Wsparcie klientów w prowadzeniu biznesu

Grupa kontynuuje udział w programach wsparcia klientów z wykorzystaniem publicznej pomocy.

Programy gwarancyjne Banku Gospodarstwa Krajowego

W ofercie Banku Millennium nadal było dostępne finansowanie w formie: kredytów, linii na gwarancje i akredytywy oraz faktoringu odwrotnego, zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Klienci mogli skorzystać z gwarancji udzielanych w ramach programów gwarancyjnych:

  • Biznesmax dostępnych dla mikro, małych i średnich firm w ramach dwóch rodzajów pomocy publicznej: pomocy regionalnej lub pomocy de minimis,
  • de minimis dedykowanego przedsiębiorcom z segmentu MSP,
  • Funduszu Gwarancji Płynnościowych adresowanego dla mikro, małych, średnich i  dużych podmiotów gospodarczych,
  • Programu Gwarancji Płynnościowych dla faktoringu  odwrotnego adresowanego dla MŚP i dużych przedsiębiorców.

Z Gwarancji Płynnościowych firmy mogły skorzystać do 30 czerwca 2022 r.

Od lipca 2022 roku wprowadziliśmy możliwość zabezpieczania kredytów i faktoringu odwrotnego gwarancją kryzysową w ramach nowego programu dedykowanego średnim i dużym przedsiębiorstwom. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł. Maksymalny okres gwarancji to 39 miesięcy dla kredytów na finansowanie bieżącej działalności i 72 miesiące dla kredytów inwestycyjnych oraz 27 miesięcy dla faktoringu odwrotnego.  Gwarancja może być stosowana  dla  finansowania w zł i walucie obcej.

Pozostałe programy gwarancyjne realizowane we współpracy z BGK kontynuowano na tzw. „covidowych warunkach” do 31 grudnia 2022 r.:

  • Gwarancje Biznesmax są bezpłatnymi gwarancjami wspierającymi potrzeby inwestycyjne oraz płynnościowe firm oraz pozwalają uzyskać dopłatę do odsetek kredytowych. Gwarancją mogą być objęte kredyty odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne niezwiązane z inwestycją udzielone na zapewnienie płynności finansowej. Z gwarancji oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania.
  • W przypadku programu gwarancji de minimis utrzymany był brak prowizji za pierwszy rok korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony oraz wydłużony okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego oraz zwiększona kwota gwarancji z 3,5 mln zł do równowartości 1,5 mln EUR.

 

Proces wnioskowania odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

Wsparcie od Millennium Leasing sp. z o.o. dla firm z sektora MŚP dzięki gwarancjom BGK

Spółka kontynuowała aktywne oferowanie klientom umowy leasingu zabezpieczonej gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Oferta jest skierowana dla klientów z sektora MŚP leasingujących pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny, szczególnie o niższym stopniu zbywalności.

Millennium Leasing sp. z o.o. w ramach umowy portfelowej z BGK dysponował w 2022 roku  linią gwarancyjną w wysokości 400 mln PLN. Instrument ten został przygotowany we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w  celu wsparcia i ochrony przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

Wyniki wyszukiwania