Działalność społeczna – wstęp

[GRI 3-3, 203-1] Programy społeczne realizowane są przez Bank Millennium i za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium. Celem statutowym i strategicznym Fundacji jest wspieranie aktywności społecznej na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, poprzez działania edukacyjne, wolontariat i promocje kultury. Misja fundacji „Pomnażamy kapitał społeczny” odnosi się do wspierania projektów, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych. Fundacja aktywizuje, wspiera i edukuje. Programy społeczne dotyczą edukacji finansowej, mecenatu kultury, edukacji akademickiej i wolontariatu pracowniczego.

Jednak w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, w 2022 działalność społeczna Banku i Fundacji Banku Millennium skupiona była w dużej mierze na pomocy uchodźcom z Ukrainy. Bank i Fundacja wsparły kilkanaście organizacji pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, pomagających uchodźcom z Ukrainy i podjęły wiele inicjatyw na rzecz uchodźców, przeznaczając na te projekty oraz na wsparcie organizacji pozarządowych kwotę 1 miliona złotych. Fundacja Banku Millennium uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #słuchaMYwspieraMY na rzecz obywateli Ukrainy, w ramach którego, przy zaangażowaniu 140 pracowników-wolontariuszy, pomoc otrzymało ponad 8 000 obywateli Ukrainy.

 

[WSKAŹNIK WŁASNY: 9]

Darowizny (D) i sponsoring (S) w PLN

2022 Grupa BM 2022 Grupa BM 2021 Grupa BM 2021 Grupa BM 2022 Bank 2022 Bank 2021 Bank 2021 Bank
D S D S D S D S
Kultura 550 509 0 478 101 550 509 0 478 101
Edukacja 448 000 107 137 500 000 0 448 000 102 137 500 000 0
Działania charytatywne 341 443 275 522 0 341 443 275 522 0
Sport 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Organizacje społeczne 840 000 79 057 205 198 0 84 0000 79 057 193 580 0
Związki zawodowe 0 0 0 0
Inne 50 000 48 484 50 000 45 484
Razem 1 629 443 736 703 1 030 720 526 585 1 629 443 731 703 1 019 102 523 585

[GRI: 413-1] Zobowiązania Grupy Banku Millennium dotyczące społecznego zaangażowania zostały ujęte w „Polityce zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A.”, której integralną część stanowią publikowane na stronie Banku, następujące dokumenty:

  • Zasady zrównoważonego rozwoju
  • Zasady dotyczące oddziaływania społecznego
  • Zasady wolontariatu korporacyjnego

Powyższe regulacje są obowiązujące dla 100% podmiotów, a tym samym wszystkich operacji w Grupie Banku Millennium.

Grupa Banku Millennium nie udziela wsparcia finansowego i rzeczowego partiom politycznym i politykom.

Wyniki wyszukiwania