Ugody i inne rozwiązania dla kredytobiorców kredytów walutowych

Bank Millennium od lat konsekwentnie realizuje strategię, której celem jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających polubowne rozwiązanie problemów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi (w szczególności z kredytami indeksowanymi do CHF lub denominowanymi w CHF).

Proponowane klientom rozwiązania są indywidualnie dostosowywane do ich potrzeb i mają na celu m.in. ułatwienie kredytobiorcom spłacającym kredyt w CHF przewalutowanie tego kredytu (czyli zmiany waluty spłaty na złotówki), bądź spłatę kredytu na warunkach korzystnych dla klienta. Bank dokłada starań, aby formalności związane z realizacją tych zleceń były ograniczane do niezbędnego minimum, a oferta adekwatna do aktualnej sytuacji klienta.

Proces negocjacji skierowany jest do wszystkich klientów posiadających aktywne umowy kredytowe w CHF. Swym zakresem pokrywa zarówno klientów, którzy są w sporze sądowym jak również poza nim. Taki podział umożliwia Bankowi zastosowanie procedur i narzędzi adekwatnych do rzeczywistej sytuacji klienta. Szczególną uwagę poświęca się klientom, którzy są w trudnej sytuacji finansowej (klientom ze znaczącymi zaległościami w spłacie kredytu). Każda grupa klientów otrzymuje ofertę dostosowaną do ich indywidualnej sytuacji i potrzeb, przy czym warunki oferowane ostatniej grupie (klienci  ze znaczącymi zaległościami w spłacie kredytu) bywają korzystniejsze ze względu na specyficzną sytuację kredytobiorców (choroba, długotrwałe bezrobocie/trudna sytuacja finansowa, śmierć jednego z kredytobiorców, rozwód).

Bank Millennium jest jednym z pierwszych banków, które w znaczącej skali umożliwiły kredytobiorcom walutowym zawieranie ugód. W latach 2020-2022 w konsekwencji tego procesu liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych w CHF  zmniejszyła się o 17 754 (z czego tylko w roku 2022 roku liczba porozumień wyniosła 7 943). W kolejnych miesiącach Bank będzie kontynuował działania zmierzające zmniejszenia portfela kredytów walutowych.

Dodatkowo należy pamiętać, że od dnia 5 maja 2020 roku dla celów realizacji zleceń (m.in. spłat rat kredytu) klientów posiadających kredyty hipoteczne indeksowane do franków szwajcarskich lub denominowane we frankach szwajcarskich Bank Millennium stosuje kurs stanowiący równowartość średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla franków szwajcarskich opublikowanego w Tabeli A – Kursy średnie walut obcych.

Od stycznia 2015 roku, kiedy to odnotowano szybki wzrost kursu franka szwajcarskiego, Bank Millennium oferuje specjalne rozwiązania tzw. „sześciopak”, obejmujące:

  1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
  2. Istotne zmniejszenie tzw. spreadu walutowego, co skutkuje odczuwalnym zmniejszeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych (w 2020 roku zastąpione średnim kursem NBP)
  3. Wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kredytowej, tak, aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być składane wyłącznie przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
  4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.
  5. Umożliwienie kredytobiorcom zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP (oferta standardowa).
  6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

Pomoc dla kredytobiorców, klientów Banku Millennium mogą stanowić także środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonego dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego (bez względu na walutę kredytu) znacznie obciążającego domowy budżet.

Kredytobiorca, któremu udzielono wsparcia otrzymuje co miesiąc środki pieniężne z przeznaczeniem na płatność raty kredytu. Środki te wypłacane są w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy, w wysokości odpowiadającej racie kredytu, jednak nie większej niż 2 000 zł. Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczyła na spłatę kredytu mieszkaniowego kredytobiorca może uzyskać pożyczkę na spłatę zadłużenia (nieoprocentowana forma pomocy) w kwocie maksymalnie 72 000 zł. Zwrot uzyskanej pomocy rozpoczyna się po dwóch latach od wypłaty ostatniej części wsparcia lub pożyczki i rozłożony jest na w 144 nieoprocentowane raty. Część środków może być umorzona pod warunkiem regularnej spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2022 r., Bank miał 16 008 umów kredytowych i dodatkowo 1 272 umowy kredytowe z byłego Euro Banku w ramach prowadzonych obecnie indywidualnych sporów (z wyłączeniem spraw windykacyjnych) dotyczących klauzul indeksacyjnych walutowych kredytów hipotecznych przedłożonych sądom (78% umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 22% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji).

Bank jest stroną pozwu zbiorowego złożonego w 2014 roku, którego przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności Banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się w związku z zawartymi umowami walutowych kredytów hipotecznych. Nie jest to spór o zapłatę. Orzeczenie w tych postępowaniach nie przyzna członkom grupy żadnych kwot. Liczba umów kredytowych objęta tymi postępowaniami wynosi 3 273. Na obecnym etapie skład grupy został ustalony i potwierdzony przez sąd. Postępowanie weszło w fazę merytorycznego rozpatrywania. W międzyczasie ponad 17% umów kredytowych w ramach tego pozwu zbiorowego było przedmiotem porozumienia (w zakresie przewalutowania na złotówki lub przedterminowej spłaty) pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą w ramach opisanego powyżej procesu zawierania ugód.

Prawomocnym wyrokiem z 26 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił odwołanie Banku od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 20 września 2020 r. nr DOZIK – 13/2020, stwierdzającej abuzywność postanowień umownych określających zasady wymiany walut, nakładającej na Bank m.in. karę pieniężną w kwocie 10 464 213 PLN. Postanowieniem z dnia 21 listopada 2022 r. sąd wstrzymał wykonanie wyroku do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

[GRI: 206-1] Raport w zakresie spraw sądowych, w tym również postępowań dotyczących spraw mających charakter ograniczania konkurencji, znajduje się w rozdziale pt. Sprawy Sądowe w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania