 1% 4% 4%
* Suma nowo zatrudnionych i odejść w danym roku podzielona przez stan zatrudnienia na koniec roku pomnożony przez 12 dla poszczególnych grup wiekowych i w podziale na płeć (w osobach)
Pracownicy zatrudnieni lokalnie *

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba (i odsetek) pracowników 2 354
(99,0%)
4 581
(99,4%)
6 935
(99,3%)
2 202
(99,0%)
4 352
(99,5%)
6 554
(99,3%)
Liczba (i odsetek) Członków Zarządu i wyższych kierowników 58
(89,2%)
29
(100%)
87
(92,6%)
47
(87%)
24
(100%)
71
(91,0%)
* z polskim obywatelstwem pracujący w Polsce. Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach.
[GRI: 405-1] Pracownicy według stanowiska z podziałem na wiek i płeć

Grupa Banku Millennium* Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 0 0 7 7 0 0 0 0 7
Wyższa kadra zarządzająca 0 24 34 58 0 15 14 29 87
Kadra zarządzająca 8 270 68 346 8 317 82 407 753
Pracownicy sprzedaży 399 555 48 1 002 838 1 827 219 2 884 3 886
Pracownicy techniczni 105 579 145 829 72 711 216 999 1 828
Pozostali pracownicy 37 82 17 136 71 205 14 290 426
Razem 549 1 510 319 2 378 989 3 075 545 4 609 6 987
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach

Bank Millennium* Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 0 0 7 7 0 0 0 0 7
Wyższa kadra zarządzająca 0 22 25 47 0 12 12 24 71
Kadra zarządzająca 8 252 63 323 8 290 70 368 691
Pracownicy sprzedaży 398 544 42 984 835 1 804 214 2 853 3 837
Pracownicy techniczni 95 525 129 749 61 640 195 896 1 645
Pozostali pracownicy 34 66 15 115 55 168 12 235 350
Razem 535 1 409 281 2 225 959 2 914 503 4 376 6 601
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach
[GRI: 405-1] Struktura zatrudnienia wg płci

Grupa Banku Millennium* Mężczyźni % Kobiety % Suma %
Zarząd 7 100% 0 0,0% 7 100%
Wyższa kadra zarządzająca 58 66,7% 29 33,3% 87 100%
Kadra zarządzająca 346 45,9% 407 54,1% 753 100%
Pracownicy sprzedaży 1 002 25,8% 2 884 74,2% 3 886 100%
Pracownicy techniczni 829 45,4% 999 54,6% 1 828 100%
Pozostali pracownicy 136 31,9% 290 68,1% 426 100%
Razem 2 378 34,0% 4 609 66,0% 6 987 100%
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach

Bank Millennium* Mężczyźni % Kobiety % Suma %
Zarząd 7 100,0% 0 0,0% 7 100%
Wyższa kadra zarządzająca 47 66,2% 24 33,8% 71 100%
Kadra zarządzająca 323 46,7% 368 53,3% 691 100%
Pracownicy sprzedaży 984 25,6% 2 853 74,4% 3 837 100%
Pracownicy techniczni 749 45,5% 896 54,5% 1 645 100%
Pozostali pracownicy 115 32,9% 235 67,1% 350 100%
Razem 2 225 33,7% 4 376 66,3% 6 601 100%
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach
[GRI: 405-1] Struktura zatrudnienia wg wieku

Grupa Banku Millennium* <30 lat % 30-50 lat % >50 lat % Suma %
Zarząd 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 7 100,0%
Wyższa kadra zarządzająca 0 0,0% 39 44,8% 48 55,2% 87 100,0%
Kadra zarządzająca 16 2,1% 587 78,0% 150 19,9% 753 100,0%
Pracownicy sprzedaży 1 237 31,8% 2 382 61,3% 267 6,9% 3 886 100,0%
Pracownicy techniczni 177 9,7% 1 290 70,6% 361 19,7% 1 828 100,0%
Pozostali pracownicy 108 25,4% 287 67,4% 31 7,3% 426 100,0%
Razem 1 538 22,0% 4 585 65,6% 864 12,4% 6 987 100,0%
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach

Bank Millennium* <30 lat % 30-50 lat % >50 lat % Suma %
Zarząd 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 7 100,0%
Wyższa kadra zarządzająca 0 0,0% 34 47,9% 37 52,1% 71 100,0%
Kadra zarządzająca 16 2,3% 542 78,4% 133 19,2% 691 100,0%
Pracownicy sprzedaży 1 233 32,1% 2 348 61,2% 256 6,7% 3 837 100,0%
Pracownicy techniczni 156 9,5% 1 165 70,8% 324 19,7% 1 645 100,0%
Pozostali pracownicy 89 25,4% 234 66,9% 27 7,7% 350 100,0%
Razem 1 494 22,6% 4 323 65,5% 784 11,9% 6 601 100,0%
* Stan zatrudnienia na 31.12.2022 w osobach

[GRI: 2-8] Według stanu na 31.12.2022 Bank współpracował z 569 osobami nie będącymi pracownikami. Grupa ta obejmuje głównie 213 pracowników kontraktowych świadczących wysokospecjalistyczne usługi informatyczne w projektach rozwojowych Banku. Zdecydowana większość pozostałych osób to 206 osób pracujących dla Millennium Leasing w sieci sprzedaży jako partnerzy zewnętrzni.

Wyniki wyszukiwania