Rzetelna komunikacja marketingowa

[GRI: 3-3, 417-1] Materiały marketingowe przygotowywane przez Bank Millennium są zgodne z przepisami i regulacjami dotyczącymi tego obszaru, w szczególności z:

  • Zaleceniami zawartymi w Kodeksie Etyki Reklamy, opracowanymi przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR,
  • Zasadami Reklamowania Usług Bankowych Komisji Nadzoru Finansowego z 2008 r.,
  • Dobrymi praktykami w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego Związku Banków Polskich z 2015 r.,
  • Przepisami znowelizowanej Ustawy o kredycie konsumenckim z 22 października 2017 r.,
  • Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
  • Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Wewnętrznymi instrukcjami odnoszącymi się do zasad tworzenia materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących produktów i usług bankowych w Banku Millennium oraz zasad tworzenia publikacji handlowych dotyczących produktów i instrumentów finansowych w Banku Millennium.

W procesie tworzenia komunikacji marketingowej stosujemy się do poniższych zaleceń i zasad: reklamy Banku Millennium nie wprowadzają w błąd, przekazują istotne cechy produktów i usług oraz związane z nimi korzyści i koszty. Opisują również ich charakter prawny i informują o poziomie ewentualnego ryzyka po stronie klienta. Jeśli przekaz dotyczy oferty promocyjnej, wskazywane są jej warunki. Klienci są także informowani, gdzie mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące określonej promocji.

Każda zmiana lub wprowadzenie dokumentu czy materiału marketingowego dla odbiorców poszczególnych produktów poprzedzona jest konsultacjami w ramach Banku, weryfikacją przez zespoły: prawny, zgodności, komunikacji marketingowej oraz produktu, w celu zapewnienia klientom jasnej i rzetelnej, wymaganej przepisami prawa informacji o oferowanych produktach. Wdrożenie standardów komunikacji marketingowej zmniejsza ryzyko utraty reputacji oraz nałożenia sankcji za brak zgodności z regulacjami.

Millennium TFI reklamuje produkty wyłącznie na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem dystrybutorów jednostek uczestnictwa. Sposób reklamowania produktów jest zgodny z przepisami prawa regulującymi działanie funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. W zakresie, w jakim reklama produktów nie jest objęta regulacjami szczególnymi, Towarzystwo stosuje się do standardów Grupy Banku Millennium, w tym standardów etycznych i nie stosuje w reklamie przekazów niedozwolonych przez przepisy prawa.

Towarzystwo przyjęło do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych i dąży do ich przestrzegania w odniesieniu do praktyk dotyczących przekazu reklamowego. W pozostałym zakresie Towarzystwo stosuje się do standardów Grupy Banku Millennium.

[GRI: 417-3] W 2022 r. nie odnotowano żadnych przypadków nałożenia na Bank kar wynikających z nieprzestrzegania przez Bank Millennium oraz podmioty z Grupy regulacji odnoszących się do komunikacji marketingowej.

Wyniki wyszukiwania